fbpx

恒生enJoy卡惠康優惠!指定日子95折或92折 + 實體卡簽賬額外8,000積分 + 流動支付額外4,000積分 + 網上超市額外16,000積分 + 3X積分!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

😆 想知宜家香港酒店優惠Staycation小斯仲有乜私心推介,可以睇下:flyformiles.hk/26938

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

恒生enjoy卡惠康優惠

提提大家!今日用恒生enJoy Card去惠康買野有92折呀!而且同時仲有其他優惠啊!

由2020年11月1日至12月31日,一經成功登記,用恒生enJoy Card於香港惠康、Market Place by Jasons及其特色店舖及網上購物平台即可享以下優惠:

 • 單一簽賬淨值滿HK$500,並以實體卡簽賬即可賺取8,000額外yuu積分
 • 如果用埋流動支付,就可以賺多4,000yuu額外積分,合共12,000額外yuu積分

喺網上購物平台買野仲著數!任何日子,於網上超市單一簽賬滿HKD1,000:

 • 單一簽賬淨值滿HK$1,000+即可賺取16,000額外積分

同埋唔好忘記,用恒生enJoy Card 於每月3號、13號及23號喺惠康單一簽賬淨值滿HKD100或以上,可獲92折架!

同埋用埋恒生enJoy Card喺惠康消費係可以儲到3倍yuu積分啊!

記得呢個優惠係要登記呀!

登記網址:https://www.hangseng.com/cms/emkt/pmo/grp05/p86/chi/index.html (就算你無恒生enJoy Card都好,用其他恒生信用卡,包括恒生MPOWER卡恒生白金信用卡 都有額外Cash Dollars架)

恒生enJoy Card詳情:https://flyformiles.hk/7727

👉申請網址:flyformiles.hk/enjoycard👈
(記得要經網上申請新舊客都有額外20,000 yuu積分獎賞架!)

恒生enJoy卡惠康優惠一般條款及細則:

  1. 優惠期為2020年11月1日至12月31日,包括首尾兩日(「優惠期」)。
  2. 客戶必須以相關優惠之合資格信用卡簽賬,方可享有優惠。(各優惠之「合資格信用卡」有別,請參閱各優惠之有關條款及細則)
  3. 客戶須於優惠期內致電2998 6000成功登記相關優惠之合資格信用卡1次,方可享有優惠。
  4. 客戶一經登記本推廣將被視為同意並接受參與商戶向恒生銀行有限公司(「恒生」)轉移於優惠期內使用恒生信用卡的交易內容及資料,以用作計算和核實客戶於本推廣賺取之額外獎賞。
  5. 完成登記後,客戶將獲1個登記參考編號。在任何情況下,所有登記或額外獎賞恕不能更改或取消,額外獎賞亦將不得轉讓或兌換現金。
  6. 每張信用卡若於同一日,同一分店,有多於1項簽賬淨值滿各項優惠指定金額之交易,則只計算其中1項為合資格交易。
  7. 所有合資格交易須於2020年11月1日至12月31日期間之指定日子完成交易,並於2021年1月14日或之前已誌賬於相關優惠之合資格信用卡戶口內。
  8. 使用Cash Dollars / enJoy Dollars須受恒生信用卡會員獎賞計劃之條款及細則約束,詳情請致電24小時恒生信用卡推廣熱線2998 6899。使用yuu積分獎賞須受恒生yuu積分獎賞計劃的章則及條款約束,詳情請致電24小時恒生信用卡推廣熱線2998 6899。
  9. 任何被發現為虛假交易或最後被取消/退回之簽賬皆為不合資格之交易及不適用於是次推廣。
  10. 於2020年11月1日至30日期間,本推廣之任何流動支付簽賬不可同時獲享「恒生信用卡簽賬激賞」奬賞。
  11. 客戶於本推廣所獲得之額外獎賞(「額外獎賞」)將於2021年3月份內存入合資格客戶之有關卡戶口內,而該戶口於額外獎賞存入時必須仍然有效及信用狀況良好。客戶屆時可登入恒生個人e-Banking (如適用) 或致電24小時恒生信用卡推廣熱線2998 6899查詢有關獎賞詳情。
  12. 恒生將根據儲存於恒生的交易紀錄,以決定客戶是否符合獲贈額外獎賞。如有任何爭議,將以恒生之紀錄為準。
  13. 客戶必須保留每項已誌賬之簽賬存根正本,恒生保留要求客戶出示簽賬存根正本以作核實之權利,已遞交給恒生的簽賬存根將不獲發還。
  14. 簽賬淨值為合資格信用卡的最後簽賬金額,如使用Cash Dollars / enJoy Dollars / yuu積分獎賞 / 現金券或禮券 / 其他折扣 / 優惠均不會計算入簽賬淨值。
  15. 本推廣所涉及之產品或服務均由參與商戶直接售賣及提供給客戶,因此,所有有關責任亦由參與商戶全權負責。
  16. 本推廣須受此條款及細則及有關參與商戶的其他條款及細則約束。恒生及參與商戶保留權利隨時暫停、更改或終止上述優惠及更改其條款及細則,毋須另行通知。如有任何爭議,恒生及個別參與商戶保留最終決定權。
  17. 除客戶及恒生(包括其繼承人及受讓人)以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享有本條款及細則的任何條文下的利益。
  18. 本條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香港特別行政區法律詮釋。
  19. 本條款及細則受現行監管規定約束。
  20. 本條款及細則之中、英文文本如有任何歧異,概以英文本為準。

恒生enJoy卡惠康優惠 8,000額外yuu積分之條款及細則:

  1. 優惠1適用於香港惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen 及Jasons ichiba之實體分店 (「優惠1參與商戶」)。
  2. 優惠1適用於恒生信用卡、聯營卡、商務卡、公司卡或消費卡,惟不適用於恒生銀聯人民幣鑽石商務卡、人民幣信用卡、美元 Visa 金卡、e-shopping萬事達卡 及專享卡 (「優惠1合資格信用卡」)。
  3. 優惠1之合資格交易為客戶憑已登記之優惠1合資格信用卡於優惠期內之任何星期五至日於優惠1參與商戶每次單一簽賬淨值滿HKD500或以上之交易,惟不適用於雲閃付App之流動支付,及購買禮券、初生嬰兒配方奶粉(一號嬰兒奶粉)及塑膠購物袋之簽賬交易金額將不計算入合資格交易金額(「優惠1合資格交易」)。
  4. 每項優惠1合資格交易,enJoy卡客戶可獲額外8,000 yuu積分獎賞,而其他優惠1合資格信用卡之客戶則可獲額外$40 Cash Dollars。
  5. 於整個優惠期內,每張信用卡於優惠1之額外獎賞上限為$280 Cash Dollars/ 56,000 yuu積分獎賞 (如信用卡主卡及其附屬卡共用同一信用額,所獲得之獎賞總額將會合併計算並存入主卡戶口內,即最多可獲額外$280 Cash Dollars/ 56,000 yuu積分獎賞) 。

恒生enJoy卡惠康優惠 12,000額外yuu積分之條款及細則:

  1. 優惠2適用於香港惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen 及Jasons ichiba之實體分店 (「優惠2參與商戶」)。
  2. 優惠2適用於已成功加入恒生認可的Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay(「流動支付服務」)之恒生信用卡 (「優惠2合資格信用卡」)。
  3. 優惠2之合資格交易為客戶憑已登記之優惠2合資格信用卡,於優惠期內之任何星期五至日於優惠2參與商戶每次單一簽賬淨值滿HKD500或以上並於店內使用流動支付服務付款之交易,惟不適用於雲閃付App之流動支付付款,及購買禮券、初生嬰兒配方奶粉(一號嬰兒奶粉)及塑膠購物袋之簽賬交易金額將不計算入合資格交易金額 (「優惠2合資格交易」)。當付款系統不能處理個別信用卡類別時,有關流動支付服務供應商及有關參與商戶可能會不接受有關認可信用卡,詳情請向有關流動支付服務供應商或有關參與商戶查詢。
  4. 每項優惠2合資格交易,enJoy卡客戶可獲額外4,000 yuu積分獎賞,而其他合資格信用卡客戶則可獲額外$20 Cash Dollars。連同優惠1,逢星期五至日完成之交易合共賺取額外12,000 yuu積分獎賞 / 額外$60 Cash Dollars。
  5. 於整個優惠期內,每張信用卡於優惠2之額外獎賞上限為$140 Cash Dollars/ 28,000 yuu積分獎賞 (如信用卡主卡及其附屬卡共用同一信用額,所獲得之獎賞總額將會合併計算並存入主卡戶口內,即最多可獲額外$140 Cash Dollars/ 28,000 yuu積分獎賞) 。
  6. 優惠2合資格信用卡必須於優惠期內至2021年1月31日於客戶之流動支付服務內仍然有效(若客戶於優惠期內收到該已加入信用卡之重發卡時,客戶需於流動支付服務重新加入新卡),及該合資格信用卡戶口必須仍然有效及信用狀況良好,方合資格獲得有關之Cash Dollars/ yuu積分獎賞。
  7. 以恒生信用卡使用流動支付服務須受流動支付服務信用卡會員合約附錄之條款及細則約束,詳情請瀏覽hangseng.com。

恒生enJoy卡惠康優惠 網上超市優惠 之條款及細則:

 1. 優惠3只適用於「惠康為您送」(www.wellcome.com.hk) 及Market Place by Jasons手機應用程式(「優惠3參與商戶」)之網上交易(以訂貨日期為準)。
 2. 優惠3只適用於恒生信用卡、聯營卡、商務卡、公司卡或消費卡,惟不適用於恒生銀聯信用卡、銀聯人民幣鑽石商務卡、人民幣信用卡、美元 Visa 金卡及專享卡 (「優惠3合資格信用卡」)。
 3. 優惠3之合資格交易為客戶憑已登記之優惠3合資格信用卡,於優惠3參與商戶每次單一簽賬淨值滿HKD1,000之交易,惟不適用於Market Place by Jasons 手機應用程式內之流動支付交易,及購買禮券、初生嬰兒配方奶粉(一號嬰兒奶粉)及塑膠購物袋之簽賬交易金額將不計算入合資格交易金額(「優惠3合資格交易」)。
 4. 每項優惠3合資格交易,enJoy卡客戶可獲額外16,000 yuu積分獎賞,而其他合資格信用卡客戶則可獲額外$80 Cash Dollars。
 5. 於整個優惠期內,每張信用卡於優惠3之額外獎賞上限為$320 Cash Dollars/ 64,000 yuu 積分獎賞(如信用卡主卡及其附屬卡共用同一信用額,所獲得之獎賞總額將會合併計算並存入主卡戶口內,即合併後總額最多亦只可獲額外$320 Cash Dollars/額外64,000 yuu積分獎賞) 。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。