Citibank信用卡特選客戶優惠!額外積分或者額外現金券優惠!

😍經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

😆 想知宜家香港酒店優惠Staycation小斯仲有乜私心推介,可以睇下:flyformiles.hk/26938

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

😮 9月30日前經小斯申請uSMART友信證券戶口,享買賣美股一世免佣,港股免平台費,送藍籌股票、Bowtie門診醫療福利、香港經濟日報hket.com訂閱禮遇。(申請連結)

Citi信用卡繼續延長特選客戶優惠,仲要加碼到HK$300回贈,快啲check下有無收到SMS或email啦!

優惠一:
– 只要喺9月、10月、11月每個月期間,無最低簽賬要求即賺高達 100% 回贈!
– 每個月最多可賺HK$50現金回贈,即係3個月每月簽HK$50就拎晒呢HK$150現金回贈!

優惠二:
– 只要喺9月、10月、11月每個月期間,透過流動付款方式 (AlipayHK、Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay及微信支付) 作任何金額合資格簽賬,每次合資格簽賬即可賺HK$10 回贈!
– 每個月亦都係最多可賺HK$50現金回贈,即係3個月每月簽夠5次HK$10就拎晒呢HK$150現金回贈!

兩個優惠合埋就可以拎到HK$300現金回贈!如果你用流動付款方式每月簽夠5次HK$10做夠3個月,係可以同時食晒優惠一同優惠二,即係最少簽HK$150就可以拎晒所有回贈!

由於名額只限頭10,000個,中咗特選既話記得快啲登記!

登記網址:www.citibank.com.hk/act09

Citibank信用卡詳情:(經小斯申請有額外優惠)

>>Citi Cashback / Rewards 信用卡限時優惠 (2020年9月21日或之前經小斯申請及於10月21日或之前批核,可以有$2,100或26,666里迎新)

>>Citi Cash Back Mastercard (新客戶額外$400)
>>Citi Rewards (新客戶額外$200)
>>Citi Premiermiles(新客戶額外$400)
>>Citi八達通信用卡 (新客戶額外$200)
>>Citi Prestige (新客戶額外$100)

Citibank信用卡優惠大合集

Citibank信用卡特選客戶優惠 現有優惠

高達HK$300簽賬回贈!

登記網址:www.citibank.com.hk/act09

優惠一:
– 只要喺9月、10月、11月每個月期間,無最低簽賬要求即賺高達 100% 回贈!
– 每個月最多可賺HK$50現金回贈,即係3個月每月簽HK$50就拎晒呢HK$150現金回贈!

優惠二:
– 只要喺9月、10月、11月每個月期間,透過流動付款方式 (AlipayHK、Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay及微信支付) 作任何金額合資格簽賬,每次合資格簽賬即可賺HK$10 回贈!
– 每個月亦都係最多可賺HK$50現金回贈,即係3個月每月簽夠5次HK$10就拎晒呢HK$150現金回贈!

兩個優惠合埋就可以拎到HK$300現金回贈!如果你用流動付款方式每月簽夠5次HK$10做夠3個月,係可以同時食晒優惠一同優惠二,即係最少簽HK$150就可以拎晒所有回贈!

「九月份簽賬獎賞推廣 – 高達 HK$300 簽賬回贈」之條款及細則

推廣期: 2020年9月1日至2020年11月30日

優惠類別 簽賬條件 獎賞計劃 最高獎賞 獲取回贈之日期
獎賞 1 以同一信用卡於任何階段作任何金額的合資格簽賬 於推廣期內之每次合資格簽賬將可獲 100% 簽賬回贈 每階段最高可獲 HK$50 簽 賬回贈及整個推廣期內最高可獲 HK$150 簽賬回贈

階段 1: 2020 年 9 月 1 日至 30 日 階段 2: 2020 年 10 月 1 日至 31 日 階段 3: 2020 年 11 月 1 日至 30 日

2021 年 1 月 31 日 或之前
獎賞 2 以同一信用卡於任何階段以流動付款作任何金額之合資格簽賬 於推廣期內之每次合資格簽賬將可獲 HK$10 回贈 每階段最高可獲 HK$50 簽 賬回贈及整個推廣期內最高可獲 HK$150 簽賬回贈

階段 1: 2020 年 9 月 1 日至 30 日 階段 2: 2020 年 10 月 1 日至 31 日 階段 3: 2020 年 11 月 1 日至 30 日

合資格流動付款方式
AlipayHK
Apple Pay
Google Pay
Samsung Pay
微信支付

1. 此推廣計劃之推廣期由 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日 ( 包括首尾兩日 )(「推廣期」)。推廣期分為 3 個階段進 行﹕階段 1 為 2020 年 9 月 1 日至 30 日 ; 階段 2 為 2020 年 10 月 1 日至 31 日及階段 3 為 2020 年 11 月 1 日至 30 日 ( 以 交易日計算 )。

2. 除特別註明外,此推廣只適用於由花旗銀行 ( 香港 ) 有限公司 (「花旗銀行」) 所發行之指定 Citi 信用卡 (「認可信用卡」) 並收到本次推廣短訊之特選主卡之持卡人 (「持卡人」)。持卡人必須以推廣短訊 / 電郵上之指定信用卡參與此推廣。

3. 「合資格流動付款」方式包括:AlipayHK、Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay 及微信支付。

4. 客戶須於 2020 年 9 月 30 日或之前透過推廣短訊上之登記網址或登入 以認可信用卡 (「認 可信用卡」) 成功進行登記 (「登記」),方可獲資格參加此推廣。每位客戶只須於推廣期內登記一次並須輸入在推廣電 郵 / 短訊上列出之指定信用卡號碼作登記。此推廣只適用於首 10,000 名於推廣期內成功登記之客戶,並以成功登記之 Citi 信用卡及其簽賬為實。完成登記並不代表本行確認客戶合資格參與此推廣。

5. 推廣期內,持卡人需以同一信用卡於任何階段作任何金額的「合資格簽賬」 ( 定義見條款 9),方可享 100% 簽賬回贈, 每階段最高可獲 HK$50 (「獎賞 1」) 。

6. 推廣期內,持卡人需以同一信用卡透過指定流動付款方式於任何階段作任何金額的「合資格簽賬」 ( 定義見條款 9),每 筆合資格簽賬方可享 HK$10 簽賬回贈,每階段最高可獲 HK$50 (“獎賞 2”) 。

7. 如同一單一簽賬符合「獎賞 1」 及「獎賞 2」之簽賬條件,即可同時獲享「獎賞 1」 及「獎賞 2」之簽賬回贈。

8. 如同一單一簽賬已獲享本行其他特定商戶之流動付款推廣獎賞,則不可同時獲享此推廣之簽賬回贈。

9. 每位客戶(根據花旗銀行記錄之香港身份證 / 護照號碼)可於推廣期內由獎賞 1 獲享高達 HK$150 簽賬回贈及由獎賞 2 獲享 HK$150 簽賬回贈。每位客戶整個推廣期最多可獲享 HK$300 簽賬回贈一次(包括 「獎賞 1」及 「獎賞 2」)。

10.「合資格簽賬」指推廣期內以認可信用卡以港幣及外幣結算及已誌賬之簽賬。此優惠只適用於扣除所有折扣、減價金額 及現金劵金額後之單一淨額簽賬。

11.不合資格簽賬包括 ( 但不限於 ) 於購買旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易 ( 例如但不限於 Forex.com)、信用 卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期 計劃之金額、「Pay All」簽賬、未誌賬 / 取消 / 退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊 / 欺詐成份之簽賬。

12.「合資格簽賬」須於推廣期內進行。同一認可信用卡賬戶之基本卡及附屬卡的「合資格簽賬」將會合併計算。以外幣進 行的合資格簽賬將以花旗銀行所定的合理兌換率兌換為港幣。

13.如持卡人於推廣期內登記,及後收到因更換、更新、遺失、被盜竊等原因而發出的新信用卡(包括由 Visa 信用卡轉換 為 Mastercard® 信用卡),則所有以新信用卡所作的合資格簽賬將自動被視為參與此推廣的合資格簽賬。

14.有關簽賬如獲花旗銀行核實後確認為合資格獲取簽賬回贈,有關之簽賬回贈將計算至個位單位並於 2021 年 1 月 31 日 或之前自動存入持卡人之認可信用卡賬戶(或於條款 12 所列之新發出信用卡賬戶)並顯示於月結單上。


限時HK$50獎賞

 • Citi 已經送咗 13,450積分獎賞落您嘅指定信用卡
 • 只要喺2020815日或之前,用返呢張信用卡買嘢滿HK$50,簽賬所賺嘅積分加埋以上積分獎賞您就可以喺Citi Mobile® AppPay with Points抵銷HK$50簽賬

條款及細則:

1. 除特別註明外,推廣期由2020年7月21日至2020年8月31日,包括首尾兩日(「推廣期」) (以換領日計算)。

2. 此「特選客戶專享之Pay with Points憑分消費HK$50即享HK$50獎賞」(「推廣計劃」)只適用於列印在推廣專函/電郵/短訊上由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之指定Citi信用卡(「指定信用卡」)之持卡人(「持卡人」)。

3. 此推廣之「指定信用卡」只限於指定於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡、Citi Gold信用卡及Citi Classic信用卡(「指定信用卡」)。

4. 此推廣只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行之指定Citi 信用卡(「認可信用卡」)並收到本次推廣專函/電郵/短訊之特選主卡之持卡人(「持卡人」)。

5.符合以下條件的合資格持卡人可透過Pay with Points獲得HK$50等值之簽賬金額:
a. 在8月15日或之前使用「指定信用卡」作HK$50或以上之「合資格簽賬」;和
b. 在完成第5(a)條所述的「合資格簽賬」後,在8月31日或之前使用「指定信用卡」透過Pay with Points抵銷HK$50等值之簽賬金額。

Citi積分(「積分」)將在2020年7月21日或之前預先存入指定信用卡帳戶 (列印在推廣專函/電郵/短訊上)。根據此「推廣計劃」而預先存入的Citi Points積分和須透過認可簽賬所賺得之積分總額為HK$50,相當於通過Pay with Points可抵銷之HK$50簽賬金額等值所需的積分。推廣期間未使用的Citi Points積分將於推廣期後從客戶的信用卡帳戶中撤銷。

指定信用卡 2020721日或之前預先存入之積分總額 透過認可簽賬HK$50所賺得之積分
Citi Prestige (205分:$1)
10,150積分
100積分
Citi PremierMiles (205分:$1)
10,175積分
75積分
Citi Rewards 信用卡, Citi Gold 信用卡及 Citi Classic 信用卡 (270分:$1)
13,450積分
50積分

6. 於推廣期內,認可持卡人透過手機短訊,商戶網上平台*,Citibank網上理財或Citi Mobile® 流動理財手機程式使用Pay with Points憑分消費抵銷指定信用卡之簽賬金額(「認可兌換」)可獲享積分。

7. 推廣期間未使用的積分將於推廣期後從客戶的信用卡帳戶中撤銷。 未使用的積分即定義為於2020年7月21日之前預先記入的積分與推廣期內所使用積分兌換的積分之差額。 未使用的積分將於2020年9月20日或之前從客戶的信用卡帳戶中扣除。

 


高達HK$2,500 惠康超級市場現金券

citibank信用卡特選客戶優惠

登記網址:http://citibank.hk/getcoupon3/

 • 由2020年6月17日起至8月16日,憑指定Citi信用卡累積合資格零售簽賬達指定金額,就可以拎到高達HK$2,500惠康超級市場現金券!
 • 累積簽賬滿HK$15,000或以上,即可享HK$1,200惠康超級市場現金券;如果簽到HK$25,000以上,更加可以拎到HK$2,500惠康超級市場現金券添呀!
 • 不過我睇番個條款及細則見到有好多野都唔計,例如唔可以買現金券、購買或增值禮物卡、八達通自動增值、「Citi PayAll」、自動轉賬、保險費用等等,所以都幾難簽到呀!當然如果你咁啱有大額簽賬呢個優惠就簡直專為你而設啦XD

條款及細則:

 1. 此推廣由2020年6月17日至2020年8月16日(包括首尾兩日)(「推廣期」)。所有合資格零售簽賬(定義見條款4)必須於推廣期內進行(以交易日計算)。
 2. 此推廣只適用於由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)所發行,並列印在「賞您高達HK$2,500惠康超級市場現金券」之推廣專函或短訊上之指定Citi信用卡(「指定信用卡」)之特選客戶(「客戶」),並不適用於客戶之其他信用卡戶口。該指定信用卡主卡及附屬卡的簽賬將會合併計算。
 3. 客戶須於推廣期內經www.citibank.com.hk/getcoupon3 或者www.citibank.com.hk/getcoupon2 登記指定信用卡一次。客戶須於登記時輸入指定信用卡之號碼(「登記」)。只適用於首1,500位於推廣期內成功登記之客戶(「登記客戶」)。不接受同一主卡客戶名下其他Citi信用卡或附屬卡登記。
 4. 於推廣期內,登記客戶憑指定信用卡累積合資格零售簽賬滿以下金額,可享高達HK$2,500惠康超級市場現金券(「 指定獎賞」)。
  累積合資格零售簽賬 惠康超級市場現金券
  HK$15,000至HK$24,999 HK$1,200
  HK$25,000或以上 HK$2,500
  合資格零售簽賬包括(感應式付款及手機付款計算在內):
  • 「合資格本地簽賬」:以港幣、人民幣及澳門幣結算及已誌賬之本地零售簽賬、及於推廣期內全新免息分期之每月供款;及/或
  • 「合資格海外簽賬」:以外幣結算及已誌賬之海外零售簽賬(人民幣及澳門幣除外)。

  不合資格簽賬包括(但不限於)現金透支、購買現金券、購買或增值禮物卡、購買或充值儲值卡、八達通自動增值服務之費用、透過快速支付系統(「轉數快」)進行之交易、旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易(例如但不限於Forex.com)、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、「Citi PayAll」、繳付予稅務局之稅項、以網上、網上銀行或支付系統繳交公共事務費用、自動轉賬、繳交基金之供款、銀行手續費、保險費用、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

 5. 如持卡人於推廣期內登記,及後收到因更換、更新、遺失、被盜竊等原因而發出的新信用卡(包括由Visa信用卡轉換為萬事達卡),則所有以新信用卡所作的合資格簽賬將自動被視為參與此推廣的合資格簽賬。
 6. 於推廣期內,登記客戶最多可獲享HK$2,500惠康超級市場現金券。
 7. 花旗銀行將會根據儲存於花旗銀行之紀錄,以決定登記客戶是否合資格參加此推廣或核實簽賬是否為合資格零售簽賬,並保留最終決定權。有關簽賬如獲花旗銀行核實後確認為合資格獲取指定獎賞,有關換領指定獎賞郵件將於2020年12月15日或之前以掛號郵寄方式寄到合資格登記客戶之通訊地址。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

6 comments

Skip to comment form

  • MR. Tam on 5 7 月, 2020 at 2:00 下午
  • 回覆

  小斯, 你好!

  我冇收到推廣專函/短訊, 但係入去條link登左我張cash back卡.
  唔知咁樣得唔得? 謝謝!

  1. 唔一定得架
   你之後可能會收到sms通知你個登記失效

  • Kate on 30 6 月, 2020 at 4:18 下午
  • 回覆

  要收到信先有呢個優惠?

  1. 有可能係sms黎

  • michelle on 27 11 月, 2019 at 12:22 下午
  • 回覆

  條link好似唔岩…

  1. 特選黎 就咁入無中既話都無用架~~

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。