(超抵!小斯額外送$400) Citi PremierMiles 信用卡0成本賺10,250里 + 免費旅遊保險/貴賓室 + 海外高達$3/里 (年薪要求只係24萬!)

😍經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

👍理財App推介 (一App睇晒卡數、投資同MPF):Planto (按此下載)

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

Citi PremierMiles 信用卡

嘩!太好啦!Citi PremierMiles信用卡繼續有里數迎新!仲要係0成本賺10,250里 + $400禮券!里數仲可以揀要Asia Miles/Avios/Krisflyer等等添呀!年薪要求仲要只係24萬喳!

2020年4月30日或之前透過小斯申請,新客戶唔使簽都有$400!而迎新要求係首2個月內要簽夠$10,000,因為Payme 支付寶  / wechat/八達通 呢啲全部都計迎新要求,連埋基本獎賞個$8/里,咁就0成本就賺到10,250里啦!用電子錢包真係easy job啦!

然後用埋張PM卡俾稅,咁就有免費旅遊保險!到佐出發個日,又可以去環亞貴賓室食野!入完Payme返$5,000就完成入lounge既簽賬要求!去到海外簽賬又有高達$3/里!真係申一申請,機票、保險、貴賓室都包起晒你!至於酒店,就拎我送個啲coupon同迎新加埋個$400幫補下啦 😛

👉申請網址:http://citi.hk/pm 👈
(記得要2020年4月30日或之前新客戶用呢條link申請citi 信用卡,批卡後先有額外$400呀)

請你用一部正常無block cookie無用無痕模式既電腦,建議唔係公司電腦,係家用電腦申請,電話都唔好,以確保我查到你個申請記錄!

Citi PremierMiles 信用卡 新卡面:

卡面

卡底

Citi PremierMiles 信用卡小斯額外禮券:

記住睇返自己個申請日子黎填返岩既google form,$400同$800禮券既form係唔同,麻煩唔好填錯!而且同一個reference code只能填喺一份form到,請唔好用同一個reference code填寫多於一份google form!

$400禮券 (只適用於新客戶):使用上述連結於2020年4月30日或之前 (除1月13日至17日、2月3日至8日、2月17日至21日、3月9日至14日除外) 遞交申請表及於信用卡批核後7日內填悉呢張表格,確認佐大家喺由我blog到申請而且張卡成功批核後,就會將禮券寄俾大家,前後大約3個月時間。(由2019年7月11日起申請既舊客戶唔會再有額外禮券)

$800禮券 (只適用於於2020年2月17日至21日申請既新客戶):使用上述連結於2020年2月17日至21日遞交申請表並於2020年3月31日或之前批核,然後7日內填悉呢張表格,確認佐大家喺由我blog到申請而且張卡成功批核後,就會將禮券寄俾大家,前後大約3個月時間。(由2019年7月11日起申請既舊客戶唔會再有額外禮券)

$800禮券 (只適用於於2020年3月9日至14日、18日至31日申請既新客戶):使用上述連結於2020年3月9日至14日、18日至31日遞交申請表並於2020年4月30日或之前批核,然後7日內填悉呢張表格,確認佐大家喺由我blog到申請而且張卡成功批核後,就會將禮券寄俾大家,前後大約3個月時間。(由2019年7月11日起申請既舊客戶唔會再有額外禮券)

 

Citi PremierMiles 信用卡迎新優惠:簽$10,000有額外9,000里

迎新獎賞只適用於現在不持有及/或由發出認可信用卡當日起計過去12個月內不曾持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡及/或Citi貴賓卡基本卡。

2020年4月30日或之前申請 (包括首尾兩日),新客戶於發卡後首2個月內簽到$10,000 (電子錢包Payme/支付寶/wechat/八達通都可以) 有

– 9,000里數 (108,000積分)
– 香港文華東方酒店雙人下午茶 或
– HK$800惠康現金券 或
– HK$700崇光百貨禮券

禮券將於達到相關簽賬條件的月份後4個月內以郵寄方式寄到合資格持卡人之通訊地址。

簽賬條件之計算包括基本卡及附屬卡(如適用)之所有已誌賬的簽賬及免息分期的每月供款。非認可簽賬包括(但不限於) 透過快速支付系統 (「轉數快」)進行之交易、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上銀行或網上支付系統繳費或繳交公共事務費用/保險費用、繳交基金之供款、銀行手續費、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

 

Citi PremierMiles 信用卡全年海外及網上外幣簽賬低至$3/里

每月月結單週期內總認可簽賬額滿港幣$20,000或以上,該月月結單內既海外及網上外幣簽賬每港幣就有3蚊1里,仲不設上限。如總認可簽賬額低於港幣$20,000,就簽港幣4蚊就有1里。網上既外幣簽賬都包!

 

Citi PremierMiles 信用卡主卡卡主同老婆老公仔仔女女都可以有免費旅遊保險

只要用Citi PremierMiles 信用卡全數支付機票/酒店/旅行團團費,主卡卡主同佢伴侶、未婚及未就業而年齡為 23 歲或以下之子女就可以自動有Zurich既旅遊保險, 旅遊保障包括意外、醫療、 遺失行李及旅程延誤等,一啲高危活動例如潛水、跳傘個啲Zurich都包既!都算係保得幾足!

保險條文及條款概要:

沒有花旗私人客戶業務/Citigold賬戶的主卡客戶:http://citibank.com.hk//CTB_PM_Basic_Plan.pdf

持有花旗私人客戶業務/Citigold賬戶的主卡客戶:http://citibank.com.hk/CTB_PM_Premier_Plan.pdf

 

Citi PremierMiles 信用卡可免費專享機場貴賓室服務

基本卡及附屬卡客戶均可於每年度免費享用 12次指定既環亞機場貴賓室服務,每次享用環亞機場貴賓室後30天內,用返張Citi Premiermiles於本地/海外簽賬$5,000就ok。唔單止係香港lounge,其他國家既指定環亞lounge,一共60間都可以入,例如台灣、倫敦等等。重點係,附屬卡都可以喺世界各地用到lounge啊!

 

Citi PremierMiles 信用卡積分可換取13大飛行獎勵計劃的里數,換領超過60間航空公司的機票!

值得一提既係香港大部份銀行既信用卡都只係換到Asia Miles,但Citi Premiermiles 信用卡既積分就可以用黎換取13大飛行獎勵計劃既里數,換領超過60間航空公司的機票,而且兌換率仍唔錯。小斯就建議大家要根據自己想去既目的地去換返相關既里數,例如換短途既,就用Avios,長途或者想換business既飛就換Asia Miles,誇張啲想換有張床可以同你honey一齊訓既First class,就用Krisflyer啦!

 

Citi PremierMiles 信用卡使用詳情:

本地簽賬:$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分)

海外及網上外幣簽賬 (1.95%手續費) :

(每個月結單內累計有效簽帳$20,000以下) $1 = 3 分 / $4 = 1里 (12積分)
(每個月結單內累計有效簽帳$20,000以上) $1 = 4 分 / $3 = 1里 (12積分)

自動轉賬繳交賬單:$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分)

CITIBANK網上繳費賬單:0

其他網站網上購物:$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分)

八達通自動增值:$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分)  (四大手機儲值支付工具玩法大詳解)

分期簽賬:$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分)

Payme:$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分) (四大手機儲值支付工具玩法大詳解)

支付寶 (Alipay):$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分)(四大手機儲值支付工具玩法大詳解)

Wechat Pay:$1  = 1.5 分 / $8 = 1里 (12積分) (四大手機儲值支付工具玩法大詳解)

積分有效期:無限期

兌換亞洲萬里通手續費:免費

年薪要求:24萬

年費:首年免年費,其後 $1,800 (基本上打個電話去都waive到)

 

Citi PremierMiles 信用卡 Payme / 支付寶 / Wechat Pay都有分:

做Payme增值,支付寶同Wechat Pay 轉賬都有 $8/里!

 

Citi PremierMiles 信用卡入lounge:

基本卡及附屬卡客戶均可於每年度免費享用12次指定既環亞機場貴賓室服務,前提是客戶需於每次享用環亞機場貴賓室後30天內,於本地/海外簽賬滿$5,000 (Payme增值/支付寶同Wechat Pay轉賬都可以)。唔止係香港lounge,其他國家既指定環亞lounge,一共60間都可以入。

 

Citi PremierMiles 信用卡優點:

1. 換里數同積分無有效期,幾時換都得!又唔使計黎計去!
2. 迎新好抵,拎黎擺酒就岩
3. 啲積分又可以轉做Avios、Krisflyer等總共13間飛行獎勵計劃,可以兌換超過60間航空公司
4. 每月喺唔同訂房網站訂酒店都有折扣!
5. 積分轉換里數只需4至8個工作天,絕對能夠極速出機票!
6. 張卡好靚,藍色邊,hahahaha
7. 有免費旅遊保險
8. 可以入lounge,不過要事後簽返$5,000

 

Citi PremierMiles 信用卡缺點:

1. 網上繳費0積分
2. 本地簽賬8蚊1里
3. DCC無手續費但都無分

👉申請網址:http://citi.hk/pm👈
(記得要2020年4月30日或之前新客戶用呢條link申請citi 信用卡,批卡後先有額外$400呀)

請你用一部正常無block cookie無用無痕模式既電腦,建議唔係公司電腦,係家用電腦申請,電話都唔好,以確保我查到你個申請記錄!

就算Citi PremierMiles唔岩你,新客戶透過小斯申請任何Citi 信用卡,都可以有額外回贈架!

Cash Backflyformiles.hk/7552 (新客戶額外$400)

Rewards:flyformiles.hk/2838 (新客戶額外$200)

Prestigeflyformiles.hk/154 (新客戶額外$100)

Clearflyformiles.hk/5759 (新客戶額外$200)

Octopusflyformiles.hk/6627 (新客戶額外$200)

 

產品資料及收費:

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

1,172 comments

Skip to comment form

  • Mandy on 3 月 26, 2020 at 10:28 上午
  • 回覆

  想問新客戶係咪可以同時申請premier miles同cash back卡, 2張都可以賺到迎新?
  經你申請就只可以賺一次$800?

  1. 唔係呀 迎新都只係得一張有 先批個張
   係拎得1次800呀

  • Joe on 3 月 25, 2020 at 2:28 下午
  • 回覆

  新手問題
  ”發卡後首2個月內簽到$10,000”
  係米即係Activate 新卡果日開始計起? 定係以頭兩張月結單計?
  Thank you very much

  1. 由批卡日起計呀

  • Ivy on 3 月 19, 2020 at 11:24 下午
  • 回覆

  要新客戶先有你送果$800。
  你嘅新客戶定意係咪過去十二個月無citi信用卡?

  1. 係呀過去12個月無citi信用卡

  • Ho on 3 月 18, 2020 at 4:57 下午
  • 回覆

  年薪要求好嚴謹?一定要夠24萬?

  1. 係呀 唔夠會批左rewards俾你架

  • ting on 3 月 17, 2020 at 7:45 下午
  • 回覆

  想問下如果滓備秩新保險,佢即場用網上系統收 果筆錢會當迎新嗎?唔該!

  1. 可以

    • ting on 3 月 18, 2020 at 10:08 下午
    • 回覆

    唔好意思~小斯 但佢咁講,係咪新買保險就唔計?

    不合資格簽賬包括(但不限於)於交易時涉及外幣匯率折算為港幣之「動態貨幣兌換交易」、購買現金券或禮物卡、禮物卡增值、購買及/或充值儲值卡或電子錢包的簽賬交易、八達通自動增值服務之費用、透過快速支付系統 (「轉數快」)進行之交易、捐款予慈善機構、電話/傳真/郵寄購物、旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易(例如但不限於Forex.com)、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上、網上銀行或支付系統繳交之公共事務費用、自動轉賬、保險之供款、繳交基金之供款、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

    1. 我睇番佢個policy應該係
     簽賬條件之計算包括基本卡及附屬卡(如適用)之所有已誌賬的簽賬及免息分期的每月供款。非認可簽賬包括(但不限於) 透過快速支付系統 (「轉數快」)進行之交易、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上銀行或網上支付系統繳費或繳交公共事務費用/保險費用、以「Citi PayAll服務」所繳交之費用、繳交基金之供款、銀行手續費、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

     無寫唔得喎
     你呢個係邊個位copy出黎?

  • ting on 3 月 17, 2020 at 11:26 上午
  • 回覆

  小斯你好
  最迎出左pm card 買機票 但最後都係要refund
  我已經找左卡數,如果開卡後2個月退返錢
  會唔會收返個迎新呢?thanks!

  1. 會拎唔到啊 變左迎新唔夠數

  • BLam on 3 月 9, 2020 at 10:04 下午
  • 回覆

  小斯,
  我在2月29日申請了 PM 卡, 已收到卡, 現在想申請埋 Cash Back Visa Card, 還會有今次 (9/3 至 14/3) 的限時優惠嗎?

  1. 無架啦 因為唔係新客了

  • Him on 3 月 9, 2020 at 9:07 上午
  • 回覆

  請問自動轉帳交電話費會有積分?

  • Sunny on 3 月 1, 2020 at 4:27 下午
  • 回覆

  海外及網上外幣簽賬 (1.95%手續費) :

  (每個月結單內累計有效簽帳$20,000以下) $1 = 3 分 / $4 = 1里 (12積分)
  (每個月結單內累計有效簽帳$20,000以上) $1 = 4 分 / $3 = 1里 (12積分)

  請問用PAY ALL 轉20K,計不計有效簽帳$20,000?
  THEN , $1 = 3 分 / $4 = 1里 (12積分)?

  1. payall計 但留意番有手續費架

  • Kiki on 2 月 25, 2020 at 2:52 上午
  • 回覆

  請問用alipay 繳費當唔當迎新架?
  入完lounge alipay 繳費返又得唔得架?

  Thanks小斯

  1. 唔一定當迎新
   lounge就得

  • Kelvin on 2 月 25, 2020 at 12:02 上午
  • 回覆

  請問我2月13開左卡 2月17確認張卡,個迎新係咪會計2月17至4月16? thx

  1. 唔係啊 由銀行通知你話批左卡個日起計

  • gabby on 2 月 20, 2020 at 11:44 下午
  • 回覆

  用張PM卡俾機票稅,咁就有免費旅遊保險<
  想問下買完機票係咪就會生效?會唔會有份文件同埋點樣可以加$48up grade?如果我同朋友都有呢張卡,佢買酒店我買機票,咁係咪多左一份保險?唔該小斯

  1. 唔會多左架 你地一人一份之嘛
   upgrade要打去整 係買完就生效

  • ve on 2 月 19, 2020 at 5:14 下午
  • 回覆

  小斯:
  請問完左1之lounge, 主卡+附屬卡
  我是否要在30天之內簽番HK$10K? 上網手動交保費/管理費 計吾計?
  我打去CS, 又話特別安排駁吾到人問…
  謝謝回覆!

  1. 係要簽10000
   ebanking唔計

  • Alan on 2 月 18, 2020 at 12:05 下午
  • 回覆

  小斯,我19年尾已申請Citi Cash Back Visa,而家再申請Citi PremierMiles,請問有沒有$800禮券?

  1. 係呀無啦 唔係新客

  • Alan on 2 月 17, 2020 at 9:34 下午
  • 回覆

  小斯,我上年年尾申請咗Citi Cash Back Visa, 請問而家申請Citi PremierMiles有沒有$800禮券呢?

  1. 沒有的

  • samuel on 2 月 16, 2020 at 5:28 下午
  • 回覆

  Paypel 扣信用卡計唔計迎新?

  • Sandy on 2 月 15, 2020 at 4:30 下午
  • 回覆

  十二月已經收咗咭但一直忘記了填禮卷表格,怎樣算?

  1. 咁無架啦 有寫到要7日內填form啊

  • TING on 2 月 12, 2020 at 2:07 下午
  • 回覆

  小斯請問知唔知有無咩原因會唔批卡,我年薪完全符合,其他信用卡只有一張,但佢都reject我,熱線又打唔通 🙁 唔該

  1. TU又或者交唔齊文件問題

  • samuel on 2 月 10, 2020 at 11:46 上午
  • 回覆

  我收到張新卡了。如果我用payme link PremierMiles 卡,再轉一萬俾朋友,朋友再payme 俾番嗰一萬我,咁係咪已攞到迎新?

  1. payme每月上限2000

  • David on 2 月 3, 2020 at 11:26 下午
  • 回覆

  Hello, 想請問一下佢地個redemption airline program 有無ANA Mileage Club ? Thank you!

  1. 無啊
   list係呢到:
   https://www.citirewards.com/tygr-web/partnerProgramsListing.htm?cmp=nav&lid=sub-nav|travel|points-transfer

  • Sammy on 2 月 2, 2020 at 12:43 下午
  • 回覆

  Citipremier 迎新簽帳包唔包alipay?

  • abcw on 1 月 27, 2020 at 1:25 下午
  • 回覆

  條Link 用唔到!請更新

  無法連上這個網站https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N719576.2520714FLYFORMILES/B22139487.249241475;dc_trk_aid=445723292;dc_trk_cid=110589589;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua= 的網頁可能暫時離線,或是已經遷移到另一個網址。
  ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED

  1. 係咁岩佢壞左 而家上到架啦

  • Tippsy on 1 月 20, 2020 at 3:24 下午
  • 回覆

  “(每個月結單內累計有效簽帳$20,000以上) $1 = 4 分 / $3 = 1里 (12積分)

  CITIBANK網上繳費賬單:0”

  小斯, 請問如果網上交其他信用咭費用會無分, 係咪都唔計: 每月累計 $20,000 以上的簽帳?

  1. 係唔計

  • Sum Koon Hung on 1 月 19, 2020 at 5:52 下午
  • 回覆

  小斯,你好!我已經成功申請了此信用咭,並於限期內遞交了我的 google form 給你。但是,我剛發現我填錯了 google form 上的一項資料。請問我可以怎樣更改那項資料呢?還是我可以重新再填一份 google form 及遞交給你?

  1. 你send email俾我同我講一講你個問題係乜同reference number 要改既資料
   我睇下有無得處理
   [email protected]

  • Emma on 1 月 16, 2020 at 10:23 下午
  • 回覆

  岩16/1申請左, 但未SUBMIT文件, 可能過左17/1先SUBMIT到文件, 咁如果批左, 有800定400呀

  1. 800 計你申請個日

  • e on 1 月 14, 2020 at 2:37 下午
  • 回覆

  想問有existing citibank卡有無得拿$800?

  1. 有 只要你無佢地既信用卡超過12個月

  • cara on 1 月 13, 2020 at 2:40 下午
  • 回覆

  你好小斯,請問我申請呢張卡後,係完成批核之後先填你張額外獎賞google form 拎800蚊券嗎??
  另外每入一次lounge都要簽$5000? 去一次旅行來回入2次lounges 就要簽$10000? 一年最多入12次?

  1. 係呀批左先填
   係入一次要30日入簽5000 2次係10000無錯
   係12次

  • Kenny Tsang on 1 月 10, 2020 at 5:59 下午
  • 回覆

  小斯,請問我剛拿到的CitiPM,迎新要簽$10,000。我今個月又享用咗lounge,是否要簽$15,000還是簽$10,000已可cover呢!

  1. 10000就可以啦

  • Gordon on 1 月 9, 2020 at 9:12 上午
  • 回覆

  我12月19日申請,尋日覆批左,系米可以登記拎番禮卷

  1. 係呀 去填google form啦

  • Wai on 1 月 8, 2020 at 5:27 下午
  • 回覆

  去程入一次Lounge, 回程入一次 係咪要簽 10,000?

  1. 係呀

  • Liz Ng on 1 月 7, 2020 at 11:25 上午
  • 回覆

  自動轉賬繳交賬單可以交保險, 交差餉既話, 請問有無分嫁?

  1. ebanking無分呀

  • Sandy on 1 月 2, 2020 at 11:59 上午
  • 回覆

  我12月尾申請,應該今個星期收咭。係咪都冇得賺迎新AM?

  1. 係呀無呀 跟你申請個陣既offer

  • Sandy on 12 月 23, 2019 at 7:13 下午
  • 回覆

  我而家申請,會否趕唔切前31/12可以攞曬所有著數? 另外PM & Reward,最大分別係乜? Thank you so much!!

  1. rewards差好多 唔係佢指定商戶係15蚊里
   要係31前申請姐 黎得切呀

  • stella on 12 月 9, 2019 at 9:16 上午
  • 回覆

  請問上網申請係8/12, 補交文件係9/12, 跟住下一頁話申請日期係9/12,咁申請日期應該當邊日?

  1. 8號

    • stella on 12 月 19, 2019 at 9:30 上午
    • 回覆

    填form時調亂左日期同月份,請問有無得edit response呀? T.T 對唔住呀…

    1. 你ref係乜 我睇下先

      • stella on 12 月 20, 2019 at 8:37 上午

      麻煩你了!!!

      • 小斯 on 12 月 21, 2019 at 2:47 上午
       Author

      改左

  • LONG on 12 月 1, 2019 at 9:24 下午
  • 回覆

  可以同時申請CITI CASH BACK 嗎?
  兩張卡一樣有迎新 ?

  1. 只有一張會有 先批個張

  • DOROTHY on 11 月 26, 2019 at 10:48 下午
  • 回覆

  N年前有一張CITI I.T CARD , 一路都無用過放係度
  當唔當新客戶?

  1. 唔當呀 你要cut左佢呀

  • JP on 11 月 24, 2019 at 9:14 下午
  • 回覆

  小斯

  唔好意思,我剛才填寫七日內已批核提取迎新禮物表格時,地址重複了樓宇名稱,欠缺屋苑名字,怎麼辦?我已收到你電郵回覆確實申請表格了。

  盼得到你的幫忙無限感激!

  Kind Regards
  JP

  1. OK email會覆你

  • Tso on 11 月 23, 2019 at 2:23 上午
  • 回覆

  請問$400是什麼牌子既coupon?
  Thanks

  1. 惠康百佳呢d

  • Apple on 10 月 23, 2019 at 12:47 上午
  • 回覆

  我用PayPal付款,計落迎新簽賬嗎?新客户定義係咩?

  1. 計迎新
   新客=手上沒有持有任何citi信用卡12個月或以上

  • Small fish on 10 月 17, 2019 at 9:04 上午
  • 回覆

  剛剛收到卡,我向CS詢問過批核日期是10月10日,請問迎新是否還是簽10000元有9000里?

  1. 跟你申請個日既offer呀

  • Small fish on 10 月 17, 2019 at 1:23 上午
  • 回覆

  是否外國網站例如 http://www.amazon.com 就當Premiermile 3/里? (假設簽賬舊兩萬)
  Citipayall計唔計?謝謝!

  1. payall唔計
   amazon計

  • Andy Chan on 10 月 12, 2019 at 10:57 上午
  • 回覆

  想問交美金保費有冇外幣 3 蚊1分儲?

  1. 可以

  • Kyle Woo on 10 月 11, 2019 at 11:17 下午
  • 回覆

  小斯,你好。我岩岩填左City Premier個現金卷表格。但填完後冇確認郵件到我的電子郵件。

  1. 你email係咩?check埋spam唔見你inbox同我講你email我睇下

    • Kyle Woo on 10 月 18, 2019 at 7:20 下午
    • 回覆

    我見到確認郵件,謝謝

    1. ok;)

  • Tam King Siu Kastor on 10 月 3, 2019 at 11:34 下午
  • 回覆

  想問下citi reward 轉miles 係咪轉左 15分兌一分?

   • Sapna on 12 月 9, 2019 at 10:14 上午
   • 回覆

   你好,我係舊客戶,但佢一定要我揀新客戶對嗎?
   另外我上傳唔到銀行月結單,PDF太大點算ㅠㅠ
   因為人不在港,沒有香港住址證明,不能申請嗎

   謝謝你

   1. 舊客無coupon架@@

  • Yan on 10 月 3, 2019 at 12:21 下午
  • 回覆

  *每次享用環亞機場貴賓室後30天內,用返張Citi Premiermiles於本地/海外簽賬$5,000就ok

  用DCC既網上簽帳都算架可?
  因為太多卡DCC又唔計分又成, 好似簽左當你冇簽咁. 所以想問清楚.

  • hazelau on 10 月 3, 2019 at 12:06 下午
  • 回覆

  1. 請問迎新要求首2個月內要簽夠$10,000,一定要係主卡,定係夾埋附屬卡都得?

  2. 如果我本人同附屬卡持有人一齊入lounge,之後30天內要分別用主卡同附屬卡簽夠$5,000,定係兩張卡夾埋夠10,000就OK?

  1. 1. 計埋supp卡
   2. 分別每張卡5000

  • JC on 10 月 3, 2019 at 11:27 上午
  • 回覆

  小斯,
  如果我想免費入lounge.
  而家payme 得番2000.
  如果我用埋支付寶2000, wechat pay 1000係咪都計我簽左5000?

   • Sum Koon Hung on 1 月 18, 2020 at 7:59 下午
   • 回覆

   小斯,我的申請(#Citi PremierMiles信用卡 (Ref: S80TF3551667) 已經成功批核了,但我在google form 內填錯資料。我怎樣可以把資料更改正確呢?還是我要重新填過一張google form? Thanks.

   1. 你email同我講你點錯 我睇下有無得處理
    [email protected]

  • JC on 9 月 30, 2019 at 10:32 上午
  • 回覆

  小斯,你好!
  如果我用ASIA MILES 換機票,機票本身唔洗比錢,我用信用卡比稅同燃油附加費.
  可唔可以拎到佢個免費旅遊保險?
  或者我只係BOOK酒店用呢張卡,買機票唔信呢張卡,可唔可以拎到佢個免費旅遊保?
  同埋點先知道我有冇拎到個免費旅遊保?要自己出發前申請?還是……?

  1. 可以
   是但一樣都ok
   唔洗申請既

  • apple on 9 月 24, 2019 at 8:48 下午
  • 回覆

  請問10月開始PAYME 最多得2000? 除左簽帳有咩其他方法可以做到5000?

  1. 唯有用其他電子錢包架咋

  • 小林 on 9 月 23, 2019 at 12:33 下午
  • 回覆

  小斯, 請問入lounge小朋友點計?

  1. 2歲以下免費 其他需要付費

  • Josh on 9 月 22, 2019 at 7:46 下午
  • 回覆

  十月開始用Citi PremierMiles入環亞lounge後,用Payme增值$5000,除左少左信用卡積分外,其實係咪無影響?

  1. 10月起payme你只可以增2000呀 都要搵其他方法解決

  • kit pang on 9 月 22, 2019 at 11:57 上午
  • 回覆

  小斯 我岩岩核對google form,發現郵寄地址填遺漏左座數未填,應該點做?

  1. 你email同我講番你既問題 填左邊張form同你填左既email address
   [email protected]

  • Andy on 9 月 3, 2019 at 7:27 下午
  • 回覆

  請問係邊到可以轉D分做里數?要打電話去轉嗎?

  1. 入番ebanking就可以轉啦 佢會redirect你去thankyou rewards到

  • Joker on 9 月 1, 2019 at 11:25 下午
  • 回覆

  如果cut jor幾時applt先當新卡?

  1. 12個月

  • ms wong on 8 月 28, 2019 at 7:01 下午
  • 回覆

  小斯,我3月申請的時候有以下優惠。我已經滿足條件,但至今賬戶都未收到100rebate. 係米應該打比citi問呢?
  $100現金回贈 (只適用於新客戶):2019年1月21日至4月22日期間新客戶透過小斯申請任何CITI 信用卡,並於2019年5月17日前批核,就有額外$100現金回贈!呢$100現金回贈會於2019年7月31日或之前入落去你信用卡戶口。

  1. 係呀你打去問問吧

  • Jason on 8 月 24, 2019 at 8:44 下午
  • 回覆

  本地簽賬夠2萬有沒有$3 一里

  1. 有3蚊里 但只係海外簽帳3蚊里 本地既依然係8蚊

  • Jack on 8 月 22, 2019 at 4:53 下午
  • 回覆

  請問大學生開到呢張卡嗎?

  1. 唔得

  • J on 8 月 8, 2019 at 11:12 上午
  • 回覆

  你好,請問$400 coupon 是什麼超市的?

  1. 百佳

  • Ms tse on 8 月 3, 2019 at 4:09 下午
  • 回覆

  小斯你好
  我係6月26日申請咗(舊客),係新舊客都有800禮券,但我係填表比你時,唔小心選咗係新客戶,請問有無問題,謝謝

  • YY on 8 月 2, 2019 at 6:15 下午
  • 回覆

  批左citi premiermiles卡,昨日填左form,但收email發現申請既卡變左八達通,有無影響收唔到400禮劵? thx!

  1. 你係指你填錯張form做八達通卡定係最後批既係八達通卡??

    • YY on 8 月 3, 2019 at 1:52 下午
    • 回覆

    張form填錯左,但銀行批左係citi premiermiles

    • YY on 8 月 3, 2019 at 2:42 下午
    • 回覆

    應該話同銀行申請premiermiles已經批左,但你個張form填錯左八達通,會唔會有影響?thx

    1. 影響呀 你fb inbox同我講番你既既問題同埋填左既email我去改番
     今次幫你改 下次無架啦 我有寫到填錯係會取消資格

  • Kan on 8 月 2, 2019 at 2:35 下午
  • 回覆

  小斯,想請教,迎新兩個月簽$10000,可以分兩個月Payme各$5000刷。
  如我第一個月用左quota入lounge,頭兩個月payme的 $10000是否已cover入lounge要本地/海外簽賬滿$5,000?
  還是要額外再簽$5000?
  Thanks~

  1. 已經夠cover 同時fulfil左2樣野

  • TF on 7 月 30, 2019 at 9:27 上午
  • 回覆

  我本身有Citi Rewards, 用你條link申請左 Citi Premiermiles, 會有400 coupon?

  1. 沒有了要全新客先有

  • YY on 7 月 28, 2019 at 1:51 下午
  • 回覆

  網上外幣$3/里,請問是否出香港商戶都計$3/里? 例如hotel.com出HK商戶但我轉外幣付款都出$3/里?
  Thanks

  1. 唔係呀 要係外地註冊商戶先有 本地既話無架

  • shan on 7 月 26, 2019 at 8:18 下午
  • 回覆

  小斯請問機場貴賓室個12次係主卡+附屬卡share 計嗎? thanks

  1. 係呀share

  • G on 7 月 16, 2019 at 2:59 下午
  • 回覆

  Hello 小斯,

  睇你個網做左功課! 但都有D問題想請教下你

  想問下我已經有citi cashback,
  係咪就唔可以有迎新0成本就賺到10,250里啦 ?
  如果無迎新 , 張卡就ONLY FOR 外幣為主啦,平時好似無咩用啦?

  我依家主要想草里數, 同時申請左以下3張卡。打算咁樣, 咁樣OK嗎 ?
  1. citi PM > 出國碌卡 + 入lounge
  2. SC AM > 平時出街食飯
  3. DBS Black World > wechat + alipay

  咁樣cash back /simplycash 係咪已經無咩用啦 ?
  感謝你!

  1. 想問下我已經有citi cashback,
   係咪就唔可以有迎新0成本就賺到10,250里啦 ?
   如果無迎新 , 張卡就ONLY FOR 外幣為主啦,平時好似無咩用啦?
   –> 係呀無迎新了

   你講既3張無問題呀
   細額既你都可以繼續用cash back既~

  • Chung on 7 月 12, 2019 at 1:41 下午
  • 回覆

  已申請,但搵唔到個位申請附屬卡。係咪要開卡後再填form? Thanks!

  1. 你之後再開都ok

  • TM on 7 月 11, 2019 at 12:36 下午
  • 回覆

  我批核後過咗7日先填你張表仲有冇額外禮券呀😫

  1. 唔緊要啦你填番 下次記得準時填呀

  • kevin on 7 月 10, 2019 at 1:49 下午
  • 回覆

  Hello 小斯,
  本身無citibank信用卡, 如果經你申請會有幾錢禮劵? thanks.

  1. 400蚊呀

  • Gigi on 7 月 9, 2019 at 3:11 下午
  • 回覆

  我張PM申請成功, 但冇左個申請號碼去填form拎coupon呀, 可以點做呀…..?

  1. 你要去去問cs拎番個ref number了 記得同佢講你要一組12位英數混合既reference number

  • Ching on 6 月 28, 2019 at 12:21 下午
  • 回覆

  Hi,小斯
  我申請左嚟2張卡但我申請第一張個時冇睇清楚未收到sms就填左表格咁點算呀?

  1. 你inbox我你填左咩email我去del番

  • Chui on 6 月 27, 2019 at 6:13 下午
  • 回覆

  小斯,我本身有cash back,
  用你條link (https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/flyformiles/premiermiles.html)申請左 Citi Premiermiles同開埋Citi Rewards,有冇1600 百佳禮劵?

  1. 可以呀

  • JENNY on 6 月 27, 2019 at 2:17 下午
  • 回覆

  想問下小斯知唔知如果本身有prestige, 申請埋PREMIER, 可唔可以combine d分去新個張咭, 跟住cut 左prestige? tHNAK YOU

  1. d分唔可以combine的 每張獨立計

  • merrymok on 6 月 27, 2019 at 8:23 上午
  • 回覆

  hello~之前經你link申請PM卡….但係佢比左REWARD卡我….咁點計禮券..THX

  1. 計rewards既offer呀

  • Ip on 6 月 27, 2019 at 12:47 上午
  • 回覆

  請問如我申請2張卡但只簽1 張, 可收800+800 百佳券, 叧外ㄧ張無迎新但亦冇收費, 是嗎?

  1. 係呀 得一張會有迎新 如果你係新客

  • Allen M on 6 月 26, 2019 at 9:51 下午
  • 回覆

  小斯你好,

  我對信用卡既字眼吾太肯定,我已經link申請了解pm and reward卡,係咪各有800,共1600?

  另外,最主要係你指審批後7日內填form,係咪即我收到卡,確認卡後7日內填?

  thanks😊

  1. 無錯各有800
   你收到批核sms就可以填啦 收卡之後填都可以

  • Tracy on 6 月 25, 2019 at 11:44 下午
  • 回覆

  小斯, 如是舊客戶, 有citibank八達通信用卡, 現申請pm+ rewards card, 係咪都有$800 +$800 現金券?
  係咪要填兩次form俾你? Thx!

  1. 都有呀 係填2次

  • Peter on 6 月 25, 2019 at 5:14 下午
  • 回覆

  我是舊客戶(已有 Reward卡,) 剛剛透過你的連結申請了 Premier card, 請問我可以收到多少回贈?

  小斯 800
  citi 800

  共 1600 對嗎? 條件是不是 60 天內簽 10000?

  1. 舊客無迎新 只有我個800

  • ATN on 6 月 25, 2019 at 12:37 下午
  • 回覆

  小斯,請問經你申請Citi PremierMiles同Citi Rewards各有$800 COUPON即有$1600 COUPON

  我係全新客戶之前無申請過CitiBank信用咭

  但一次過申請兩張會唔會只有一張可以食到信用咭迎新?

  另兩張都可以用Payme Chok每月$5000積分

  但我Payme每月簽帳上限只有$5000都比左渣打張AM咭

  咁點搞好?

  希望你詳細回覆謝謝你

  1. 但一次過申請兩張會唔會只有一張可以食到信用咭迎新?
   –> 本身都只係會有一張食到迎新 邊張先批就係邊張

   但我Payme每月簽帳上限只有$5000都比左渣打張AM咭
   咁點搞好?
   –> 你仲可以用八達通oepay wechatpay alipay呢3個電子錢包呀

  • Kamwing on 6 月 25, 2019 at 10:01 上午
  • 回覆

  (每個月結單內累計有效簽帳$20,000以下) $1 = 3 分 / $4 = 1里 (12積分)
  但唔係話$1=1.5分咩?

  唔太明,幾時先3分,幾時1.5分

  1. 佢呢個係海外簽帳 1.5係講緊本地

  • Man on 6 月 25, 2019 at 9:36 上午
  • 回覆

  請問已有Citi PM, 如果只申請Citi Rewards既話,係咪無迎新?但唔簽都有小斯既額外$800? thanks

  1. 係呀無迎新了

  • Bel on 6 月 25, 2019 at 8:38 上午
  • 回覆

  小斯你好。
  請問我現有 citi 普通戶口,已經一年前 cut 咗 PM 咭,如果現在申請是屬於新客定舊客⋯定西客呢?😅

  1. 新客呀~戶口同信用卡分開計

  • lobi on 6 月 22, 2019 at 12:02 上午
  • 回覆

  小斯, 請問2月出了 Citibank PremierMiles , 迎新積分大約何是會入戶口?
  謝謝

  1. 4個月入俾你

  • LEUNG on 6 月 21, 2019 at 6:13 下午
  • 回覆

  你好小 斯

  張咭第一次用 , 不太懂計里數 ,
  獎賞/ 現金回贈結餘 53250
  點解除12 ? 唔係8/里 , 條數應該點計, 求指教

  謝謝

  1. 8蚊里但係12分先換到一里
   1蚊係1.5分

    • LEUNG on 6 月 24, 2019 at 1:11 下午
    • 回覆

    那我現在是否有4千里多 ?
    兌換分數是否打電話

    THX

    1. 係呀4000幾里
     上網就換到架啦
     https://www.citirewards.com/tygr-web/partnerProgramsListing.htm?cmp=nav&lid=sub-nav|travel|points-transfer

      • LEUNG on 6 月 25, 2019 at 9:48 上午

      謝謝小斯 , 2點幾都未瞓

      • 小斯 on 6 月 26, 2019 at 5:21 上午
       Author

      要覆你地嘛 哈

  • Alice on 6 月 20, 2019 at 5:53 下午
  • 回覆

  請問用這卡親身交保費有冇分?

  1. 有呀

  • yeung on 6 月 19, 2019 at 1:38 下午
  • 回覆

  Hi小斯,附屬卡入環亞機場貴賓室,基本卡payme $5000.ok?

  1. 邊張入要用番邊張簽

  • lau on 6 月 18, 2019 at 11:55 上午
  • 回覆

  hi 小斯
  基本卡及附屬卡客戶均可於每年度免費享用 12次指定既環亞機場貴賓室服務,每次享用環亞機場貴賓室後30天內,用返張Citi Premiermiles於本地/海外簽賬$5,000就ok。唔單止係香港lounge,其他國家既指定環亞lounge,一共60間都可以入,例如台灣、倫敦等等。重點係,附屬卡都可以喺世界各地用到lounge啊!
  想問係咪只係呢度果D先可以免費入? https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/pmpopup_c.html?lid=HKZHCBLCCCATLPlazaPremiumLoungesWorldwideCABK
  佢會唔會update 個list? 好多熱門地方都冇…. 例如:日本..
  同上海浦東有冇得入?

  1. 呢個你可能要打去問一問有無新list了

  • Tim on 6 月 15, 2019 at 10:10 下午
  • 回覆

  Citi Premiermile 可唔可以儲JAL milage? 除咗AEON JAL 咭,有冇另外邊張咭可以儲JAL mile?

  1. 儲唔到jl
   只有aeon一張咋

  • SK on 6 月 13, 2019 at 7:00 下午
  • 回覆

  想問下108,000積分 (=9,000 Asia Miles / Avios / Krisflyer), 姐係12分換1里
  點解我睇到係15分換1里呢?

  1. 你要login入去先睇到 唔同卡個rate係唔同的 pm係12分1里

  • Owen on 6 月 4, 2019 at 9:26 上午
  • 回覆

  本人是自顧人仕,很希望申請這張可賺理數卡,而本人的年收入是達24K,但無指固定顧主付款證明,請問如何才可符合證明?

  1. 你自僱要俾稅單架啦

  • BB on 6 月 3, 2019 at 5:03 下午
  • 回覆

  hi, 究竟年薪係24定36萬?唔該!

  1. 24呀

  • dorothy on 6 月 2, 2019 at 1:17 下午
  • 回覆

  小斯,如果我有呢張卡,加埋hsbc Visa signature 主卡加附屬卡( 我同老公,各有千五蚊receipt), 係咪可以帶多一個朋友入去, 朋友唔需要對名?

  1. 係呀

    • Dorothy on 6 月 7, 2019 at 12:22 下午
    • 回覆

    the card was approved, just few days to go @[email protected]
    when i filled in the form to claim the $400 bonus, the mentioned application date is from 1 may to 31 may. i still filled in it and submitted it, see if you need to update the said period to JUN.
    many thx

    1. its ok, you just fill in the form 🙂

  • Miles on 6 月 2, 2019 at 7:36 上午
  • 回覆

  請問如果本身有Citibank 附屬卡,宜家申請citibank主卡有無迎新?thanks

  1. 有 supp卡唔影響

  • 方包 on 5 月 29, 2019 at 6:32 下午
  • 回覆

  小斯

  你好,我本身用緊Rewards,其實這張同Rewards比,應該KEEP邊張好D?

  1. 要睇你簽咩呀
   rewards要中佢d類別先抵 唔中就pm好

   • 方包 on 5 月 30, 2019 at 9:18 下午
   • 回覆

   主要係八達通自動增值同支付寶,其次係超市買野

   1. 如果係for八達通同支付寶咁pm抵好多 係rewards一半呀

  • lwc on 5 月 29, 2019 at 4:41 下午
  • 回覆

  額外$400 要填嘅form 條 link 打唔開?

  • Donald on 5 月 29, 2019 at 3:22 下午
  • 回覆

  Citi PremierMiles卡 咁多里數可以換, AM / Avios 其他卡都好易儲唔少
  如果唔想拎黎換 AM / Avios, 換邊隻里數最抵?
  同埋IHG reward club 抵唔抵換?

  1. ihg最唔抵 佢本身都賣得平同d分唔值錢
   當然啦如果你有需要住貴既酒店換落去都ok
   但都唔好放太多分落去 ihg成日俾人偷分

  • amy lam on 5 月 27, 2019 at 2:06 下午
  • 回覆

  額外禮券是什麼商店的?

  1. 百佳呀

  • G on 5 月 27, 2019 at 8:46 上午
  • 回覆

  弱弱一問,Citi App 入面既星星係分數定係里數? 定1:1左啫係一樣。。。

  1. 分數 要除以12先係里數

  • ki ki on 5 月 22, 2019 at 2:41 下午
  • 回覆

  小斯,如果用citi PM 用autopay 方法交 Bupa 保費,每月交,有冇points? 用查打AM card 係咪autopay 保費都一定無?

  謝謝你啊 🙂

  1. citi有的
   渣打無

  • Peter Ng on 5 月 12, 2019 at 2:57 下午
  • 回覆

  小斯, 請問你我去程回程都入lounge, 係咪碌番10000就可以了? 定係要硬食一野? 謝謝

  1. 簽10000就得 總之一年入到12次

  • Serene on 5 月 9, 2019 at 10:49 上午
  • 回覆

  我睇到粒粒玲子話呢張保險auto pay 都有HK$8 / miles 係唔係真? 依家我全部都係用緊BEA比, 咁係唔係要問BEA個開戶要求睇下開唔開到戶先? 因為BEA係HK$5, 咁如果要求高唔得咁仲有咩CARD可以比保險又可以count AM?
  我老公都想出張CARD比保險. 佢得Standard chartered AM master 同VS 咁點好?

  1. autopay係有8蚊里
   bea開戶?你想waive年費?放5000最少 張卡要求就24萬

   得Standard chartered AM master 同VS 咁點好?
   –> 渣打0分的 睇年薪再睇下開咩卡 可以睇下呢個post:
   繳費
   https://flyformiles.hk/3843/bill-payment

    • Serene on 5 月 16, 2019 at 9:44 上午
    • 回覆

    之前唔係話如果保險auto pay BEA 要儲到miles就要開戶? 定都唔駛?
    如果想繼續用BEA AUTO PAY 保險 都係$5/Miles?

    1. 開戶係因為要免年費姐 而家佢除非本身有東亞account否則都waive唔到年費

      • Serene on 5 月 23, 2019 at 2:32 下午

      icic 謝謝小斯!!

      • 小斯 on 5 月 24, 2019 at 2:16 上午
       Author

      you are welcome 🙂

  • 肥仔 on 5 月 8, 2019 at 9:26 下午
  • 回覆

  張卡係無凸字卡
  係咪唔可以用碌卡紙 (交保費用)

  1. 碌卡紙唔得架啦
   但宜家好多都係插卡架啦

  • Wayne on 5 月 5, 2019 at 12:49 上午
  • 回覆

  小斯,

  有兩個問題想問
  1.) 本身有reward再申請呢張會唔會好kai,因度緊申請呢張定AE CX Elite
  2.) 自己年薪差幾千蚊先夠,申唔申請到?

  謝謝

  1. 1. 唔會呀 呢張本身功能上係好過rewards個張
   2. 差好少姐你可以試試

    • Wayne on 5 月 27, 2019 at 1:25 下午
    • 回覆

    小斯,

    已透過你條Link成功申請 Citi PM卡, 點樣攞到$400 Coupon?

    Thanks

    1. 你要填番google form呀
     條link係呢個post入面 紅字

  • Joy on 5 月 4, 2019 at 10:32 下午
  • 回覆

  請問4月尾thru 你provide 條link apply 左於,宜家仍在審批中,如果5月批到卡,咁計唔計到你個referral bonus 呀?

  定係要5月thru referral link 申請先有?

  咁未出到卡,cancel 4月個申請,宜家再thru 條link 申請,咁樣cancel 之前申請,仲有冇referral bonus 呀?

  謝謝

  1. 請問4月尾thru 你provide 條link apply 左於,宜家仍在審批中,如果5月批到卡,咁計唔計到你個referral bonus 呀?
   –> 計4月既offer(申請個日)

   咁未出到卡,cancel 4月個申請,宜家再thru 條link 申請,咁樣cancel 之前申請,仲有冇referral bonus 呀?
   –> 要打去問係咪真係未批 係既可以cancel再申請

  • Arenas on 5 月 4, 2019 at 5:48 下午
  • 回覆

  想問
  已有citi信用卡
  同時申請 citi cash back
  + citi premiermiles
  係咪總共可以有 400+400=800禮券?

  唔該晒

  1. 無錯呀!

  • derek on 5 月 3, 2019 at 4:36 下午
  • 回覆

  https://www.citibank.com.hk/chinese/credit-cards/tandc-master.html?lid=HKZHCBLCCCATLWelcomeOfferTermsAndConditionsCCPR

  迎新是否已經不能payme $5000?

  不合資格簽賬包括 ……”電子錢包的簽賬交易、八達通自動增值服務之費用”

  不合資格簽賬包括(但不限於)於交易時涉及外幣匯率折算為港幣之「動態貨幣兌換交易」、購買現金券或禮物卡、禮物卡增值、購買及/或充值儲值卡或電子錢包的簽賬交易、八達通自動增值服務之費用、透過快速支付系統 (「轉數快」)進行之交易、捐款予慈善機構、電話/傳真/郵寄購物、旅行支票之金額、以信用卡支付外幣兌換交易(例如但不限於Forex.com)、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上、網上銀行或支付系統繳交之公共事務費用、自動轉賬、保險之供款、繳交基金之供款、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

  1. 手機個個promo黎 唔係迎新

  • coco on 5 月 2, 2019 at 5:05 下午
  • 回覆

  咁呢, 如果主卡同附屬卡同時入loungue, 係咪事後主卡同附屬卡分別增值唔同payme account 都得?

  1. 可以呀

  • JW on 5 月 2, 2019 at 1:36 下午
  • 回覆

  你好 想請問呢張入lounge係咪直接持卡walk in就入得?洗唔洗好似銀聯咁預先上網搶位?同埋想問佢個年薪捉得緊唔緊?唔夠(~18-20萬)大唔大機會批?

  1. 係呀就咁入
   捉到好緊 你開唔到架啦佢會俾rewards你

  • Beauty on 5 月 1, 2019 at 2:58 下午
  • 回覆

  小斯,請問已有Citibank 其他信用卡,如果申請Premier Miles 呢張卡是否都有$400 現金券.

  是否不用簽帳都有?

  1. 總之經我申請都有coupon的 唔洗簽

  • JC on 4 月 27, 2019 at 4:59 下午
  • 回覆

  小斯,請問信用卡有冇電子錢包每月5000限額?
  能否在第一個月PAYME ALIPAY OEPAY各玩5000?
  謝謝

  1. wechat最新limit係1000
   所以係11000

  • Simon on 4 月 21, 2019 at 2:49 上午
  • 回覆

  上年6月申請過CITI既信用卡但冇開通,唔知咁樣又算唔算新客戶呢?

  1. 你要打去hotline問下喎咁

  • Carol on 3 月 25, 2019 at 11:38 下午
  • 回覆

  Declined through you to apply. Is full time mom harder to be offered .

  1. yes, you need to provide asset proof in this case, and the value should be around the annual salary requirement

  • Raymond on 3 月 15, 2019 at 12:43 下午
  • 回覆

  Thx 小斯 😀

  • Raymond on 3 月 13, 2019 at 4:48 下午
  • 回覆

  想問清楚一啲,請問假設我申請咗呢張卡, 跟住申請埋附屬卡比我太太, 我哋用呢兩張卡入lounge 之後30日內各自各由自己張卡(主卡同埋附屬卡) 增值入去自己payme就搞掂? thanks.

  1. 無錯 各自玩番payme就ok

  • CC on 3 月 10, 2019 at 4:12 下午
  • 回覆

  假如3月22日及3月30日都入LOUNGE,
  之後在3月31日及4月1日用PAYME轉5000元各一次,
  係咪可得通呢?

   • CC on 3 月 10, 2019 at 4:13 下午
   • 回覆

   更正:
   假如3月22日及3月30日都入LOUNGE,
   之後在3月31日及4月1日用PAYME轉5000元各一次,
   係咪行得通呢?

  • Hazel on 3 月 9, 2019 at 10:53 上午
  • 回覆

  「可以入lounge,不過要事後簽返$5,000」
  用payme過$5000咁又得唔得呢? thx

  1. 可以的

  • Carol on 3 月 3, 2019 at 1:14 下午
  • 回覆

  呢張可否帶12以下的小朋友入lounge ?
  如不,邊張可以?

  1. 帶唔到 你如果有2張信用卡係入到lounge既咁就可以俾小朋友入埋去

    • power20022002 on 6 月 8, 2019 at 8:34 下午
    • 回覆

    請問, 即系系Reception show兩張自己名(係入到lounge既卡)就可以帶埋式個朋友入去?
    Reception會自動波幫你攪?
    還是要好聲氣錦拜託Reception比Offer你?
    謝謝

    1. 正正常常咁遞俾佢就ok

      • power20022002 on 6 月 9, 2019 at 4:33 下午

      Ths!

      • 小斯 on 6 月 10, 2019 at 2:35 上午
       Author

      you are welcome 😉

  • Kyle on 2 月 23, 2019 at 10:32 上午
  • 回覆

  年薪計埋bonus 差13k申唔申請到?

  1. 可能性不大 citi唔計bonus的

  • Koey on 2 月 14, 2019 at 12:55 下午
  • 回覆

  Sorry, 我想問嘅係citi premiermiles卡, 如果用pay me分兩個月,每個月增值5000蚊去pay me戶口, 係唔係可以食到佢嘅迎新?

  1. 可以

  • Iker on 2 月 14, 2019 at 12:16 下午
  • 回覆

  小斯你好,請問係咪可以$0食迎新?
  用哂payme WeChat pay or Alipay 轉錢比朋友夠$10000就得?

  1. 可以

  • Koey on 2 月 13, 2019 at 12:28 下午
  • 回覆

  你好呀小斯,之前經你呢個網申請咗張渣打asia Miles 信用卡, 我想問下呢張卡而家係咪仲可以用pay me就可以食到個迎新? 因為我係新儲asia miles嘅,想問清楚。
  如果係我係咪可以 一個月5000蚊入payme戶口,另一個月又轉5000蚊入pay me戶口,咁就夾埋可以食到佢個迎新??

  1. payme就算係之前都唔當迎新架

  • Fion on 2 月 5, 2019 at 6:54 下午
  • 回覆

  Hi 小斯 !請問用Citi PremierMiles 信用卡入機場貴賓室要一個月前申請嗎?
  如不用,即是直接持卡進入嗎?
  事後才支付寶轉賬購物$5000就可?
  謝謝你

  1. 唔需要事先申請 入左後簽番5000就ok

  • sharon on 2 月 4, 2019 at 6:09 下午
  • 回覆

  hi 小斯
  呢張得1萬里,reward有2萬係咪申請reward好d?
  定係等promote?

  1. rewards個限時優惠完左架啦

  • CC on 2 月 2, 2019 at 7:15 下午
  • 回覆

  每年度免費享用12次指定既環亞機場貴賓室服務, 如果同一日在兩國家各入一次共兩次,得唔得?
  如果同一日唔得,同一個月在兩國家各入一次共兩次,又得唔得?
  係咪之後30日內簽$10,000就可以?

  1. 無錯!入幾多錢就要簽返幾多個5千蚊

  • bb7452 on 2 月 2, 2019 at 10:30 上午
  • 回覆

  主咭加附屬咭共十萬就可以攞足34,000里?

  1. 無左呢個迎新啦@@

  • Siu Kiu on 1 月 28, 2019 at 6:47 下午
  • 回覆

  Hi小斯,
  得一張主卡, 帶人入lounge, 咁我事後payme 5000 + alipay 5000 得唔得呢?

  1. 唔得 你只可以開supp卡俾人入再簽呀

  • Dennis on 1 月 26, 2019 at 9:50 下午
  • 回覆

  這張信用卡定DBS Black save miles 好些?

  1. DBS 6蚊里好d
   不過呢張卡可以用電子錢包fulfil個迎新 開埋都ok~

  • Leo on 1 月 24, 2019 at 5:42 下午
  • 回覆

  小斯
  佢個旅遊保險好似19年3月31日就完啦, 個日之後出發用張卡俾哂酒店都係冇保險啦?

  1. 暫時未知有無 要睇下後續update

  • Eric on 1 月 19, 2019 at 9:15 下午
  • 回覆

  Hi 小斯,
  Citi貴賓卡基本卡是指?
  我本身有Citi bank account (Citi Priority platinum debit card), 無Citi信用卡, 係咪都可以賺迎新?
  thanks

  1. 基本卡=主卡
   無信用卡就有迎新 戶口唔影響

  • Kiki on 1 月 16, 2019 at 9:48 上午
  • 回覆

  Hiii 小斯,

  點解citi 個app 搵唔到點轉D分做AM?
  BEA又係,你點轉ga?

  1. citi個app要禁番入信用卡到有個制寫redeem@@
   bea就電腦入番ebanking到換

  • Wendy K on 1 月 15, 2019 at 1:42 下午
  • 回覆

  我用你條link申請左Citi PremierMiles信用卡岩岩收到$200禮券呀,多謝晒!!

  想問下,如果我揸住Citi PremierMiles信用卡加一張我名既Priority Pass,係咪可以帶朋友一齊入環亞lounge呢?

  1. 可以呀 你用番priority pass 信用卡quota俾朋友
   不過記得入完後要碌番5000蚊呀

    • SC on 1 月 20, 2019 at 11:21 上午
    • 回覆

    事後要簽$5,000,PAYME 同用APILPAY同其他人互過錢計唔計?

    1. 可以 計呀

  • Kai on 1 月 10, 2019 at 11:17 下午
  • 回覆

  小斯, 請問以下要求可唔可以刷payme逹成? 謝謝!

  Citi PremierMiles 信用卡全年海外及網上外幣簽賬低至$3/里
  每月月結單週期內總認可簽賬額滿港幣$20,000或以上,該月月結單內既海外及網上外幣簽賬每港幣就有3蚊1里,仲不設上限。如總認可簽賬額低於港幣$20,000,就簽港幣4蚊就有1里。網上既外幣簽賬都包!

  1. 可以呀
   不過留意番佢話既3蚊里係講緊外幣先會係3蚊里 唔係所有都有3蚊里~

    • Kai on 1 月 11, 2019 at 2:27 下午
    • 回覆

    咁即係刷payme係用唔到呢度3蚊里? 正確ma? 謝謝

    1. 無錯用唔到的

  • Thomas on 1 月 10, 2019 at 9:45 上午
  • 回覆

  請問如何取得”9日上網”?

   • Thomas on 1 月 10, 2019 at 9:47 上午
   • 回覆

   Sorry for double question

  • Thomas on 1 月 10, 2019 at 12:05 上午
  • 回覆

  請問迎新優惠:9日上網 如何取得?

  1. CITI會寄俾你呀

  • Ruby on 1 月 7, 2019 at 12:38 下午
  • 回覆

  我岩岩收到citi premier卡, 係咪交2萬稅就可以食到曬個迎新架啦?

  1. 交稅唔計架!

  • abbce on 1 月 2, 2019 at 3:44 下午
  • 回覆

  1) 今日用你條link申請,唔知仲可唔可以食到迎新同埋你個D禮卷呢?
  2) 請問係咪要俾年費$3800先有迎新?
  3) 佢而家張咭個迎新優惠期去到31/1/2019, 咁假切我今個月出到咭, 係咪兩個月(即過左31/1/2019)內簽夠數就有迎新? 謝謝

  1. 1. 可以
   2. 唔洗 佢首年waive的 下年你打電話去waive
   3. 由佢send sms俾你話批左個下起計2個月簽夠就ok

  • 初手 on 1 月 1, 2019 at 10:25 下午
  • 回覆

  今日用你條link申請,唔知仲可唔可以食到迎新同埋你個D禮卷呢?

  另啱啱睇到個條款, 係咪要俾$3800年費先有迎新?
  迎新獎賞之資格
  除特別註明外,推廣期由2019年1月1日至2019年1月31日,包括首尾兩日(「推廣期」)。
  客戶(「合資格持卡人」)須於推廣期內填妥及遞交申請表並成功獲花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)發行指定信用卡(「認可信用卡」)。
  迎新獎賞只適用於現在不持有及由發出認可信用卡當日起計過去12個月內不曾持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡之客戶(「新客戶」)。(Citi Prestige信用卡申請人除外)。
  每位合資格持卡人只可享有一份迎新獎賞,同時申請兩張信用卡而其中一張信用卡為Citi Prestige信用卡之申請者則可享兩份迎新獎賞(不適用於網上申請。)。
  Citi Prestige信用卡之迎新獎賞須於首年年費誌賬後方可獲得。於任何情況下,已經收取之年費不能豁免或撤回。

  1. 今日用你條link申請,唔知仲可唔可以食到迎新同埋你個D禮卷呢?
   –> 可以~有coupon

   另啱啱睇到個條款, 係咪要俾$3800年費先有迎新?
   –>唔係呀
   首年實waive架
   佢下年話收個陣你打電話去waive啦哈

  • bb7452 on 12 月 28, 2018 at 1:58 下午
  • 回覆

  今日用你條link申請,唔知仲可唔可以食到迎新同埋你個D禮卷呢?

  1. 可以呀

  • linda on 12 月 22, 2018 at 2:33 下午
  • 回覆

  唔好意思,我係新客戶,年薪應夠,咁我想問下係咪最好申請PM?第一年有冇年費?咁我頭2個月簽10000就有9000里先,額外再係頭6個月簽100000就加送25000里,我有冇理解錯?另外想問,呢啲簽賬係咪一定要本地?例如EXPEDIA買機票酒店嗰啲算唔算?

   • linda on 12 月 22, 2018 at 2:40 下午
   • 回覆

   同埋頭2個月嘅10000, 計唔計埋落去另外頭6個月筆數入面?即係我想問,要攞哂34000里,其實要一共簽10萬定11萬?

   1. 10萬

  1. 夠就申請pm啦
   第一年無年費
   總之total 10萬就有34000里呀
   個10000有9000里可以係外幣
   但10萬係要本地先ok
   expedia算(正常係香港註冊)

    • linda on 12 月 23, 2018 at 2:32 下午
    • 回覆

    唔該哂。我尋人用你條LINK申請左LU,成功出咭再同你講。TKS

  • linda on 12 月 22, 2018 at 2:01 下午
  • 回覆

  即係話你每個月都用Citi Premiermiles 玩電子錢包 (Payme / 支付寶 / wechat/八達通 各$5,000)

  以上嘅意思,係咪4樣都要做哂???

  1. 電子錢包係0成本嘛你如果迎新既話基本上呢張卡都係最抵玩(4蚊里)
   做得晒就唔洗真係簽帳洗咁多錢haa

  • Sharon on 12 月 21, 2018 at 3:51 下午
  • 回覆

  hello小斯,想問下:
  1 我年薪34萬幾,差萬幾有冇機會的?定係年薪要求好嚴格?
  2請問有冇話要keep card先可以cut?
  thanks

  1. 1. 你可以試下呀 可能得呢@@
   2. 食左迎新要keep1年

  • KIN on 12 月 18, 2018 at 12:32 下午
  • 回覆

  二. 首6個月本地簽賬$4/里 (用電子錢包都得)

  發卡後首6個月內所作之首$100,000本地簽賬可獲額外1.5積分,即係$4/里!合資格客戶必須於2019年2月28日或之前登入 http://www.citibank.com.hk/pm.register 成功進行登記!

  小斯想問下呢個BONUS 係咪即月張單會有?
  因為我張單得基本果個1.5分,之後我打上去CARD CENTRE問
  佢都唔係好清楚咁,支吾以對咁答話”可能要半年後”完左個優惠先會入落戶口,叫我到時留意下。。。
  感覺佢流流地想HEA我咁⋯⋯

  1. bonus唔會即月有
   佢tc有寫到2019年8月底前https://www.citibank.com.hk/form/cards/premiermiles/chi/pdf/PM_TnC_chi.pdf

  • CK on 12 月 17, 2018 at 9:47 下午
  • 回覆

  你好, 請問兩張CITI卡既Thank you point 可否COMBINE? THANKS!

  1. 唔得架佢地係獨立計

  • Ryu on 12 月 17, 2018 at 5:51 下午
  • 回覆

  我發覺我問個問題見唔到? 係咪要你覆左先會見到架?

  1. yes 😂

  • Ryu on 12 月 17, 2018 at 5:20 下午
  • 回覆

  請問機場貴賓室可以帶老婆朋友嗎? 如果可以簽賬額有冇唔同呢? 另外如果未夠半年已簽超過 10 萬咁之後里數係咪轉返 $8/里? 唔該小斯

  1. 呢張帶唔到人但你可以開附屬卡俾佢地
   簽帳要求就照乘 主卡入5000 主卡+1附屬卡10000 主卡+2附屬卡15000 etc
   係呀過10萬都係變番8蚊

    • Ryu on 12 月 18, 2018 at 9:31 上午
    • 回覆

    咁如果開左附屬卡 1 張連主卡 total 有幾多次入貴賓室呢? 唔該 =)

    1. 每張卡一年12次
     每次入左簽番5000,2個人就10000

  • Ryu on 12 月 16, 2018 at 11:56 下午
  • 回覆

  想問下去一次旅行,去同回程都入貴賓室咁要簽返幾多錢?另外可以帶老婆或朋友入去嗎?唔該小斯😊

  1. 1萬
   可以帶呀

  • wing on 12 月 9, 2018 at 3:58 下午
  • 回覆

  我本身已經有Citi bank信用卡,申請呢張咪無著數?都食唔到迎新

  1. 係呀無迎新

  • cyrus cheung on 11 月 26, 2018 at 2:51 下午
  • 回覆

  剛剛係10月尾批左卡,11月頭收到新card face既卡,請問我係唔係無$4/里迎新?
  另10月時申請既迎新同11月分別有咩唔同?已經搵唔返舊post對照。
  謝謝。

  1. 無 計你申請個日既迎新offer
   10月係發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$10,000或以上 (電子錢包 Payme/Wechat/Alipay/八達通都可以),就有額外108,000積分 (=9,000 Asia Miles / Avios / Krisflyer)

  • KEN on 11 月 18, 2018 at 11:36 上午
  • 回覆

  用左Alipay 增值,張單顯示細階字母,冇分…,係咪全部Alipay 同WeChat 都唔計架😭😭

  1. 我都仲係用緊citi 喎 有分喎 @@

  • Leo on 11 月 18, 2018 at 1:07 上午
  • 回覆

  小斯 如果主卡同附屬卡一齊入lounge 係咪分別每張要簽5000 蚊? 定係主卡簽10000 都得?
  另外如果香港入lounge 加e.g.台灣入lounger 咁個個月我係咪要簽10000 蚊先會waive lounge fee?? Thanks

  1. 主卡都可以 要簽夠1萬
   第二條問題答案都係係

  • Jan on 11 月 15, 2018 at 5:03 下午
  • 回覆

  Hi, I need to be “new users” form 1-12-2018
  can i still have the discount?
  thx!!

  1. 你係指你要去到12月1號先會係變番做新客?
   個優惠暫時都未知下個月仲有無呀

  • Ray on 11 月 12, 2018 at 9:01 下午
  • 回覆

  Hi 小斯 呢張卡我見之前係送一年4次免運入lounge, 依家轉左 12次係咪?
  如果我有一個朋友入去
  當佢扣2個quota 可以嗎?
  之後再PayMe 返$10000 就可以了?

  1. 4次個個係cx ae
   呢個12呀
   唔可以扣2次架

  • Angel on 11 月 12, 2018 at 4:58 下午
  • 回覆

  想問下入機場貴賓室係咪只係卡主可以入, 可唔可以帶朋友入?

  1. 呢張只可以主卡入

  • Kin on 11 月 9, 2018 at 10:24 上午
  • 回覆

  小斯你好,想問下迎新係醫院找數做手術計唔計??

  1. 計呀

  2. 計的

  • Kwan on 11 月 7, 2018 at 8:51 下午
  • 回覆

  我入晒,不過無叫我比糧單身體證,淨係叫我等電話,即係點?好擔心

  1. 你本身係舊客?

  • ho on 11 月 7, 2018 at 1:58 下午
  • 回覆

  免費享用環亞機場貴賓室服務,享用後30天內簽賬滿$5,000, 請問wechat/支付寶可以嗎?

  1. 可以

  • Kwan on 11 月 6, 2018 at 8:41 下午
  • 回覆

  你好小斯,大前日經你上面條link申請左,不過到依家都未有email send比我或打比我叫我補資料。係咪我入月薪果到太低佢唔批?因為我係老底加花紅加OT,不過年薪就差50k。係咪無希望?如果係我就申請東亞果張,謝謝。

  1. 你可以試下自行去佢個網到upload呀

  • B on 11 月 6, 2018 at 12:28 上午
  • 回覆

  你好!
  用左你條 LINK 入去,
  按左”立即申請” LOAD 左有5 分鐘都無反應. 試過兩三次都係咁.

  請問仲有咩方法 可以申請到 (有野送既,哈哈)? THANKS.

  1. 禁吓下面個個立即申請~~
   我岩岩禁左次上面都無反應 禁下面就ok XD

  • FiFi on 11 月 4, 2018 at 9:04 下午
  • 回覆

  請問如果年薪差兩皮,申請到的機會大嗎? 定年薪一達唔到要求就唔批呢?

  1. 有機會呀差唔係好多 你試左先呀~

  • CF on 11 月 4, 2018 at 12:16 上午
  • 回覆

  舊客點樣可以攞到新卡?新卡真係幾靚

  1. 你打去話你張卡既磁帶壞左要換張卡~

  • CC on 11 月 2, 2018 at 1:13 下午
  • 回覆

  知唔知8月時申請的迎新禮品(CX台北來回機票), 達標後Citibank 大約幾時會send 封信來redeem?
  打上hotline問, 職員完全唔知, 又答唔到大概時間, thanks

  1. 達標後3個月呀

  • ccm on 11 月 1, 2018 at 8:48 上午
  • 回覆

  我係4月經你申請左,點解仲未有bonus同機鐵飛?

  1. 你當初有無填form?

  • AL on 11 月 1, 2018 at 6:44 上午
  • 回覆

  小斯,如果30/10申請咗未批卡,係唔係就無新客戶首6個月本地簽賬$4/里,上限係簽$100,000?

  1. 係啊 一係你打去cancel佢再apply過

  • Question man on 10 月 13, 2018 at 2:17 上午
  • 回覆

  Hi 小斯,

  如果年薪差10% 至夠而TU_A grade 有冇機會批?
  近兩月從現有銀行申請在3張卡都批左,如果再申請新銀行卡會唔會影響TU 評級架?
  另外請問自動轉賬: 水,中電,煤,租 同保險, 用邊張信用卡最好?

  謝賜教!

  1. 保險要睇番你係用咩方式去交呀
   你可以參考番呢個post:https://flyformiles.hk/3843/bill-payment

  • Annie on 10 月 10, 2018 at 9:52 下午
  • 回覆

  Hi 想問如果出附屬卡比另一人
  他會有迎新禮物嗎?兩張卡的積分可以二合一兌換嗎?找卡數可以主卡的人找嗎?

  1. 佢唔會有迎新的
   分數係去晒主卡到架

  • Idy on 10 月 8, 2018 at 5:55 下午
  • 回覆

  請問年費幾多及可以豁免

  1. 年費1800,有keep住用卡多數都俾你waive

  • Winnie on 10 月 1, 2018 at 1:04 下午
  • 回覆

  Oh, 剛旅遊回來!請問10月仲有同樣迎新優惠嗎?

  1. 而家呢個係最新架啦!改左送9日sim

  • Justin on 9 月 14, 2018 at 9:57 下午
  • 回覆

  小斯,我剛批咗卡,已經跟步驟上載咗資料,謝謝。

  1. OK等我email就可以~

  • Pen on 9 月 14, 2018 at 1:55 上午
  • 回覆

  如果年薪唔夠36萬而諗住係citi開埋出糧戶口,放廿萬等值申請呢張卡獲批機會高唔高?

  1. 20萬太少啦
   放黎都無乜用 :<

    • Pen on 9 月 15, 2018 at 12:19 上午
    • 回覆

    通常要放幾多先過到用資產申請信用卡?
    定係citi唔興咁做?

    1. 的確唔係好興 至少都要過年薪要求呀

  • Angel on 9 月 13, 2018 at 7:02 下午
  • 回覆

  我使用你的連結申請信用咭時, 中途中斷了, 再按連結繼續之前的申請 (因有記錄同Reference no.) , 請問這樣會影響經連結申請信用咭所獲得的$300嗎?

  1. 唔建議咁做呀
   穩陣啲最好重新申請

  • jeremy on 9 月 9, 2018 at 5:48 下午
  • 回覆

  BA executive club account 是否等於 avios account? Membership number,username, password 是否一樣?
  我有 BA excutive club account, 可以經 BA 官綱 log in, 也曾到 BA eshop 買嘢成功儲 avios。 但今天首次想經avios.com 登入,不成功。membership no, username, password 全部認唔到。我想經avios.com登入,因在第三者網站買了avios,要兑換。
  thx

  • Nick on 8 月 30, 2018 at 9:06 下午
  • 回覆

  小斯,想問入完lounge wechat 簽5000得唔得?定只計PAYME?

  1. 都可以

  • mobystar on 8 月 29, 2018 at 8:29 上午
  • 回覆

  你好,開户已經八個月,亦在一月從英航網上登記户口?請問里數什麼時候過户,是否直入英航登記户口內或是銀行户口內呢?謝謝

  1. 做出糧做夠6個月
   會喺第7個月入落你avios 戶口

    • mobystar on 9 月 2, 2018 at 4:26 下午
    • 回覆

    謝謝你,他們回覆要九月尾之後的六星期內先過入户口,
    但我出糧户口從末取消🤔😅一

  • mika on 8 月 25, 2018 at 11:33 上午
  • 回覆

  小斯, 想問支付寶轉帳,PAYME, 計唔計入迎新架???

  1. 計呀

  • Kat on 8 月 22, 2018 at 9:52 上午
  • 回覆

  Hi 小斯,

  請問舊客有$200賞, 咁簽滿$10000有冇台北機票呢?

  1. 舊客無呀

  • moon on 8 月 22, 2018 at 12:16 上午
  • 回覆

  咁 如果自己用 pp,加 我名 citi premier 加我名 amex Cathay 呢?

  1. 可以呀

  • moon on 8 月 21, 2018 at 4:35 下午
  • 回覆

  小斯,
  我想問 :
  我有 2張 pp 卡 加 1張 citi premier 卡 (3張都係我個名),請問我可以帶 2個小朋友 一齊 入 lounge 嗎?

  1. 唔得 pp只可以跟自己名 如果你係有2張信用卡甘就帶到小朋友入

  • Maggie on 8 月 19, 2018 at 1:26 上午
  • 回覆

  “基本卡及附屬卡客戶的簽賬將合併計算作免費享用環亞機場貴賓室服 務之用途。例如:基本卡及附屬卡客戶一同使用了環亞機場貴賓室服務,客戶需於使用環亞機場貴賓室後 30 天內,共同簽賬最少 HK$10,000(包括本地/海外合資格簽賬),才可免費享用該次環亞機場貴賓室服務。”

  請問如果我(主卡)同媽媽(附屬卡)一齊入lounge ,返港後是否我用主卡payme & wechat pay夠$10000就可以? 謝謝。

  1. 可以

  • NICK on 8 月 18, 2018 at 1:42 上午
  • 回覆

  每個月結單內累計有效簽帳$20,000以上) $1 = 4 分 / $3 = 1里 (12積分)

  咁請問小斯 我用WECHAT增10000, 再簽多10000, 咁算唔算20000?

  1. 唔算呀 呢個係講緊海外簽帳 要外幣

  • Anson Lau on 8 月 12, 2018 at 5:15 下午
  • 回覆

  點解我同PM增填完payme, 睇返個account冇tranaction既?請問係唔係正常?

  1. 未甘快有姐下話?

  • sing on 8 月 5, 2018 at 5:55 下午
  • 回覆

  小斯

  1 我一個月平時都幾次要返大陸買野, 簽人仔都叫海外外幣嗎?

  2 平均每次都買千幾2千幾元野人仔野, 我應該蝕手續費 (1.95%手續費)賺AM, or 比人仔現金阿? thanks!

  1. 1. 算
   2. 用銀聯信用卡就唔使蝕手續費又可以賺分啦

  • Sam on 7 月 30, 2018 at 11:04 上午
  • 回覆

  用PM碌完機票洗唔洗通知客服攞旅遊保單?

  1. 唔使
   自動有架啦

  • Chen on 7 月 22, 2018 at 5:04 下午
  • 回覆

  如果經常要買機票 (每大概3-4萬),中國/外國返香港多。除左渣打AM 之外呢張Citi PM 算唔算抵玩?


  1. 因為有3蚊一里

  • jaycee on 7 月 19, 2018 at 11:47 下午
  • 回覆

  小斯

  PM卡點先有免費旅遊保險??? 要用佢張卡買定點? THANKS

  1. 係呀你用呢張卡全數支付機票/酒店/旅行團團費就可以
   機票需要係來回機票/酒店就要cover 晒咁多日住宿

    • jaycee on 7 月 21, 2018 at 12:59 下午
    • 回覆

    咁你覺得用8元1里包免費旅遊保險 買機機票/酒店/ OR

    用FLY WORLD MASTER 5元1里無包免費旅遊保險好D..自己出去另外買好D? haha

    1. Flyerworld
     因為始終保險太重要
     點都要買份保得最足既

  • Ray on 7 月 17, 2018 at 9:06 上午
  • 回覆

  我同事話入環亞貴賓室,一定要一個月前 book 定,重要多數 book 唔到,係咪呢張citi premier 唔同的,就不用預約? 排隊就得?
  另外,想問建行銀聯双幣鑽石prestige卡, 呢張喺咪都係排隊就入得環亞?

  1. 你同事指個啲係用銀聯鑽石卡入呀
   呢張citi pm唔使架
   建行個張銀聯雙幣鑽石就就咁排隊入就得架啦
   因為佢係勁啲既

  • Ray on 7 月 16, 2018 at 3:07 下午
  • 回覆

  兩星期前批核咗同填咗表,幾時先有coupon回贈?
  另外想問下入環亞貴賓室,係咪都要預早book定但係好難book到先入得去?
  定係唔洗book呢?

  1. 兩星期前批核咗同填咗表,幾時先有coupon回贈?
   –>使用上述連結於2018年7月31日前遞交申請表及於信用卡批核後7日內填悉呢張表格,確認佐大家喺由我blog到申請而且張卡成功批核後,就會將禮券寄俾大家,前後大約2個月時間。

   另外想問下入環亞貴賓室,係咪都要預早book定但係好難book到先入得去?
   –>唔使book呀!就咁排隊入去就得

  • Connie on 6 月 21, 2018 at 12:00 上午
  • 回覆

  小斯您好,
  我老公有 Citi PremierMiles 信用卡,想問下點入環亞機場貴賓室 ? 吾識點用,
  謝謝您

  1. 就咁拎住張卡入環亞lounge 就得
   然後事後要簽返5000蚊

  • Karen on 6 月 18, 2018 at 11:57 下午
  • 回覆

  請問如果每次買$1000 Apple coupon
  買夠15次,然後可唔可以儲埋一次買買MacBook pro

  1. 可以
   可以打去hotline到combine gift card

  • angel on 6 月 17, 2018 at 10:10 上午
  • 回覆

  CUT卡後係咪要1年先可以再申請呀?如果我唔記得幾時CUT,打電話去問查唔查到架?
  thank you~

  1. 唔記得可以打去hotline俾身份證佢check返呀

  • SaSa on 6 月 15, 2018 at 10:07 上午
  • 回覆

  年薪要求係咪捉得好嚴謹?
  差小小申唔申請到呀?

  1. 過30萬都可以一試呀

  • Sam on 6 月 13, 2018 at 8:35 上午
  • 回覆

  附屬卡卡主用lounge後由主卡卡主碌夠$5000係咪都唔駛扣$200?定要附屬卡碌$5000先得?

  1. 附屬卡碌$5000先得

  • cici on 6 月 12, 2018 at 11:40 上午
  • 回覆

  張机票可以比家人去instead of 自己去TPE嗎? thx

  1. 可以呀

  • cici on 6 月 9, 2018 at 1:06 下午
  • 回覆

  payme alipay 過數係咪都拎到迎新?
  係咪只可揀taiwan flight ticket? can i get avios or AM as wellcome offer? thx

  1. 可以
   唔要台北機票可以揀要5000 am/avios

  • BIRD on 6 月 7, 2018 at 2:01 下午
  • 回覆

  DEAR 小斯
  呢張卡可以帶朋馳 + 小朋友入LOUNGE嗎?

  1. 唔得

  • SY on 5 月 22, 2018 at 10:11 下午
  • 回覆

  Hi,小斯,我於16號同個女用左張PM入左lounge,我都知要收佢$200,但我今日check statement重未見到條數,即係Citibank 會點charge?

  1. 你係咪因為簽夠5千蚊呀?

    • SY on 5 月 23, 2018 at 2:00 下午
    • 回覆

    但我之後冇用喎, 只是月願簽夠5千蚊

     • SY on 5 月 23, 2018 at 4:51 下午
     • 回覆

     但我之後冇用喎, 只是月頭簽夠5千蚊

      • 小斯 on 5 月 24, 2018 at 5:01 上午
       Author

      同一個月內簽夠就ok

    1. 咩叫月願簽夠5千蚊?

  • 雲雲 on 5 月 19, 2018 at 6:34 下午
  • 回覆

  小斯請問如果我有Citi其他卡附屬卡係咪冇迎新禮物喇?謝喔

  1. 有迎新呀

  • yan on 5 月 17, 2018 at 5:27 下午
  • 回覆

  想問下係咪跟此 申請網址:http://citi.hk/pm(記得用呢條link申請批卡後先有額外高達$250同機鐵飛呀),之後信用卡批核後7日內填悉上面連結表格,就已經係等於透過小斯申請,有多額外$150,total $250回贈? 唔需要填什麼推薦人編號之類嘅野?


  1. 唔使
   用返我條link就可以

  • wood6636 on 5 月 17, 2018 at 3:36 下午
  • 回覆

  如果年薪得29萬可唔可以批到?

  1. 難啲
   但可以一試既

  • bb7452a on 5 月 17, 2018 at 8:44 上午
  • 回覆

  四月頭攞咗HSBC VS Card,已選賞滋味x5賺AM,但21~31/5會外遊日本,好大机会簽卡,如果出發前想改賞世界獎賞,最遲要上官网更改,因21/5到步就要簽卡,但18/5仲有个饭局系香港。

  1. 下!揀佐賞滋味唔可以改架喎 @@

  • bb7452a on 5 月 16, 2018 at 10:24 下午
  • 回覆

  想加入賺里數行列(AM),係米首先要自己去AM官网登記做會员先?
  然後用信用卡簽賬/積分轉入AM嘅會員户口?

  1. 係米首先要自己去AM官网登記做會员先?
   –>係!

   然後用信用卡簽賬/積分轉入AM嘅會員户口?
   –>無錯~

  • Nick on 5 月 12, 2018 at 3:11 下午
  • 回覆

  小斯 , 想問下下面呢幾張咭食完迎新之後幾耐先可以Cut? Cut 左之後冷河期幾耐先可以再食迎新?

  1. BEA Flyer World
  2. Standard Charter – AM
  3. DBS Black World
  4. Citi – PM

  1. 1. BEA Flyer World 1年先可以cut;cut後半年可以食迎新
   2. Standard Charter – AM 1年先可以cut;cut後半年可以食迎新
   3. DBS Black World 1年先可以cut;cut後1年可以食迎新
   4. Citi – PM 1年先可以cut;cut後1年可以食迎新
   5. CX AE Elite 1年先可以cut;cut後1年可以食迎新

  • S.Y. on 5 月 10, 2018 at 1:33 下午
  • 回覆

  Hi,
  I have a Citi PM card, can I bring my daugther to lounge, by using two quota now?

  Thanks.

  1. Cannot ar
   One card one quota

  • KK on 5 月 10, 2018 at 9:38 上午
  • 回覆

  Hi 小斯,想請問收到卡後,Payme 過 $5000, WeChat pay Transfer $10000, Alipay Transfer $5000就已經符合迎新要求送國泰來回台北機票嗎?

  1. 你都可以咁講

  • chum on 5 月 5, 2018 at 10:55 下午
  • 回覆

  Hi 小斯,如果入完lounge, 用 Payme 過 $5000 係計, 想請問 WeChat pay / Alipay 過 $5000計唔計? thanks.

  1. 都計

  • vanni on 5 月 4, 2018 at 11:29 下午
  • 回覆

  係咪一定要apple pay 簽賬先可食到迎新?
  我將會簽一筆萬零蚊但無得apple pay

  1. 唔係呀
   正常既零售簽賬就食到迎新架啦

  • chris on 5 月 3, 2018 at 7:18 下午
  • 回覆

  我唔見左個reference code…..張卡已經到手,仲可唔可以搵得返個code?

  1. 打去citi到問返

  • Chris on 5 月 2, 2018 at 3:18 下午
  • 回覆

  係咪填左個你個問卷就有額外$250 + 機鐵飛?

  1. 唔係!仲要用你個reference code 去check 下你係咪真係喺我到申請先有

  • Helen on 5 月 2, 2018 at 2:58 下午
  • 回覆

  請問迎新能否用payme? 另外,我有HSBC vs card,選擇賞世界。若海外簽1萬,請問那張卡能多儲英航里程? (已有卓越理財卡)
  謝謝!

  1. 可以用payme

   咁梗係hsbc visa signature啦!
   有14x分
   即係$1.19一里架

  • joanne on 5 月 1, 2018 at 5:32 下午
  • 回覆

  請問本身有citi rewards card 仲有無迎新優惠?thx!

  1. 咁無了!
   但照有我送個100蚊同機鐵飛

  • Ian on 4 月 27, 2018 at 12:21 下午
  • 回覆

  我想問如果原本有佢出良戶口,個戶口連埋DEBIT CARD, 仲算唔算新客戶?

  1. 算呀 放心

  • mobystar on 4 月 25, 2018 at 8:40 上午
  • 回覆

  thank you

  • BB on 4 月 23, 2018 at 9:38 下午
  • 回覆

  請問如果有PM同Prestige兩張咭,啲積分會唔會夾埋一齊計定分開兩張咭計?

  1. 分開兩張計

  • mobystar on 4 月 22, 2018 at 2:56 下午
  • 回覆

  請問收到積分后會取消citi户口,D積分是否一定要先轉換成里數傳入avois 户口,免被取消呢?謝謝…

  1. 一定要先轉換成里數傳入avois 户口呀

  • Nic on 4 月 18, 2018 at 5:47 下午
  • 回覆

  請問迎新送台灣機票有冇條款? 會唔會只限某幾班機同埋旺季唔包? THANKS

  1. 佢無寫呀就係

    • Nic on 4 月 19, 2018 at 11:02 上午
    • 回覆

    驚中伏喎, 寧願佢就咁送里數

    1. 今個月果個送里數送得唔抵

  • Kapo on 4 月 17, 2018 at 2:33 下午
  • 回覆

  小斯,想問之前cut左卡要過幾耐冷河先食到迎新?thx

  1. 1年

  • Fanny on 4 月 10, 2018 at 6:32 下午
  • 回覆

  請問申請citiPremierMiles 信用卡,迎新係於首2個月內簽夠$10,000就有台北機票,咁仲有無新客戶簽$9,000有10,125里

  1. 無佐啦 果個係舊野黎

  • IL on 3 月 27, 2018 at 10:54 下午
  • 回覆

  如果只係附屬咭持咭人入lounge, 跟住簽番5000元係主咭持有人得唔得? 定係一定要附屬咭咭主? 定係夾埋都得?

  1. 一定要附屬卡
   無得夾埋

  • W on 3 月 18, 2018 at 6:07 下午
  • 回覆

  知唔知自己的積分可唔可以轉去比屋企人的ASIA MILES戶口??

  1. 唔可以

  • Sunny on 3 月 16, 2018 at 11:29 下午
  • 回覆

  想問下小斯,D信用卡拎完迎新要等12個月先cut得,咁係唔係見到月結單話收年費個陣cut就可以?

  1. 係呀

  • Nature on 3 月 11, 2018 at 5:50 下午
  • 回覆

  1. 請問條申請LINK可唔可以主咭附屬咭一齊申請?還是要收到主咭後再落分行開附屬咭?
  2. 附屬咭有迎新嗎?
  3. 附屬咭會有你的額外100蚊嗎?
  4. 知唔知幾時再有簽賬滿$15,000有迎新15,000 里?
  5. 如果短期冇,係咪先申請CASH BACK咭食佢個$1500迎新著數啲?
  好多問題,唔該小斯。

  1. 1. 收到主咭後再落分行/上網填form開附屬咭
   2. 無
   3. 唔會
   4. 唔知,其實宜家呢個迎新仲抵
   5. 睇你想要里數定錢啦,個個人都唔同

  • ivy on 3 月 10, 2018 at 11:36 下午
  • 回覆

  我想申請呢張呀, 但請問增值PAYME算唔算係合資格迎新簽帳?? THANKS!

  1. 暫時仲係可以
   最好簽完打去confirm

  • Ruby on 3 月 8, 2018 at 10:40 下午
  • 回覆

  1.透過你申請剛收到city premiermiles新咭了。請問keep一年係咪指activate張咭果日,抑或批核果日? 如果計批核果日點知係邊日呢?
  2.上面寫有4日free漫遊咭送,請問點攞?
  3.呢張咭係咪簽所有本地,包括網上簽都係8蚊1里?
  4.如我再申請多張city premier又有冇迎新優惠呢?
  謝謝!

  1. 1. 批個日,要打去問先知邊日批
   2. 佢會send email俾你
   3. 係
   4. 你指prestige呀嘛?有!

  • M on 3 月 5, 2018 at 9:35 上午
  • 回覆

  可以帶人入lounge嗎? 佢寫住冇附屬卡既要收番200?

  1. 條款上就唔得既!
   但只要你show到多過一張入到lounge既卡俾職員睇
   咁職員都會以一張卡一個人入既原則俾你免費入
   但當然唔係一定得啦
   因為只係香港lounge比較鬆
   所以如果真係咁唔好彩唔俾你入都唔好發爛渣呀!

  • Pink on 2 月 25, 2018 at 5:48 下午
  • 回覆

  Hi 小斯,而家用premiermiles 卡入完lounge跟手係payme 用premiermiles增值$5000過數,咁咪好容易任務完成?

  1. 係呀

  • Shana on 2 月 21, 2018 at 8:02 下午
  • 回覆

  用附屬卡買機票 有無保險送架?

  1. 有呀

  • mobystar on 2 月 6, 2018 at 8:14 上午
  • 回覆

  請問迎新簽$9000港幣,或20000港幣,可換積分多……少?

  1. $9000 = 135,000積分
   $20,000 = 151,500積分

  • chris on 2 月 3, 2018 at 4:33 下午
  • 回覆

  請問如果入完lounge用payme過5000計唔計?

  • popo on 1 月 31, 2018 at 1:04 下午
  • 回覆

  賣點四:免費專享機場貴賓室服務
  基本卡及附屬卡客戶均可於每年度免費享用 12次指定既環亞機場貴賓室服務,每次享用環亞機場貴賓室後30天內,用返張Citi Premiermiles於本地/海外簽賬$5,000就ok。唔單止係香港lounge,其他國家既指定環亞lounge,一共60間都可以入,例如台灣、倫敦等等。重點係,附屬卡都可以喺世界各地用到lounge啊!

  問: 咁如果基本卡同附屬卡都各入咗lounge, 30天內,用返張Citi Premiermiles於本地/海外簽賬$5,000就ok, 定$5,000×2????

  1. 5000×2

  • SO on 1 月 29, 2018 at 10:15 下午
  • 回覆

  Hi 小斯

  我想宜家申請, 見到可簽賬滿$15,000或以上有15000里 但內容又無..

  請問是否同以下一樣:

  發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$15,000或以上,就有額外180,000迎新積分 (15,000 里數)。連埋基本積分,即係話簽$15,000有16,250里。如果$15,000裡面有$9,000或以上係外幣簽賬的話,就有額外196,500迎新積分,連埋基本積分,即係話簽$15,000有18,000里。

  THANKS THANKS

  1. 打錯佐
   係簽$9,000有10,125里

  • Ryan on 1 月 29, 2018 at 7:42 下午
  • 回覆

  小斯,請問係咪1月31日前遞交申請就可以,唔駛31號張卡獲批先有迎新積分?

  • Jack on 1 月 19, 2018 at 11:49 下午
  • 回覆

  小斯,想問下賺完迎新後,要keep幾耐先可以cut card啊?

  1. 1年

  • H on 1 月 13, 2018 at 12:26 上午
  • 回覆

  Hi 小斯

  我係2017年12月20日申請

  請問是否同以下一樣:

  發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$15,000或以上,就有額外180,000迎新積分 (15,000 里數)。連埋基本積分,即係話簽$15,000有16,250里。如果$15,000裡面有$9,000或以上係外幣簽賬的話,就有額外196,500迎新積分,連埋基本積分,即係話簽$15,000有18,000里。

  1. 係呀

  • Ng on 1 月 8, 2018 at 4:40 下午
  • 回覆

  我有CX AE + Citi premier miles + priority pass
  係我簽名再用你我quota簽佢地入去= 可以帶人2個入去?

  1. 但條款上就唔得既!
   但只要你show到多過一張入到lounge既卡俾職員睇
   咁職員都會以一張卡一個人入既原則俾你免費入
   但當然唔係一定得啦
   因為只係香港lounge比較鬆
   所以如果真係咁唔好彩唔俾你入都唔好發爛渣呀!

  • Raymond on 12 月 10, 2017 at 11:35 上午
  • 回覆

  小斯 我2017年12月9日申請

  請問係咪一樣:

  發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$15,000或以上,就有額外180,000迎新積分 (15,000 里數)。連埋基本積分,即係話簽$15,000有16,250里。如果$15,000裡面有$9,000或以上係外幣簽賬的話,就有額外196,500迎新積分,連埋基本積分,即係話簽$15,000有18,000里。

  • Wells on 12 月 10, 2017 at 1:21 上午
  • 回覆

  請問payme過數計唔計迎新?
  thanks!

  1. 今日話俾你知計聽日都未必計
   建議你簽迎新咪靠payme

  • chris on 12 月 6, 2017 at 5:01 下午
  • 回覆

  小斯 請問PAYME, WE/chat, Alipay 計唔計迎新? thanks

  1. 唔計

  • Suki on 11 月 27, 2017 at 2:38 下午
  • 回覆

  我想問CITI PM迎新海外簽賬, 可唔可以網上交外國既學費

  1. 可以

  • Catkee on 11 月 19, 2017 at 8:29 下午
  • 回覆

  小斯你好,

  其實我想問一個好簡單問題。就係我屋企有兩個大人一個小朋友,我要拎邊張咭先可以帶埋小朋友入lounge?

  1. AE白金charge card (可入lounge + 任用Prirority Pass):https://flyformiles.hk/7913
   CX AE (有額外2,000里,可入lounge):http://flyformiles.hk/2288
   HSBC (銀聯可入lounge):http://flyformiles.hk/831
   Citi Prestige (有額外$100 + 任用Priority Pass入lounge):http://flyformiles.hk/154
   Citi Premiermiles (有額外$100 + 可入lounge):http://flyformiles.hk/2752
   Citi Rewards (有額外$100 + 銀聯可入lounge):http://flyformiles.hk/2838
   信銀國際中國國航雙幣信用卡 (儲國航里數換國泰商務頭等,可入lounge):https://flyformiles.hk/6884
   交行銀聯 (可入lounge):http://flyformiles.hk/638
   上商銀聯 (可入lounge):http://flyformiles.hk/3150

  • cova on 11 月 11, 2017 at 8:00 下午
  • 回覆

  Hi小斯,
  如果收入得21K,開唔開到呢張卡呢?

  1. Try try

  • nick on 11 月 5, 2017 at 1:19 下午
  • 回覆

  如果食完佢迎新係咪Cut 左佢都唔會有penalty? 要幾耐冷河再申請先食到佢迎新?

  1. 要夠1年
   冷河都係1年

  • Cash on 11 月 2, 2017 at 12:50 下午
  • 回覆

  Hi 小斯,

  批核左 &填左表格, 但無收到你回覆

  1. 額外$100禮券:使用上述連結於5月15日至11月30日遞交申請表及於信用卡批核後7日內填悉呢張表格,確認佐大家喺由我blog到申請而且張卡成功批核後,就會將禮券寄俾大家,前後大約2個月時間。呢個係新舊客都係。

   前後大約2個月時間

  • Nick on 10 月 15, 2017 at 10:50 下午
  • 回覆

  小斯 , 我食完佢迎新係咪Cut 左佢都唔會有penalty? 要幾耐冷河再申請先食到佢迎新?

  • YUNG on 10 月 12, 2017 at 3:16 下午
  • 回覆

  請問小斯上網投保旅遊保險係當邊類消費?

  1. 網上消費

  • jessica on 10 月 7, 2017 at 5:34 下午
  • 回覆

  小斯 想一月份出發到英國
  而家asia miles 有~47,000 miles
  即喺10月到12月要有多~ 12,000miles 先夠
  係咪呢張卡迎新最快賺到 12000+miles , 而唔洗靠海外消費?

  1. 都耐架
   因為入miles俾你都要3個月左右
   所以最快係ae

    • jessica on 10 月 8, 2017 at 3:47 下午
    • 回覆

    明白, 但因為AE card 始終唔係度度碌得~ 我上網睇 Asia miles 可以預支住先, 一年內 cover 返就 ok?
    所以除左 SC 張asia miles card ( 已申請)
    係咪都係呢張賺最多最抵? (唔洗靠海外消費)

    唔該小斯!

     • jessica on 10 月 8, 2017 at 4:15 下午
     • 回覆

     另外其實我年薪爭啲未到36萬,
     所以我上你條 Link apply佢拒絕咗,
     想問呢張卡對年薪要求係咪好strict?
     如果直接聯絡 Citi bank 員工會唔會有走盞申請到?

     唔該小斯 again!

      • 小斯 on 10 月 8, 2017 at 4:55 下午
       Author

      你可以再試下申請
      搵職員都無用架啦

    1. Yes
     仲有dbs black ar

  • WA on 9 月 18, 2017 at 9:50 下午
  • 回覆

  Hello 小斯, 呢張卡上保險公司交保費食迎新得唔得? 唔該哂你!

  1. 唔得

  • Carol on 9 月 11, 2017 at 7:55 下午
  • 回覆

  想問citi premier miles迎新積分轉avios使唔使俾錢?同埋可以兌到幾多avios?

  1. 唔使
   一樣係18000里

  • KN on 9 月 11, 2017 at 4:38 下午
  • 回覆

  REWARDS Visa有無得upgrade上呢張PremierMiles?
  以前係普通卡(當時未有REWARDS Visa呢張卡) upgrade上REWARDS, 記得當時Citi自動幫我將D野轉晒過黎, 包括積分/分期/自動轉帳
  不過REWARDS有超市/電信5X分
  定係照開呢張, 兩張一齊用好D?

  揸打就出年1月先足1年冷河期, 唔駛理

  PS. 話時話, 發現張REWARDS係尖咀(近海運那邊)其中一間Cafe都有5X分 ^^

  1. REWARDS Visa有無得upgrade上呢張PremierMiles?
   –>沒有 兩張唔同既卡黎

   以前係普通卡(當時未有REWARDS Visa呢張卡) upgrade上REWARDS, 記得當時Citi自動幫我將D野轉晒過黎, 包括積分/分期/自動轉帳
   不過REWARDS有超市/電信5X分
   定係照開呢張, 兩張一齊用好D?
   –>照開兩張一齊用

  • littlegoat on 9 月 6, 2017 at 10:36 下午
  • 回覆

  hello 小斯 請問PAYME 計唔計迎新? thanks.

  1. 暫時仲計

  • SmallPotato on 9 月 4, 2017 at 11:47 上午
  • 回覆

  想問問,如果我在hotels.com / booking.com / Expedia呢d網訂酒店
  強制揀當地貨幣付款,或者到酒店先刷卡
  是否可以避開DCC而計$4/里?

  Thx

  1. 可以
   但咁訂咪無discount code 用 @@

    • SmallPotato on 9 月 5, 2017 at 9:00 上午
    • 回覆

    有D 冇限地區o既code好似仲得 (例如hotels.com的Mastercard 88折和VISA 92折)

    我係預計出年年頭去旅行
    打算用Citibank PM,配Booking.com的10% rebate
    再到酒店付款 (當地貨幣)

    咁樣避開DCC,食10% rebate 和PM $4一里,有埋旅遊保險
    但可惜Booking.com個優惠暫時只做到今年年底

    定係我索性用HSBC VS好啲?@@

  • TL on 9 月 3, 2017 at 1:52 下午
  • 回覆

  Hi 小斯,

  想問呢個優惠喺邊度搵到

  “舊客都可以用一個勁低既買一晚送兩晚價錢入住泰國既5星級酒店”

  Thx

  1. 完佐啦

  • Jan on 9 月 1, 2017 at 2:34 下午
  • 回覆

  HI 小斯~
  想問如果我本身未係新客(cut card未夠一年),我朋友(係新客)申請附屬卡比我,我嘅簽賬計唔計落迎新個offer(即180,000分)呢?

  thx

  1. 你問緊計唔計落你朋友個迎新簽賬到?
   計呀

  • Alex on 8 月 26, 2017 at 10:10 下午
  • 回覆

  小斯,我想請問用citi PM卡網上買來回機票後,是否不用做任何手續,免費旅遊保險就會自動生效?

  • kizaft on 8 月 24, 2017 at 2:45 上午
  • 回覆

  小斯, 如果我已有REWARD card, 申請 PM 仲拎唔拎到迎新 ?

  1. 咁唔會了

    • kizaft on 8 月 28, 2017 at 1:28 上午
    • 回覆

    thanks 小斯

  • Nick on 8 月 13, 2017 at 10:54 下午
  • 回覆

  如持有Citi PremierMiles附屬卡 , 現申請基本咭會有迎新嗎? Hotline 一時話有一時話無。另外如果網上外幣簽賬包唔包例如: Agoda 訂外地酒店呢D?


  1. Agoda 訂外地酒店呢D <--睇貸幣

  • Kit Chan on 8 月 8, 2017 at 1:29 下午
  • 回覆

  小斯,你好呀!
  我將會舉行婚禮,大約會有20萬的簽帳。
  我的薪金可以申請Citi PM或 Prestige, 應該申請邊張最為化算呢?
  東亞flyer card我都將會申請,但我仲要申請咩卡先可以用盡20萬黎攞迎新呢?
  P.S. 我已經有SC Asia miles credit card, DBS Black MasterCard

  1. 先pm後prestige
   東亞flyer card我都將會申請,但我仲要申請咩卡先可以用盡20萬黎攞迎新呢?
   –>
   - CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288 簽$5,000有9,000里
   - HSBC 白金/金卡/Visa Signature:http://flyformiles.hk/831

  • Man on 8 月 7, 2017 at 6:46 下午
  • 回覆

  請問八達通自動增值是否計入迎新簽帳?

  • Chan on 8 月 5, 2017 at 2:17 下午
  • 回覆

  係咪年薪唔夠就會即時reject架?我填完俾佢即時online reject,叫我申請另一款卡,但又收到email話我未complete PM個申請,我再入去又reject完又再收到email話未complete,無限loop

  1. 。。。 咁你個年薪填大啲啦

  • Johnson on 8 月 3, 2017 at 5:18 下午
  • 回覆

  我想問下入lounge要簽果5000,八達通自動增值同payme / wechat pay計唔計呢? 條款無exclude但又寫所有”簽賬”,有d doubt…唔該

  1. 計~

  • YW on 8 月 3, 2017 at 3:42 下午
  • 回覆

  咁我只能有再問hotline?我肯定係用你post條link, 但我唔識咩係無㾗模式

  1. 你再問下啦
   就係有啲人用佐公司電腦或一啲block佐traffic既device申請
   咁銀行就會無佐你係由邊到申請既記錄
   令到銀行入唔到bonus俾你

  • YW on 8 月 3, 2017 at 8:28 上午
  • 回覆

  唔係喎,hotline話如果係介紹人既$150回贈,應該我有填過介紹人既個人資料,我都冇填過呢d資料….嗰$150係咪唔屬於’介紹人’既回贈啊?我用你個post指定條link去申請,你話經呢條link就有$150回贈,所以我唔知嗰條link係咪屬於’介紹人回贈’。如果真係’介紹人回贈’,咁小斯你有冇收到相關回贈?我叫hotline職員調查

  1. hotline話如果係介紹人既$150回贈,應該我有填過介紹人既個人資料,我都冇填過呢d資料….嗰$150係咪唔屬於’介紹人’既回贈啊?
   –>唔關事!因為本身介紹人有幾隻方法可以介紹,一係用一條特別既link,二就係好似hotline所講填份form,所以唔係一定要填form先介紹到

   如果真係’介紹人回贈’,咁小斯你有冇收到相關回贈?
   –>我唔會check到啲回贈架,你再打去問下發生咩事啦!因為我都無乜收到人話收唔到個150蚊,收唔到個啲都係俾我chok兩chok就認佐自己用佐無痕模式去申請lol

  • YW on 8 月 2, 2017 at 9:53 上午
  • 回覆

  小斯,

  我係2017年1月經你個網站申請,照個post寫$150回贈會喺6月尾收到,但我而家仲未收到喎。打電話去hotline問又查唔到我有呢個回贈既資料….

  1. 你打去hotline問返被朋友介紹個150蚊
   唔會無資料既

    • YW on 8 月 2, 2017 at 6:48 下午
    • 回覆

    我講左係朋友介紹既優惠架啦,佢話我當初申請嗰時唔係用朋友介紹嗰隻form喎,但我已經係用你個post嗰條link.

    1. 咁唯有一個可能就係你當時申請個陣block佐ip
     所以搞到citi個邊check唔到 T^T

  • Eric on 7 月 31, 2017 at 4:24 下午
  • 回覆

  請問係咪今日last day? 定多數會extend 可以唔使急申請?

  1. 會extend呀

  • Kelvin Hui on 7 月 24, 2017 at 10:55 上午
  • 回覆

  請問是否要2個月內簽滿$10,000 最低簽賬條件, 洗有迎新MILES?
  如果只簽到最低簽賬條件,有多少ASIA MILES?

  thx


  1. 如果只係簽夠$10,000至$14,999,就得額外144,000迎新積分 (12,000 里)

    • Kelvin Hui on 7 月 25, 2017 at 9:34 上午
    • 回覆

    請問是不是低於$10,000 就無迎新MILES?

    1. 係呀

      • Chan on 9 月 7, 2017 at 12:04 下午

      苦主一號here..
      我係今年二月時申請CITI PM, 三月期發卡, 首兩個月簽左一萬一千幾. 無任何迎新miles
      銀行方面表示只係15,000以上簽帳額先合乎迎新.
      well, 只係想叫大家自己睇清楚銀行官方文字rather than只睇blog/第三方post

      • 小斯 on 9 月 7, 2017 at 3:31 下午
       Author

      佢係3月個陣先係改佐做一個tier
      2月時仲未改
      你要同返佢講
      佢宜家當佐你係3月先申請

  • HT on 7 月 23, 2017 at 3:03 下午
  • 回覆

  想問迎新簽外幣係咪可以賺更多miles? 即係簽外幣15000 就有基本3750 + 迎新18000 = 21750? Thx!

 1. 請問迎新$15,000 是上限?

  • ma on 7 月 15, 2017 at 10:05 上午
  • 回覆

  想請問佢最近搞既特選,3蚊一里,包港元及外幣,咁係咪網上簽賬都有3蚊里呢?

  1. 係呀

  • Karen on 7 月 13, 2017 at 2:41 上午
  • 回覆

  I hold supplementary card. If I go to lounge do I have to use my credit card to buy $5000 stuff? Or is it fine if the primary card spends the $5000?

  1. If I go to lounge do I have to use my credit card to buy $5000 stuff?
   –>YES

  • Nick on 7 月 10, 2017 at 12:28 上午
  • 回覆

  而家過左6月30申請仲有無優惠?

  1. 有!唔記得update返個日子haaha

  • wai on 7 月 3, 2017 at 4:41 下午
  • 回覆

  關於免費旅遊保, 我打去zurich (citibank專線) 佢話用asiamiles換的機票, 只要全數餘下款項用佢張卡付款就得. 不過送既都係驚驚地, 怕有事佢話邊邊個terms唔符合唔包咪大鑊? 反而自己俾錢買既旅保仲安心

  • Nei ho on 6 月 13, 2017 at 8:41 上午
  • 回覆

  2017年3月31日前申請,發卡後首2個月內累積認可簽賬滿$15,000或以上,就有額外216,000迎新積分 (18,000 里數);如果只係簽夠$10,000至$14,999,就得額外144,000迎新積分 (12,000 里)。連埋基本積分,即係話簽$15,000有19,875里。

  呢個迎新仲係valid嗎?

  1. 仲有既 我打錯佐
   係6月30日

    • Nei ho on 6 月 14, 2017 at 7:42 上午
    • 回覆

    番學校碌卡交學費,可唔可以計迎新呀?

    1. 可以

  • HKOPENC on 6 月 4, 2017 at 10:01 下午
  • 回覆

  小斯, 你好

  請問有關CITI PM咭迎新條款:
  基本卡及附屬卡之所有已誌賬的簽賬會被共同計算迎新獎賞。非認可簽賬包括(但不限於)動態貨幣兌換交易

  動態貨幣兌換交易 唔計迎新嗎? 咁係咪去AGODA / EXPEDIA/ HOTELS.COM 訂酒店, 係屬於呢個動態交易? 咁就唔計迎新? THX

  1. expedia 同 hotels.com 肯定係dcc
   agoda係唔係就要睇運

  • kit on 6 月 2, 2017 at 10:38 下午
  • 回覆

  hello小斯,想問買超市現金卷 / apple store gift card計不計迎新? thks!

  • L on 5 月 25, 2017 at 2:04 下午
  • 回覆

  經你條link入去, 係submit 前個網站有個box要click “本人確認此次申請並非由第三方轉介。”會唔會無左個 $250?

  1. 唔會
   佢指公司姐

  • naruhito on 5 月 22, 2017 at 10:52 上午
  • 回覆

  小斯,請問本身只是PM附屬卡Holder, 另外申請為PM主卡Holder, 有無迎新?謝謝!

  • Wong Wai Nang on 5 月 18, 2017 at 8:36 下午
  • 回覆

  Applied tonight, please check, thx!

  • Yan Chan on 5 月 15, 2017 at 2:55 上午
  • 回覆

  小斯,請問payme, wechat 計唔計迎新?謝謝

  1. 暫時仲計

  • Jc on 5 月 14, 2017 at 11:20 下午
  • 回覆

  呢張卡儲唔儲到asia miles㗎?

  1. 可以

  • michelle on 5 月 1, 2017 at 11:26 上午
  • 回覆

  請問呢個迎新promo係咪update and still available?

  1. 係呀!字眼未update
   今晚會update呀!

  • Cherrie on 4 月 30, 2017 at 12:14 上午
  • 回覆

  請問是否用citibank premiermiles信用卡訂來回機票送旅遊保險?定要訂埋酒店才有?
  謝謝

  1. 訂來回機票就送旅遊保險
   唔一定訂埋酒店

  • JJJ on 4 月 20, 2017 at 7:55 下午
  • 回覆

  關於入貴賓室三十日簽帳:
  主卡同副卡係3月30 – 4月7日總共入貴賓室六次 (每人三次)
  Q1: 要簽3萬(6 x hkd 5,000) 抑或 1萬 (2 x hkd 5,000)
  (打上hotline問佢話3萬, 但我認為唔太合理所以想double confirm)
  Q2: 12次係每張卡定合共咁計?

  謝謝

  1. Q1:6啦梗係!
   Q2:每張卡

  • Baby on 4 月 13, 2017 at 10:58 下午
  • 回覆

  如果我pp card有四個quota, 可唔可以一家四口都扣quota?

  1. 唔係 只可以用一次

  • Ying on 4 月 9, 2017 at 2:48 下午
  • 回覆

  我2016年7月尾開卡,迎新簽賬合資格hotline確認左會得24萬分,2月打左電話問話二月尾到account,之後再追話3月中有,等到4月都係冇。再追冇回覆,唔知咩服務,好勞氣

  • GOREIT on 4 月 7, 2017 at 5:05 下午
  • 回覆

  小斯,

  剛剛收到Citibank的迎新積分,只得16400里。信用咭是在2016年12月批核的,但忘記了當時的迎新優惠。請問可以幫忙check下呢?

  1. 11月30日前申請,不設最低簽賬條件,發卡後首2個月內,客戶憑Citi PremierMiles信用卡簽賬每$1.5即可獲12積分 (1里數),上限為240,000積分,即係簽$30,000就爆。

    • GOREIT on 4 月 9, 2017 at 1:21 上午
    • 回覆

    謝謝,小斯

  • DE be on 4 月 7, 2017 at 2:56 下午
  • 回覆

  Hello,
  因為近期有幾萬要簽,同埋想申請一張長用卡,我應該出citi pm 好定係東亞 flyer world好?
  VS卡我唔夠年薪同埋渣打我都已經有卡啦冇得食迎新。

  1. citi pm

    • DE be on 4 月 7, 2017 at 3:32 下午
    • 回覆

    Thanks

  • Eiwah on 4 月 6, 2017 at 2:36 下午
  • 回覆

  小斯
  請問我上個月cut 左citi clear 張卡
  而家申請喱張可唔可以拎到迎新優惠ga?:((
  Thanks !!

  1. 唔可以

  • EricW on 4 月 5, 2017 at 11:05 下午
  • 回覆

  小斯,我一月申請咗,但想問佢地個迎新係咪有魔鬼條款?我簽咗二萬幾蚊保險,岩岩先發覺佢地個迎新獎賞及簽賬條件竟然係話保險費用係非認可簽賬,同推介版面所寫係唔同,我係咪俾佢地fake咗?

  推介版面寫:
  非認可簽賬包括但不限於信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、「Dial-a-Check」套現分期計劃之金額、現金透支、銀行費用、繳付予稅務局之稅項、賭場交易、網上繳款,以及未誌賬/已取消/已退款之交易。

  迎新獎賞及簽賬條件寫:
  非認可簽賬包括(但不限於)動態貨幣兌換交易、旅行支票之金額、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、「Dial-a-Check」套現分期計劃之金額、繳付予稅務局之稅項、以網上銀行或網上支付系統繳費或繳交公共事務費用、繳交基金之供款、銀行手續費、保險費用、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

  1. 睇迎新個頁呀!

    • EricW on 4 月 6, 2017 at 2:18 上午
    • 回覆

    即係已被魔鬼欺騙咗。。。有無得拗呢你估。。
    (本頁賣點一洗唔洗提提大家有魔鬼。。)

    1. 提佐 ><

    2. 應該有得拗
     始終佢寫得唔清唔楚

  • Hanhan on 4 月 5, 2017 at 10:50 下午
  • 回覆

  已经没有泰国酒店住一送二了吧

  • Andy L. on 4 月 5, 2017 at 3:12 下午
  • 回覆

  小斯你好,有d問題想請教一下。
  現有1. Citi Prestige, 2. Citi Premier Miles, 3. HSBC Visa Signature
  本地主要簽Prestige, PM 一般不用。最近申請了VS(選了食飯)。
  問題:
  1. 本地食飯簽賬,我會轉簽VS。但非食飯簽賬,Prestige 和VS比較那一張比較好?
  2. 7月會同家人到日本旅遊,酒店/租車/飲食等應超過$20k,應該主力簽PM ($3/mile)還是VS比較好?
  我主要用asia miles 換長途(英美澳)
  Thanks!

  1. 1. prestige
   2. PM

  • Yeung on 4 月 1, 2017 at 7:00 下午
  • 回覆

  我想問我頭兩個月交學費當唔當係簽帳?有冇得拎個迎新?

  1. Ebanking 交唔計

  • transaction on 3 月 30, 2017 at 11:13 上午
  • 回覆

  請問如果本身有Citi Rewards
  之後再申請Citi PM
  本身Citi Rewards既積分可唔可用Citi PM去換MILES?
  因為Citi PM無手續費嗎
  而Citi Rewards又要俾50-300蚊
  唔該

  1. 唔可以架~~

  • yeah123 on 3 月 26, 2017 at 4:48 下午
  • 回覆

  31/3/2017之後申請仲有無迎新啊? thx ~

  1. 有呀

    • Yiu on 3 月 28, 2017 at 6:59 下午
    • 回覆

    Hello,
    我有以下信用卡:
    BEA FTLife visa(交保費only)
    中銀 銀聯卡(冇用過)
    HSB enjoy visa卡(最常用)

    依家想申請張有飛行里數既信用卡,但唔知邊張比較實用(以下3款或者其他信用卡,對飛行里數既卡不太認識,要麻煩小欺比意見,唔該)
    -DBS Black World MasterCard
    -渣打worldmiles
    -Citi PM

    1. 呢幾張啦!
     - 渣打亞洲萬里通萬事達卡:https://flyformiles.hk/4826 同時申請銀聯,簽$37,500有31,000里
     - DBS Black World Master:http://flyformiles.hk/3009 本地簽$5,000有5,500里
     - Citi PM:http://flyformiles.hk/2752 簽$15,000有19,875里
     - 東亞Flyer World 信用卡:http://flyformiles.hk/2679 簽$9,000有6,000里
     - CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288 簽$5,000有9,000里 (寫自己有30萬就批,唔check入息)

      • Yiu on 3 月 30, 2017 at 8:33 上午

      以下幾張,有冇邊張卡轉換里數的時候不用收取轉換手續費?

  • nic on 3 月 21, 2017 at 4:58 下午
  • 回覆

  請問statement balance >$20k(local+overseas) ,外幣(包括網上)就有 $3/Miles
  可以幾張卡加埋黎計嗎?因為我有3張citibank card
  如果reward 簽左$20000
  之後就可以有pm簽有$3/miles?
  (只限簽外幣嗎?)

  1. 唔可以
   要用晒pm

  • nic on 3 月 21, 2017 at 4:28 下午
  • 回覆

  請問citi pm>$20,000 計網上簽賬or網上外幣簽賬

  1. 兩樣都計

  • Akin on 3 月 2, 2017 at 7:29 下午
  • 回覆

  小斯,

  年薪唔夠可用資產申請嗎?

  1. 可以 你預60萬

  • ArSing on 3 月 2, 2017 at 6:15 下午
  • 回覆

  小斯你好~

  請問如果我有以下cards:

  1) Citi rewards (交電話費only)
  2) DBS Black AE (已換走晒分同無用, 只係拎下雜誌)
  3) DBS Black Master (有分換幾張機票,但又成日用AM 換無用佢)
  4) SCB AM Master (申請後而家都係用佢,DBS black Master 無用了)
  5) BOC business card (用黎入lounge)
  6) 好多HS Enjoy, HSBC 白金, ccb AIA, …..之類

  想申請 Citi PM or Citi Prestige
  如成功申請, 以上大部分的都應該cut晒再食迎新嗎?

  謝謝你哦~

  1. 想申請 Citi PM or Citi Prestige
   –>開PM無迎新啵,開prestige就有

   係呀 cut卡吧

  • 史先生 on 3 月 2, 2017 at 2:03 下午
  • 回覆

  小斯,

  知唔知依張卡個年薪要求緊唔緊?
  我公司會出BONUS, 但未知幾多.
  THANKS~~~

  1. 都䯳既
   可以一試

    • 史先生 on 3 月 3, 2017 at 9:28 上午
    • 回覆

    THANK YOU!!!!

  • Derek LO on 3 月 1, 2017 at 9:42 下午
  • 回覆

  入完LOUNGE要簽HK$5000
  咁用WECHAT OR PAYME 比夠HK$5000 又得唔得呢?

  1. 計~~

  • nic on 3 月 1, 2017 at 3:47 下午
  • 回覆

  payme 計唔計迎新?

  • Loveshopping on 3 月 1, 2017 at 2:12 下午
  • 回覆

  小斯,啱啱經你條link申請咗,想問額外150蚊現金回贈幾時會入到户口?

  另外想問下,如果積分唔用黎換miles,要cash,呢張card係幾多積分換1蚊?

  1. – $150現金回贈獎賞將會於2017年6月內誌賬至你既信用卡戶口內

   180蚊等於1蚊

  • L on 2 月 21, 2017 at 2:30 下午
  • 回覆

  Hi 小斯 請問同時申請Citibank pm 同rewards 可否食晒兩張卡迎新?

  1. 唔可以

  • L on 2 月 21, 2017 at 2:26 下午
  • 回覆

  Hello 小斯 我黎緊去大學碌6萬學費。請問點食迎新先最著數? 手持flyer world 同chartered Asia miles. 謝謝

  1. facebook答佐你啦

  • Vic on 2 月 20, 2017 at 8:50 下午
  • 回覆

  小斯
  呢張卡碌PAYME計唔計迎新?

  • Pegasus on 2 月 15, 2017 at 4:23 下午
  • 回覆

  如果我只要迎新 miles, 之後 cancel 卡 (用緊 HSBC visa signature, BEA flyer, DBS Black), 係咪申請 citi rewards 仲好

  1. 係呀

  • Elsa on 2 月 14, 2017 at 1:00 上午
  • 回覆

  想問問以下問題:
  請問agoda hotels.com airbnb個d計唔計合資格迎新?係咪當外幣簽賬 $4/1里?如果我今個月大概要簽2萬左右,請問申請citi pm/HSBC vs/bea flyer 邊張先呢?

  1. 合資格,係咪外幣簽賬就要睇你係咪俾外幣
   為佐避免有DCC收費,你係咪都用CITI PM穩陣啲

  • Stephen on 2 月 2, 2017 at 2:02 下午
  • 回覆

  請問 Citi PM or Rewards 既獎賞好 d ?

  1. 好難比
   睇需要啦
   pm就all round啲
   rewards就簽超市

  • ma on 1 月 31, 2017 at 10:04 下午
  • 回覆

  我用左黎入lounge,佢講既5000,係咪網上繳費,自動轉賬都計?條款好似冇話唔得。。。

  1. 可以

  • FloriFlori on 1 月 18, 2017 at 9:39 下午
  • 回覆

  我黎緊呢幾個月要簽結婚酒席10萬卡數,出邊張信用卡食個迎新優惠好啲?我已經係渣打有出糧戶口同埋信用卡,所以渣打啲卡我唔會考慮因為我食唔到迎新優惠。請問Citibank Premier Miles 加東亞張Flyer World呢個組合好唔好呢?年薪我過60萬的,申請埋HSBC Visa Signature簽酒席好唔好?謝謝~

  1. - DBS Black World Master:http://flyformiles.hk/3009 本地簽$5,000有5,500里
   - Citi PM:http://flyformiles.hk/2752 簽$15,000有19,875里
   - HSBC Visa Signature:http://flyformiles.hk/831 新客簽$6,000 有 4,000 里;舊客簽$6,000 有 3,000 里
   - CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288 簽$5,000有9,000里 (寫自己有30萬就批,唔check入息)
   - 東亞Flyer World 信用卡:http://flyformiles.hk/2679 簽$9,000有6,000里

   開晒佢啦

  • chris on 1 月 16, 2017 at 11:36 上午
  • 回覆

  HELLO全能既小斯~我而家手上有SCB AM卡同埋DBS BLACK CARD…想問下如果申請呢張CITI PM會唔會多左? 我見佢網購抵玩但其實我未必做到每個月都簽20000….如果簽唔夠20000咁D分咪同SCB AM網上簽帳一樣..?我個組合應該點樣用先好~
  我通常食飯都簽SCB AM…

  同埋呢其實DBS BLACK係咪應該1年後CUT左佢? 不過DBS $又好無限期…

  唔該晒!

  1. 唔會
   有迎新賺嘛
   你外幣照簽pm囉 無蝕架
   反而pm卡佢有啲有extra asia miles 優惠添
   dbs夠期可以cut
   再賺過迎新嘛

    • chris on 1 月 17, 2017 at 2:42 下午
    • 回覆

    HELLO…唔該晒~

    DBS 夠期CUT咁係咪同時要換走晒D DBS$ 先? 無得長KEEP? 因為有時見你話DBS$直接換機票仲抵玩所以我諗唔通應該點做…

    外幣照簽pm…咁如果網上買野係咪要外幣先計? 如果係HKD既網上簽帳呢?

    最後一條問題係…PM卡應唔應該長KEEP? (同埋SCB AM卡)
    驚自己手上太多卡但係簽唔到佢個額 跟住要交年費…

    1. 係呀!要換晒先

     咁就吾計

     PM唔使長keep
     SCB AM都唔使
     夠期就cut
     迎新先最好賺
     年費呢啲就一定waive到 放心

      • chris on 1 月 18, 2017 at 9:29 上午

      早晨啊….唔該晒AGAIN~
      聽你咁講…我手上好似無一張卡應該長KEEP?… (HAHA)

      如果想要張卡入到Lounge…係咪應該長keep一張? 呢張應該keep邊張好呢??

      至於其他…長遠有冇邊幾張可以推介下keep..(我諗到一張應該係bea flyer…)

      • 小斯 on 1 月 19, 2017 at 2:24 上午
       Author

      唔使啦!咁多張卡可以入lounge
      無佐A咪開B囉
      係呀bea flyerworld值得長keep
      因為用佢黎繳費呀

  • BB on 1 月 15, 2017 at 3:00 下午
  • 回覆

  Citi PM 4次免費入lounge 是否需要於入lounge後30日內簽賬$5000才真正免費?

  • za on 1 月 10, 2017 at 12:28 下午
  • 回覆

  請問小斯
  1.我有citi prestige和rewards,如果我再申請pm能否食到迎新?
  2.我女朋友有prestige附屬卡,如果她申請pm能有有迎新優惠呢?

  1. 1. 不能
   2. 可以

  • Stanley on 12 月 7, 2016 at 10:12 下午
  • 回覆

  請問 pm card 係咪已經冇咗一年4次免費入lounge嘅優惠

  1. 係呀!宜家入完要簽帳

  • SY on 11 月 9, 2016 at 6:18 上午
  • 回覆

  小斯,請問以Citi PM 網上/親身 繳交AIA保費,會有積分嗎? 另外,用HSBC VS網上繳交AIA保費,是不是不會再有積分嗎? 謝!

  1. citi: 網上無親身有
   hsbc:有 但within每個月既頭10000

  • fu on 11 月 4, 2016 at 1:54 下午
  • 回覆

  於批卡後3個月內簽$90,000 就有 51,250里 ,<— 點計出黎嫁?? 謝謝!

  1. 無佐呢樣野好耐啦

  • Em on 10 月 23, 2016 at 8:34 上午
  • 回覆

  咁如果有大新visa infinity and PP, 同時已fulfill 佢入lounge 既條件,我可唔可以帶埋朋友/家人入?
  另外,如果有CX Elite + pp,total 4 quota 未用,咁又可以帶埋朋友/家人入呢?
  Thank you!

  1. 條款上就唔得既!
   但只要你show到多過一張入到lounge既卡俾職員睇
   咁職員都會以一張卡一個人入既原則俾你免費入
   但當然唔係一定得啦
   因為只係香港lounge比較鬆
   所以如果真係咁唔好彩唔俾你入都唔好發爛渣呀!

  • Charlotte on 10 月 13, 2016 at 11:17 上午
  • 回覆

  請問小斯

  1. 親自交保費(保誠) 可以吃到迎新嗎?
  2. 如果我有hsbc visa signature 食飯卡,
  a. 海外簽帳用Citi PM?
  b. 本地非食飯用HSBC VS?
  3. 如果兌換AVIOS,會收手續費嗎?

  謝謝

  1. 1. 得
   2. 唔係!全部都係用hsbc
   3. Hsbc會!citi唔會

  • Wilson on 10 月 11, 2016 at 11:46 上午
  • 回覆

  請問免費旅遊保險係咪全程機票住宿都用佢比先有?
  要登記定自動會有?
  thanks


  1. 全程機票 或 全程住宿
   自動

  • Henry on 10 月 11, 2016 at 1:45 上午
  • 回覆

  小弟年薪約40萬
  唔計迎新
  如果有呢張加bea flyer master係咪基本上都夠哂玩?長用尼講有無其他咭你覺得好過呢個組合?
  如果呢兩張尼講,係咪主力flyer,海外pm咁用?  1. 再申請其他食迎新咁
   夠期又cut
   隔一年又再食

  • Baby on 9 月 25, 2016 at 11:11 下午
  • 回覆

  想問訂Anantara酒店係1100蚊三晚,定每晚1100蚊?

  1. 三晚

    • Baby on 9 月 26, 2016 at 12:07 上午
    • 回覆

    請問係只要有呢張卡就可以?定係要簽夠數先?thx 小斯

   • Ching on 6 月 27, 2019 at 4:44 下午
   • 回覆

   小斯,我整咗兩張卡但其中第一張冇睇清楚未收到sms就填左表格咁點算ar?

   1. 你inbox同我講番你填左邊個email我同你del番

  • CKM on 9 月 18, 2016 at 12:32 下午
  • 回覆

  請問我得一張PM卡, 冇附屬卡,
  同老婆一齊去旅行, 兩個入香港LOUNGE,
  之後我簽返一萬蚊係咪兩個都FREE?
  定係一個FREE一個要比錢?

  1. Free u only @@

  • za on 9 月 15, 2016 at 11:38 上午
  • 回覆

  請問小斯 CX官網,Expedia hk上訂票計唔計網上外幣簽帳?

  1. 唔計
   因為唔係俾外幣

  • Naver on 9 月 14, 2016 at 7:54 上午
  • 回覆

  批完又覺得Citi rewards好似好d?

  1. 車~~XD

  • Naver on 9 月 12, 2016 at 10:20 下午
  • 回覆

  剛剛批左呢張………..

  • D on 9 月 9, 2016 at 7:54 下午
  • 回覆

  想問呢張有冇得用資產證明黎申請?

  1. 有citigold戶口就一定批

  • Pat on 9 月 6, 2016 at 9:56 下午
  • 回覆

  迎新 係咪 PM 或rewards 只可二選其一? 有無得好似AE 咁 每張卡有各自迎新?

  1. 係呀~ 二選一

  • Wilson on 8 月 28, 2016 at 2:29 下午
  • 回覆

  請問而家迎新係咪得返消費30000送三晚免費雙人4日3夜泰國之旅果個? 因為每月10000/4日3夜泰國之旅優惠果個無得揀嘅

  1. 30000=每月平均10000呀

  • Jophie on 8 月 24, 2016 at 11:15 下午
  • 回覆

  Hi 小斯
  請問交AIA保費計唔計落Citibank PM 迎新消費呢?
  謝謝!!

  1. 親身交 or 自動轉賬計

  • CC on 8 月 10, 2016 at 7:53 下午
  • 回覆

  我有一張主卡, 一張附屬卡俾老婆
  想將D 分換做miles, 可唔可以將d分入落老婆既miles戶口?

  1. 唔可以

  • Kiki on 8 月 8, 2016 at 3:46 上午
  • 回覆

  1. 如果 主卡同附屬卡一齊入lounge 計兩次,返港後使唔使簽$5000 X2 即係一萬?
  2. 可否將限額俾親友一齊入?當然卡主亦會同行。
  謝謝!

  1. 1. 要
   2. 唔可以

  • andy on 8 月 1, 2016 at 11:39 下午
  • 回覆

  請問迎新送里數, 係咪完左, 見佢website 無寫.

  thx.

  1. 無完 網上有寫呀

  • Joey on 7 月 21, 2016 at 10:48 上午
  • 回覆

  請問3蚊1里, 係咪只包括:
  1. 本地網上簽賬;
  2. 海外網上簽賬;
  3. 海外簽賬;

  即係本地簽賬唔包?

  1. 1. 唔係個個都有架!
   2. 包
   3. 包

   係!本地唔包

  • Christine on 7 月 18, 2016 at 5:22 下午
  • 回覆

  請問在United Airlines 用黎買機票計唔計迎新優惠?同埋d分可唔可以換Mileage Plus?


  1. 唔可以

  • 豬肉 on 7 月 14, 2016 at 11:49 下午
  • 回覆

  想問兌換里數要唔要俾手續費

  1. 不用

  • thomasman on 7 月 13, 2016 at 11:38 上午
  • 回覆

  小斯:

  呢張卡如果年薪唔夠係咪一定 reject?

  1. 都可以一試

  • ming on 7 月 9, 2016 at 2:46 下午
  • 回覆

  Halo
  我想請問保險自動轉賬用呢張有冇分save到? or用邊張卡抵D?
  我有dbs 富bon citibank Pm scb白金 enjoy卡
  同埋我係5月申請左呢張citibank卡 個時話開卡3個月碌10k有8000里 我仲有$5000黎緊碌埋就夠10k
  可唔可以double benefit 拎8000里 加入longue?

  Thanks

  1. 我想請問保險自動轉賬用呢張有冇分save到?
   –>有,但唔抵

   用邊張卡抵D?
   –>- 東亞Flyer World 信用卡:http://flyformiles.hk/2679

   可唔可以double benefit 拎8000里 加入longue?
   –>可以,但你要make sure係用完個lounge後先碌個5000里

    • ming on 7 月 10, 2016 at 3:53 下午
    • 回覆

    Hi
    因為n年前有張東亞信用卡 未cut夠1年 咁係咪只係得呢張可做保險自動轉賬用又有分?
    thanks

    1. 比較抵既係

  • AhWong on 7 月 8, 2016 at 2:45 下午
  • 回覆

  我張citi成1X年啦, 如果舊客每月碌幾萬都一D好處都冇,因乜仲留係citi?

  SC & DBC都有$4,$5 換一里,

  就算用$8 一里換Avios, 都唔會抵過 $5 一里換AM 啦 (除左台灣 & 馬爾代夫….)

  仲用citic,咪好傻仔? 唔通真係貪佢碗魚蛋粉?

  1. 啲人用黎換avios同sq
   (除左台灣 & 馬爾代夫….)<--你都識講

   • Mel on 8 月 23, 2016 at 1:51 下午
   • 回覆

   Avios 可以俾少D 分, 加少少錢去換機票.
   AM 一定要你俾足分才可以換.
   如果去得密 / 簽得少卡, 其實Avios 都幾好.

   好似去日本坐ECON:

   AM: 30,000 分
   AVIOS: 20,000 分 或用最少分 8,000 分 + hkd980 (額外未計tax, 計埋$1,393)
   即是Avios 簽$64,000 (海外$24,000) 已經可以換日本來回機票, 俾多hkd980 都抵.

   1. 係架

  • Jason on 7 月 5, 2016 at 12:00 下午
  • 回覆

  如果我用黎換Avios,3個月簽3萬蚊咪已經夠換日本來回機票仲有多添?

  1. 係呀!因為換日本20000里架喳

    • Jason on 7 月 6, 2016 at 9:22 上午
    • 回覆

    嘩!超抵呀!THX小斯^^

  • star on 6 月 29, 2016 at 10:14 上午
  • 回覆

  Citi要求交收入及工作證明,要交咩工作證明??

  1. 工作證明?唔使架喎
   有出糧證明咪工作證明

  • star on 6 月 29, 2016 at 10:11 上午
  • 回覆

  朋友有citi priority banking是否申請此卡就可批?定要citi gold???

  1. 一定要citigold

  • star on 6 月 29, 2016 at 10:01 上午
  • 回覆

  入lounge事前簽$5,000得嗎?

  1. 唔得

  • star on 6 月 29, 2016 at 9:53 上午
  • 回覆

  如果年薪得230k,要俾到幾多asset proof先批? 500k cash既bank statement ok嗎?
  過左頭3個月迎新,簽幾錢一里?
  之後如唔簽,入lounge點計?

  1. asset proof 唔知架
   真係要試下先知
   迎新總知係簽3萬有23750里
   簽9萬就有51250里

  • Steve on 6 月 28, 2016 at 3:30 下午
  • 回覆

  係咪一次過簽9萬都得?

  1. 可以

  • 路過 on 6 月 28, 2016 at 2:43 下午
  • 回覆

  “客戶需於每次享用環亞機場貴賓室後30天內,於本地/海外簽賬滿$5,000

  優點:
  9. 可以入lounge,不過要事後簽返$5,000”

  呢個都叫做優點?? 而唔係缺點?

  收咗Citibank 幾多錢廣告費 ?

  1. 好過入都無得入啦嘛?同埋佢附屬卡都入得

   • 路過 on 6 月 29, 2016 at 9:44 上午
   • 回覆

   收錢寫鱔稿嘅野,心照

  • Derek LO on 6 月 28, 2016 at 5:54 上午
  • 回覆

  想知道個保險問題

  我用ASIA MILES 換one world chart 的5 個stopover 2 open jaw, (因要比税和油費)..係2016年9 月到2017年6 月
  咁個保險係咪會保晒我咁多程的旅遊期?

  先謝謝小斯

  1. 換機票唔包

  • Luke on 6 月 28, 2016 at 12:28 上午
  • 回覆

  Hi小斯,想問下我申請左citi出糧戶口,張卡上面寫住Visa Platinum,咁如果我宜家申請PremierMiles仲可唔可以食到迎新?THX~

  1. 食到
   個張唔係信用卡黎

  • Ivan on 6 月 14, 2016 at 1:43 上午
  • 回覆

  咁如果三個月內只簽到$60000, 頭$30000 就有23750里,咁其餘$30000怎樣計算?

  1. 本地8蚊1里 海外4蚊

  • Mi Yan on 6 月 12, 2016 at 11:20 下午
  • 回覆

  想請問8月將會簽結婚酒席, 如果年薪30萬真係唔批, 咁申請邊張迎新會最抵?

  1. 呢堆
   迎新:
   - 渣打亞洲萬里通萬事達卡:https://flyformiles.hk/4826 簽$7,500有18,000里
   - DBS Black World Master:http://flyformiles.hk/3009 本地簽$4,000有3,333里 + 海外簽$4,000有3,333里
   - DBS Compass Visa:https://flyformiles.hk/3827 新客戶首6個月每月簽$5,000 (其中$1,500為指定和黃商戶),每月可賺3,140里!即係簽$30,000合共就有18,840里!
   - 東亞Flyer World 信用卡:http://flyformiles.hk/2679 簽$9,000有6,000里
   - CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288 簽$5,000有10,500里
   - AE白金:https://flyformiles.hk/4040 簽$30,000有30,000里,可換avios

  • Edward Wong on 6 月 11, 2016 at 2:32 下午
  • 回覆

  一定要平均每個月咁簽?
  one shot 簽 9 皮係咪唔得?

  1. 一定要平均每個月咁簽?
   係呀!平均每個月咪即係一野簽9皮都得囉!哈哈哈哈

    • Ying on 6 月 21, 2016 at 9:48 上午
    • 回覆

    我覺得citibank呢個term真係好令人混淆…
    寫”首三個月簽賬滿9萬”咪得囉,係都要寫每個月平均3萬…

    by the way 多得小斯介紹我申請左lu~

    1. 我都覺-_- 直接啲講咪得囉

  • Ivan on 6 月 9, 2016 at 2:08 上午
  • 回覆

  想問以下問題:
  1. 請問如果簽結婚酒席$90000,但用免息分期,可否享用迎新?
  2. 我現在申請,能夠30/6前出到咭?
  3. 如果入lounge前一天簽左$10000,是否仍需要30天內簽$5000?
  4. 我其實需於8月簽結婚酒席$120000, 請問最抵是哪張咭?
  (現持有CX AE Elite, DBS World Master, BEA Flyer World, 及用渣打出糧並持有Chartered Executive Platinum,但還未持有Standard Chartered Asia Miles card)

  1. 1. 淨係計3個月內翻佐單個part
   2. of course
   3. 要事後簽
   4. 梗係呢張

  • Mars on 6 月 8, 2016 at 10:39 上午
  • 回覆

  我同老公都有Citibank PM
  下星期同父母同未夠3歲既小朋友飛,係咪直接用citbank話每張扣兩個Quota就可以4大人1小朋友一齊入去lounge?
  有冇人成功試過一次過扣兩個quota呀?

  1. 唔可以

    • Mars on 6 月 8, 2016 at 11:28 上午
    • 回覆

    Oh,咁即係每次一張卡只能卡主用返?咁我6/21前飛晒左果1年4次Quota lu~~
    Anyway, thanks小斯

    1. 係!

  2. 唔可以 一張卡只可以扣一個quota
   你個小朋友未夠3歲都係免費入

  • SAM on 6 月 5, 2016 at 10:03 上午
  • 回覆

  Hi小斯,如果係自僱人士,唔知銀行存款證明得唔得呢?依家某戶口內有約50w存款,另外有樓按,
  雖然有兩張VI不過申請信用卡應該唔係status match,就算scan埋兩張Visa IN卡面過去可能都無咩用?
  另外大新我都想申請呀,thanks

  1. just try

    • SAM on 6 月 10, 2016 at 7:32 上午
    • 回覆

    有無聽過有人靠bank account statement 都會批?如果太白癡亂比文件被拒絕,我怕影響以後再申請既結果 (因為之前試過ICBC被拒絕,佢strictly要求糧單證明,第二次再申請直程無回音….) 會唔會係我想多了?

    1. you can try try 無話一定唔得
     唔係啲主婦點申請XD

  • Max on 6 月 3, 2016 at 11:27 上午
  • 回覆

  點解我上citi bank 個網見唔到呢個簽$90000的welcome offer? 搵唔到d t& c阿

  1. 入到去禁迎新獎賞之條款及細則

  • Jacob on 6 月 3, 2016 at 12:41 上午
  • 回覆

  想問第一年係咪免年費?

  1. 係~~之後都免到年費架啦

  2. 唔止第一年,以後都waive到架啦

  • Ying on 6 月 2, 2016 at 11:13 上午
  • 回覆

  citi係咪好嚴格一定要48萬年薪先申請到架?

  1. 有聽過30幾萬都照批

  • lam on 6 月 2, 2016 at 10:26 上午
  • 回覆

  小斯, 想請教一下,
  PM呢張卡, 如果網上購物, e.g. Peach港幣結算買機票:

  1. 係咪無DCC?
  2. 而且仲有分儲?
  3. 佢當海外簽賬($4/里)定本地簽賬$8/里?

  p.s. DBS Master Black 係無DCC, 不過都無分架嘛, 好似…

  1. 1. 無
   2. 有
   3. 本地

  • Racel on 6 月 1, 2016 at 10:15 下午
  • 回覆

  呢個迎新優惠係咪要6月30日前出卡?

  • Ka on 6 月 1, 2016 at 3:59 下午
  • 回覆

  1月剛cut左citi另一張卡,當新客定舊客?定乜都無?

  1. 乜都無

  2. 你如果今個月申請返張citi pm
   雖然無里數迎新,但照可以用優惠價換佢啲酒店

  • miko on 5 月 23, 2016 at 1:54 下午
  • 回覆

  可以換avios?

  1. 啲分可以
   迎新唔得

  • Ozone on 5 月 21, 2016 at 5:19 下午
  • 回覆

  即係要錢啦﹗呢張卡我冇用好耐,keep住貪佢有lounge入,而家要我簽5k先免費入,唔要都罷﹗

  • GC on 5 月 20, 2016 at 11:31 上午
  • 回覆

  咁 HSBC 銀聯鑽石卡今年仲入得環亞機場貴賓室 ?
  謝謝。

  1. 可以

  • Can on 5 月 19, 2016 at 10:00 上午
  • 回覆

  剛剛收到CITIBANK既信,PM入LOUNGE既T&C又改左呀!而家變左係︰…基本咭同附屬咭可分別於每年度免費尊享12次指定既環亞機場貴賓室服務,前提是客戶需於每次享用貴賓室後30天內,於本地/海外簽賬滿HK$5,000…唔達標既就會收返每次HK$200既服務費…
  咁就唔係免費使用喇…@[email protected]

   • LL on 5 月 20, 2016 at 9:06 上午
   • 回覆

   準備cut card 了⋯⋯
   連4次免費lounge 都冇,咁冇咩用了

   • Kelvin on 5 月 20, 2016 at 10:58 上午
   • 回覆

   我都收到通知書,話由4次改到12次「免費」入lounge, 咁即係6月21日之後連4次真.免費的lounge 服務都無埋???
   小斯請確認,謝謝。

   1. 確認啦

   • kk on 5 月 20, 2016 at 11:02 上午
   • 回覆

   係囉……旅費都已經簽曬啦,之後仲要簽多5000……可以cut得

    • 小蘭 on 5 月 20, 2016 at 11:23 上午
    • 回覆

    我也剛收到EMAIL通知!! 本來就很少用這張卡了,留佢的唯一原因就是果4次免費;既然6月21日後就改制,睇怕用埋6月頭LEE次佢都無乜生存希望了….

   • Treeman on 5 月 20, 2016 at 1:20 下午
   • 回覆

   我都收到
   Cut得。惟有靠上商銀聯了….

   • Patrick Poon on 5 月 20, 2016 at 2:51 下午
   • 回覆

   唔通焗人攞佢張Prestige?

  • Shan on 5 月 18, 2016 at 1:39 下午
  • 回覆

  Sorry呀小斯想問一個關於VISA白金卡秘書服務既問題
  我想問呢張CITI PM卡係咪白金卡黎?
  我試過上VISA度登記但係佢話我個信用卡號碼無效…

  1. 係白金黎架!仲高級過白金添

  • J on 5 月 16, 2016 at 6:01 下午
  • 回覆

  小斯, 如果本身我有張citibank rewards附屬卡, 但想開呢將, 有無迎新㗎? thanks!

  • YY on 4 月 19, 2016 at 10:40 下午
  • 回覆

  小斯, 我黎緊會去旅行, 預計碌一萬
  想申請新咭食迎新, 呢張海外計迎新嗎?$4/里?
  剛申請CX AE 同 BEA FLYER, 又係渣打舊客, 申請呢張定有其他建議?
  Thanks!

  1. 呢張海外計迎新嗎?$4/里?
   –>計迎新,而且有4蚊一里

  • YY on 4 月 19, 2016 at 5:12 下午
  • 回覆

  小斯, 我黎緊會去旅行, 想申請一張咭食迎新, 大概碌一萬.
  剛申請左 BEA FLYER, 又係渣打舊客, 係咪應該申請呢張?
  呢張海外簽賬計迎新嗎? $4/里嗎?
  Thanks!

  1. 應該

  • Connie on 4 月 17, 2016 at 1:16 下午
  • 回覆

  用依張卡上airline網買機票是否也有”旅費回贈”, 即$100 = $1回贈?
  thanks

  1. 有旅費回贈就無miles

  • Sam on 3 月 27, 2016 at 8:20 下午
  • 回覆

  唔好意思, 問題可能好白痴, 請問係咪首年免年費呀?
  THANKS


  1. 但其實正路一路都會免年費落去

  • Ivan Leung on 3 月 14, 2016 at 6:22 下午
  • 回覆

  小斯
  想問一問呢張卡 會唔會好似citi prestige咁有年資儲分有用呀???

  之前又話有兩三間銀行有新優惠出既 幾時會消息
  我預算四月中有10k要簽@[email protected]

  1. 唔會
   聽日出

  • Ceci on 3 月 13, 2016 at 4:52 上午
  • 回覆

  如果用嚟交保險數(保誠),可以親身上office交,咁申請呢張好啲定flyer好啲?

  另外想問下銀聯diamond宜家仲有冇得入lounge?
  我去年簽了兩個qoutas,今個月想簽埋嗰個,?過佢係咪好似用到二月only?

  1. 如果用嚟交保險數(保誠),可以親身上office交,咁申請呢張好啲定flyer好啲?
   –>可以,flyerworld好啲

   另外想問下銀聯diamond宜家仲有冇得入lounge?
   –>citibank個張唔得

   我去年簽了兩個qoutas,今個月想簽埋嗰個,?過佢係咪好似用到二月only?
   –>唔係呀,一路都用到落去

  • YH on 3 月 11, 2016 at 11:49 下午
  • 回覆

  小斯,我黎緊會去日本旅行,會經小田急旅行社訂箱根酒店,應該係用YEN找數,想請問用邊張卡找會抵d同多分d(淨係accept visa/master)? 同埋經expedia / hotels.com果d travel agency訂東京酒店又會邊張好d?
  我手上有DBS BLACK WORLD master, CITI PM, CITI clear card,CITI reward, 富邦,BOC CUP白金同AE綠卡

  1. dbs black吧

   expedia / hotels.com果d travel agency訂東京酒店又會邊張好d?
   –>-_-” 好難揀… 你啲卡都幾無用… ae綠卡啦

  • AVIS on 3 月 10, 2016 at 2:02 下午
  • 回覆

  小斯

  1. CITI PM 卡4月1日取消環亞貴賓室優惠, 姐係咪廢左嫁啦?,

  2. 要免費入環球機場貴賓室, 就要申請Citi Prestige卡?

  1. 都話唔係囉-_- 講佐話係內部溝通錯誤

  2. 講佐係內部溝通問題啦

  • Au on 3 月 8, 2016 at 10:49 上午
  • 回覆

  請問City PM autopay交保險月費計唔計里數?

  • qq70 on 3 月 6, 2016 at 11:53 上午
  • 回覆

  小斯, 我考慮緊申唔申請Citibank Premier Miles 黎入 lounge, 因為食佢迎新賺里數, 要2個月內簽$10,000, 好似有d難度 ! 不過佢可以帶fd/家人入lounge 又好似幾吸引 !

  1. 老公 : CX AE Elite + PP
  2. 我 : CX AE Elite + PP + Citibank Premier Miles

  我&老公有上的卡, 老公 & 我, 各自己張 PP 入 ! 請問2個仔, 老爺, 奶奶, 入唔入得 ? THX !

  1. ok

    • qq70 on 3 月 7, 2016 at 10:14 下午
    • 回覆

    小斯, 你要改 post 哂 ! 呢張卡完全無存在價值 !http://topick.hket.com/article/1384723/?r=tdsdhn

    1. 改ed

  • Pui Man on 3 月 2, 2016 at 11:33 下午
  • 回覆

  自動轉賬保險計唔計迎新 ?
  Thanks!

  1. no

  • Steve Leung on 3 月 2, 2016 at 10:26 上午
  • 回覆

  上星期成功帶兩位朋友入Lounge, 用Citi PM+AE+BOC Inf, 職員只對我個名同登機証, 冇對朋友.
  想問, 如果冇Citi PM, 只有AE+BOC Inf, 可否帶一位朋友入Lounge? 即其他卡有冇呢個效用?

  1. 條款上唔得,但實際都可以

  • ni on 2 月 26, 2016 at 11:22 下午
  • 回覆

  兩張野Citi Prestige or Citibank premiermiles is better

  1. both
   先申請citi pm食迎新
   後申請prestige長簽

  • Ma on 2 月 21, 2016 at 5:59 下午
  • 回覆

  係咪用佢去永安簽可賺回贈100回1,又賺$8/1mile?

  1. no either one

    • Ma on 2 月 22, 2016 at 9:50 上午
    • 回覆

    咁我用東亞FLYER好似仲抵? 呢張卡係帶人份LOUGE之外冇咩用WOR?

    1. 咁我用東亞FLYER好似仲抵?

     呢張卡係帶人份LOUGE之外冇咩用WOR?
     對!但入lounge已經係非常有用

  • Howard on 2 月 18, 2016 at 10:57 上午
  • 回覆

  朋友有 Citibank premiermiles + AE Cathay Pacific

  佢想帶個4歲小朋友入 airport lounge, counter 話要對登機證名, 小朋友唔對名唔比入, 有冇人可以 update 下?

  1. @@ 咁佢黑仔囉hahahaa

  • Katy on 2 月 16, 2016 at 11:47 上午
  • 回覆

  小斯你好,

  我睇完都有d唔明, 我有citibank pm card…想問其實個quota即係得我自己一個?
  如果想帶埋老公入, 申請咩card好d? thx
  我用左呢張card好多年, 都未試過入lounge thx

  1. 開CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288

  • Rebecca Cheung on 2 月 6, 2016 at 11:10 下午
  • 回覆

  年薪要求48萬, 只得2X萬, 申請到嗎?

  1. 唔得

  • Pat on 2 月 6, 2016 at 2:04 下午
  • 回覆

  PP 可入海外lounge
  咁如果有齊citi prestige and CX elite,係咪有兩個人入到海外lounge?
  Thx. Happy CNY

  1. 唔可以

    • Pat on 2 月 13, 2016 at 11:28 上午
    • 回覆

    咁如果一個有CX Elite,一個有Citi prestige 張PP,能否兩個人入海外lounge?

    1. 睇下海外邊個,要環亞lounge先可以入

  • T on 1 月 30, 2016 at 7:26 上午
  • 回覆

  如果年薪唔夠係咪要比年費
  定會申請唔到?

  1. 申請唔到

  • Shan on 1 月 26, 2016 at 2:03 下午
  • 回覆

  Thank you小斯~~自從睇左你D POST之後, 我由只有1張CITI PM卡變到成個銀包都係卡XD
  好啦問問題
  岩岩申請左張CX AE, 佢送左兩張入LOUNGE既COUPON比我, 我可唔可以將呢兩張野送比FD?即係如果我地TOTAL 3 個人去旅行, 我用PM卡, 另外兩個FD用左果兩張野得唔得?

  1. 原則上唔得,但香港果個lounge基本上都俾你咁做既

  • Wong on 1 月 20, 2016 at 3:20 下午
  • 回覆

  請問…. “6. 重點係可以帶朋友入lounge;只要你有priority pass / CX Elite / 中銀、恆生Visa Infinite / 其他AE卡等等…..”

  其他AE 卡…噤DBS AE 卡得唔得?

  3歲小朋友要唔要卡先入得?

  1. 唔得

   3歲以下免費入

  • kk on 1 月 13, 2016 at 1:15 下午
  • 回覆

  嘩好快回覆! 不好意思,還有其他問題,咁不計cx elite and citi的 pm and prestige 還有那張咭可以入環亞貴賓室(被邀請的除外)?
  另外機場內除了環亞外,還有什麼貴賓室?要什麼條件才可以進入? pp入得嗎?
  sorry太多問題,thank you.

  1. 銀聯鑽石卡
   因為上商銀聯 匯豐銀聯等等

  • kk on 1 月 13, 2016 at 12:00 下午
  • 回覆

  請問除了cx elite外還有那張咭可有免費的pp(被邀請的除外)? 謝謝!

  1. citi prestige

  • QQ on 1 月 10, 2016 at 11:12 下午
  • 回覆

  我同先生都有citibank premium miles 及 AE ELITE,請問當我哋帶一個兩歲半嘅小朋友去旅行時,有咩方法可以扣我哋嘅quota去用lounge而唔使卑钱呢?

  1. 兩歲半嘅小朋友本身都唔使錢

  • Dorothy on 1 月 4, 2016 at 6:21 下午
  • 回覆

  一早有rewards卡同係citi有戶口, 申請PM係咪食唔到迎新架啦?(8000里阿!!!!)
  🙁 咁仲申唔申請PM好呀小斯?

  1. 無迎新
   申請黎入lounge囉

    • Dorothy on 1 月 6, 2016 at 9:32 下午
    • 回覆

    申請咗PM,銀行批咗唔用waive唔waive到年費架?橫店都食唔到迎新囉:( 如果要用有冇話用幾多錢好?

    1. 好易waive

  • wingman on 12 月 29, 2015 at 1:43 下午
  • 回覆

  Hi 小斯,
  1. 本人有一張Citibank premier miles card,如果申請埋附屬卡比老公,是不是代表兩人可以同時入Lounge?
  2. 請問要怎樣才可以申請priority pass呢?

  Thanks.

  1. 1. 係
   2. pm無得申請priority pass
   要cx elite先有CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288 簽5千有6千里

    • wingman on 12 月 30, 2015 at 12:56 上午
    • 回覆

    hi,

    CX AE之前有申請過,我記得之前CX AE是每年會寄兩張lounge劵給我的,但已經CUT咗一段時間,因為要比年費同太少用。請問除了CX AE外,仲有什麼選擇?我有HSBC、渣打、DBS、同BEA這些可以嗎?

    1. cx elite http://flyformiles.hk/?p=2288 第一年免年費的

     我有HSBC、渣打、DBS、同BEA這些可以嗎?
     no

  • TerryC on 12 月 4, 2015 at 2:53 下午
  • 回覆

  本人有CX AE card + Citibank premier miles card 各一張
  是否2人同時入lounge 都無問題???

  我剛剛試過打去citibank & Airport Lounge 問: 本人有 CX AE card + Citibank premier miles card 各一張, 是否2人同時入lounge 都無問題? 可否扣quota ?

  Citibank & Airport Lounge 都係答: 係唔可以帶朋友入去, 扣quota 都唔得…. 🙁

  Have they changed the terms and condition?

  多謝你耐心解答!!! 🙂

  1. 本人有CX AE card + Citibank premier miles card 各一張
   是否2人同時入lounge 都無問題???
   –>條款上唔得,但實則你拎到去lounge基本上都放你兩個人入,所以touchwood佢真係唔俾,你都無得嘈

  • innok on 12 月 2, 2015 at 11:41 上午
  • 回覆

  Hi, 小斯, 想問下而家交通銀行銀聯雙幣鑽石卡有promo可以憑卡入lounge, 咁我係咪可以用交行鑽石卡+Citibank PM 帶我自己同老公入lounge? 兩張卡都係我名. Thanks first!

  1. 條款上唔得,但一般香港個lounge都會放行既

  • 小如 on 11 月 18, 2015 at 5:55 下午
  • 回覆

  咁即係只可入三個?

  • 小如 on 11 月 18, 2015 at 11:23 上午
  • 回覆

  總共四人入lounge

  本人有CX AE card + Citibank premier miles card各一張
  其中一友人有Citibank premier miles card

  是否四人同時入lounge 都無問題?

  謝謝

  1. 唔得

  • Bernard on 11 月 10, 2015 at 6:10 下午
  • 回覆

  If I carry the Prestige card, will they waive the annual fee for Premier Miles?

  1. premiermiles normally 都唔會收你架啦

  • Bernard on 11 月 10, 2015 at 2:43 下午
  • 回覆

  I already carreid a Prestige and Premier Miles. However I used Prestige for most of the spending will they still waive the annual fee for my Premier Miles card?

  1. normally premier miles 都唔會收你架啦!放心! (個人經驗)

    • Bernard on 11 月 11, 2015 at 11:56 上午
    • 回覆

    Thank you 小斯

  • Lorraine on 11 月 9, 2015 at 5:36 下午
  • 回覆

  我剛剛試過帶朋友入去,都唔work既…打去citibank問過,係唔可以帶朋友入去,扣quota都唔得架~

  1. 唔得架!1張卡淨係可以一個人入

  • Janice on 11 月 8, 2015 at 8:52 下午
  • 回覆

  我而家有第二張CITI BANK CREDIT CARD, 係咪出呢張冇迎新MILES? 咁係咪唔好出呢張呢? 我本身已經用緊DBS BLACK CARD.

  1. 無了!你夠年薪出呢張就出flyerworld啦:http://flyformiles.hk/2679

  • Hoiyi on 11 月 8, 2015 at 6:51 上午
  • 回覆

  呢張卡係每年送4次quota 入lounge?
  無限要簽幾錢一年?
  舊客有無$10000送8000miles? (已有Citibank rewards)

  1. 呢張卡係每年送4次quota 入lounge?

   無限要簽幾錢一年?

   舊客有無$10000送8000miles? (已有Citibank rewards)

  • kapo on 11 月 3, 2015 at 10:43 上午
  • 回覆

  補充一個問題,入lounge主要係想東京回程用,因為撘朝早8點幾機…..

  1. 你係邊個機場?羽田無priority pass lounge

    • kapo on 11 月 4, 2015 at 12:15 下午
    • 回覆

    成田機場

    1. 咁priority pass有lounge

  • kapo on 11 月 3, 2015 at 10:39 上午
  • 回覆

  你好,
  想問下男友申請左張CX Elite,開左張附屬卡比我
  係咪只可以得男友入priority lounge???

  1. 兩個都入得環亞lounge

  • eefish on 11 月 3, 2015 at 10:22 上午
  • 回覆

  您好!!
  今次旅行有五人同行, 我, 太太, 兩個小孩及外母
  我有以下信用卡 :
  Citibank PremierMiles 主卡
  Citibank PremierMiles 附屬卡(太太名下)
  CX Elite 主卡
  我太太有以下信用卡 :
  Citibank PremierMiles 主卡
  Citibank PremierMiles 附屬卡(我本人名下)

  可否同行五人同時進入lounge呢?

  1. 兩張一樣既卡唔可以一樣用,所以你已經廢佐兩張卡

  • angel on 10 月 28, 2015 at 10:15 下午
  • 回覆

  請問係咪申請後就要俾$1800年費? 如果淨賺佢迎新,之後冇簽夠十萬會唔會waive唔到?

  1. waive到的,放心

  • Mimi on 10 月 22, 2015 at 5:25 下午
  • 回覆

  小斯:

  $100海外簽帳 = $2回贈是否只係迎新優惠?或己經完了promotion? 剛打電話問, 只可用積分換現金回贈!

  1. 岩呀!當回贈咁計

  • Mavis on 10 月 19, 2015 at 3:50 上午
  • 回覆

  請問我媽媽有張恆生 infinite, 如果佢申請張附屬卡比我,我可以用入lounge嗎?

  1. 唔得
   因為恆生infinite入唔到lounge,係要用priority pass入

  • Yoky on 10 月 9, 2015 at 3:13 下午
  • 回覆

  我得一張匯豐鑚石銀聯 (有3個lounge quota) ,是否可以同朋友一齊入,當扣兩2個 quota?

  1. 唔可以

  • Bryan on 10 月 8, 2015 at 10:44 下午
  • 回覆

  我有cx elite 同送既4次pp
  1) 入環亞機場貴賓候機室,可唔可以帶埋fd入?扣唔扣pp個4次quota?
  2) 入pp longe,可唔可以帶埋fd入?唔得既話fd 可唔可以俾錢入同幾錢?

   • Bryan on 10 月 8, 2015 at 10:53 下午
   • 回覆

   補多個問題有咩卡申請完就入得pp lounge 年薪要求最低既係?

   1. CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288

  1. 1. 可以,扣
   2. 唔可以
   You’re welcome to take guests with you into the lounge. You’ll be charged a per-person, per-visit fee for guests. The number of accompanying guests allowed varies between lounges, so please check before your visit, using our website prioritypass.com/lounges or the Priority Pass app.

  • Maggie on 10 月 3, 2015 at 11:32 下午
  • 回覆

  我有2張cx ae green送既候機室卷 但係得一張卡 咁我同朋友2個入唔入到去?

  1. 可以

  • Poon on 9 月 27, 2015 at 12:40 上午
  • 回覆

  我有?豐鑚石銀聯和 Citibank pm, 知道可帶一個朋友入lounge. 但請問扣的兩個quota,是否扣每張咭的各自quota 或是兩個 quota 都扣在 Citibank pm 到? 謝謝解答.

  1. 各自

  • Lukey on 9 月 23, 2015 at 11:49 下午
  • 回覆

  小斯想請問下 如果我出張附屬卡俾女友
  入LOUNGE QUOTA係變左8次定係兩個人SHARE 4次?
  同埋如果主卡入左4次之後 可唔可以俾錢入第5次?

  1. 兩個人SHARE 4次
   4次後要俾$

  • Cynthia on 9 月 19, 2015 at 5:21 下午
  • 回覆

  請問我有CX Elite (包括同行2人附屬咭2張)+PP+Citi premier miles

  即係一今次飛可以比4個人一齊入lounge, 對嗎?

  多謝你耐心解答 ^^

  • Cara on 9 月 12, 2015 at 9:57 下午
  • 回覆

  我想問我有cx elite 又申請左priorty pass 咁係咪可以我再加一個friend 入lounge?

  1. 條款上係唔得架,但一般香港既lounge都會俾你入既

  • Hills on 9 月 3, 2015 at 11:33 下午
  • 回覆

  請問 T2 機場貴賓室, 朝早56点有野食末?

  1. 24小時開放

  • Rio on 8 月 28, 2015 at 12:11 上午
  • 回覆

  請問如果我一行6人
  有 CX elite AE +2張附屬卡(同行當中2人擁有)+pp
  最多亦只可以4人入 lounge, right?

  1. yes

  • Brittany on 8 月 27, 2015 at 11:44 下午
  • 回覆

  你好呀!我睇晒文但仲有啲唔明?
  如果我有普通既cx AE 卡同citi primile 呢2張卡,係咪姐係我可以帶我1個朋友入?
  另外,咁應該入邊個lounge ?n
  Thanks!!!!

  • Brittany on 8 月 27, 2015 at 11:37 下午
  • 回覆

  你好呀!我睇晒文但仲有啲唔明?
  如果我有普通既cx AE 卡同citi primile 呢2張卡,係咪姐係我可以帶我1個朋友入?
  另外,咁應該入邊個lounge ?
  Thanks!!!!

  1. 普通個張cx ae要有coupon 先入得

   citi premiermiles就當一個quota用
   兩張都係入環亞lounge

  • Maggie on 8 月 27, 2015 at 10:46 上午
  • 回覆

  我個friend 有CX Elite, 佢可唔可以帶我入cx lounge? 係咪會用左佢個quota?
  如果我俾錢可唔可以入cx lounge 而唔用佢個quota?

  1. 1. cx elite唔可以入cx lounge
   2. cx lounge唔可以俾錢入

  • Tim on 8 月 19, 2015 at 12:39 上午
  • 回覆

  Hi 小斯,我同太太都有中銀visa infinite + pp (都係中銀既) + 鑽石銀聯卡(有3個lounge quota), 要帶3個朋友入lounge 應該沒問題?thanks!

  1. OK

  • chris on 8 月 18, 2015 at 11:17 上午
  • 回覆

  請問係咪是但開一張CITIBANK信用卡就可以儲年資架啦?

    • Jason on 11 月 17, 2015 at 10:33 上午
    • 回覆

    想問儲年資有咩著數?

    1. 多啲分

      • Jason on 11 月 17, 2015 at 4:28 下午

      點樣計法?

      • Jason on 11 月 18, 2015 at 3:25 下午

      請問年資點樣計法?

      • Jason on 11 月 18, 2015 at 4:24 下午

      Prestige 卡先有?

      • 小斯 on 11 月 19, 2015 at 3:55 上午
       Author

  • Bee on 8 月 15, 2015 at 12:30 下午
  • 回覆

  我有大新VISE INFITE + PP 另一張CITI PM
  咁係咁可以帶多一個人入去?
  謝謝

  1. 可以咁講,但係最終都要睇職員做法

  • Mel Ng on 8 月 3, 2015 at 1:45 下午
  • 回覆

  好的。
  另外,除左香港,其他國家的lounge 有乜卡可以入到?

  1. 無!
   只有priority pass

  • Mel Ng on 8 月 3, 2015 at 9:17 上午
  • 回覆

  但係我地剛剛夠一年cut 左CX AE, 仲有冇邊張可以?謝謝你

  1. 如果香港lounge就申請張銀聯既鑽石卡,例如上商銀聯

  • Mel ng on 8 月 2, 2015 at 7:09 下午
  • 回覆

  主卡係我老公,附屬卡係佢出俾我。我地兩個都可以入lounge? 係咪只可以入香港的lounge?
  請問你建議我應該申請多張乜卡可以帶埋我個女入lounge?
  謝謝你的時間!

  1. 2個都可入,只可入hong kong 既lounge
   CX AE:http://flyformiles.hk/?p=2288

  • Mel ng on 8 月 2, 2015 at 1:09 上午
  • 回覆

  請問:
  我有Citi PM + 附屬卡;HSBC visa signature+ 附屬卡; dbs AE black+ 附屬卡
  咁每次可以几多人入環亞lounge?
  Thank you!

  1. 2

  2. 仲要係張citi pm +附屬卡要唔同名

  • Torres on 8 月 1, 2015 at 2:09 下午
  • 回覆

  小斯你好,我有一張 pm 一張國泰專尚ae ,是否可以帶一個朋友入lounge(同一個lounge),可否帶朋友按摩或Salon ,thx

  1. 條款上唔得,但實際上一般都可以,一切睇職員點處理

  • Bo on 7 月 27, 2015 at 11:51 上午
  • 回覆

  Thx 小斯

  • Bo on 7 月 27, 2015 at 2:55 上午
  • 回覆

  小斯,想問老公有PM+ PP+ 中銀visa infinite,是否有3個quota? 我地一家四口有一個未夠3歲咁可唔可以一齊入晒去?

  1. 可以

  • kka on 7 月 24, 2015 at 1:31 上午
  • 回覆

  過48万年薪但申請唔到.hsbc signqture,有咩方法?

  1. 拎60萬存款去申請

  • Tina on 7 月 16, 2015 at 11:50 下午
  • 回覆

  之前又話可以帶人入去?一年有4次quote?

  1. 6. 重點係可以帶朋友入lounge;只要你有priority pass / CX Elite / 中銀、恆生Visa Infinite / 其他AE卡等等,加埋呢張Citibank PremierMiles,就可以當2個quota用!例如我有齊Priority Pass + CX Elite + 中銀Visa Infinite + 恆生 Visa Infinite + Citibank PremierMiles,咁就連埋自己可以total 5個人入lounge啦!反而就算你有2張priority pass都無用,因為同一款卡唔可以同時使用

  2. 唔可以一張pM兩個人入

  • Tina on 7 月 16, 2015 at 3:26 下午
  • 回覆

  以有依張咭,請問去香港機場用lounge, 位置喺邊?上網找過話近閘口40號6樓?真的嗎?
  係咪免費任飲?免費按摩10分鐘?可以帶多一個同行者?因為有4個名額

  1. gate 1 and gate 40
   免費任飲,有按摩
   不能帶人

  • clayton on 7 月 15, 2015 at 3:39 下午
  • 回覆

  我依家有 (1) & (2)
  (1) Citi Prestige + Citi PP
  (2) 中銀visa infinite + 中銀 PP

  如果我想一次帶兩個18歲以上家人(連自己2個)入香港環亞Lounge, 係咪要 (a) + (b)?
  (a) 用CITI PP / 中銀 PP
  (b) 申請Citi PM主卡+1張副屬卡 (for家人)

  定係有幾他好d既choice?

  除左香港環亞Lounge之外, 想係外地2個人同時入Lounge, 有咩free既方法?

  1. 開cx elite啦!
   外地無辦法架啦

    • clayton on 7 月 16, 2015 at 2:26 下午
    • 回覆

    CX Elite 已經開過, 早兩個月CUT埋……

    係咪(a) + (b) 就可以帶多一個人入環亞Lounge?

  • Ivan on 7 月 11, 2015 at 3:22 下午
  • 回覆

  我有張Citibank Rewards卡, 大約2013/14申請. 我宜家申請PremierMiles 卡既話, 係咪無簽1萬有8千里既迎新?

   • Ivan on 7 月 11, 2015 at 3:26 下午
   • 回覆

   我有張Citibank Rewards卡, 大約2013/14申請. 我宜家申請PremierMiles卡既話, 係咪無簽1萬有8千里既迎新?
   如果我cut左張Citibank Rewards卡, 有無限制要等幾耐之後申請PremierMiles卡, 先有個簽1萬有8千里既迎新.

   1. 一年

  • kc on 7 月 2, 2015 at 11:32 上午
  • 回覆

  visa infinite而家唔可以免費入lounge, 要用priority pass但只可以本人用,
  preimier miles可以自已簽名比朋友入. 係咪咁意思?

  1. 可以咁講,不過我想強調返其實條款上premier miles只可以俾自己入,只不過香港lounge隻眼開隻眼閉

  • carol on 6 月 27, 2015 at 5:17 下午
  • 回覆

  小斯,我同朋友a各有1張pm,朋友a再有張普通AE 咁係咪可以3個人入,小朋友幾大先計quota?

  • carol on 6 月 27, 2015 at 4:44 下午
  • 回覆

  唔好意思,我有d唔明 我同我朋友a各有一張pm,朋友a再有1張普通 ae咭,我有3個人同1個就嚟3歲 咁我點先可以一齊入晒去?同就咁show咭?

  1. 3歲小朋友通常都唔理

   咩叫普通ae card? 唔係cx elite就唔入得

  • GY on 6 月 25, 2015 at 10:49 上午
  • 回覆

  小斯~~~
  我有 HSBC張銀聯雙幣鑽石卡 + citibank PM, 咁我係唔係都可以帶一位朋友入lounge???
  即係我同朋友一齊登記時, 我show 兩張卡+ 我張boarding pass 就可以??

  • coeychung on 6 月 22, 2015 at 9:06 下午
  • 回覆