限時優惠!衛訊Apple iPhone XS Max即減$3,000 + 大新信用卡$450現金回贈,合共即減$3,450!

😍經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

😆 想知宜家香港酒店優惠Staycation小斯仲有乜私心推介,可以睇下:flyformiles.hk/26938

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

😮 9月30日前經小斯申請uSMART友信證券戶口,享買賣美股一世免佣,港股免平台費,送藍籌股票、Bowtie門診醫療福利、香港經濟日報hket.com訂閱禮遇。(申請連結)

嘩!呢個優惠都幾誇張!但衛訊又無講詳情喎!靠大家問完問我知@@ hhaha

1. Apple iPhone XS Max即減$3,000

2. 用大新信用卡用Apple Pay俾錢再減$450

合共減$3,450!仲有太空灰同金色選擇添呀!優惠期只限2020年2月13日至19日!

適用信用卡:
大新ONE+信用卡 (經小斯申請額外多$200)
大新英國航空白金卡 (經小斯申請額外多$200)
大新ANA World Master (經小斯申請額外多$200)

大新衛訊優惠:http://www.dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers/wilson_promotion.html

大新信用卡衛訊高達HK$450現金回贈 詳情

於推廣期內憑大新信用卡於衛訊作合資格簽賬,可享高達HK$450現金回贈

a. 現金回贈優惠

單一合資格簽賬1 現金回贈 整個推廣期最高現金回贈2
HK$3,000 – HK$5,499 HK$150 HK$350
HK$5,500 – HK$7,499 HK$200
HK$7,500或以上 HK$350

b. Apple Pay 額外現金回贈優惠

衛訊單一Apple Pay合資格簽賬1 Apple Pay額外現金回贈 整個推廣期最高Apple Pay額外現金回贈2
HK$3,000 – HK$5,499 HK$30 HK$100
HK$5,500 – HK$7,499 HK$50
HK$7,500或以上 HK$100

註:

 1. 本推廣只適用於首10,000名成功登記之合資格客戶。登記名額有限,先到先得,額滿即止。
 2. 不適用於網上簽賬、WeChat Pay、AliPay及免息分期付款。
 3. 每位合資格客戶憑其名下所有合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於推廣期內最高可享HK$350現金回贈及HK$100 Apple Pay 額外現金回贈,合共可獲最高之現金回贈總額為HK$450。
 4. 於推廣期內於衛訊所作之簽賬將不適用於「特選客戶推廣」及/「狂歡飛嚐 • 賞」推廣。

 

大新信用卡衛訊高達HK$450現金回贈 條款及細則:

 1. 登記期及簽賬期由2020年1月1日至2020年2月29日止(包括首尾兩日)(合稱「推廣期」)。簽賬以交易日期計算,交易及登記日期以大新銀行有限公司(「本行」)之電腦記錄為準。
 2. 本推廣只適用於持有由本行所發出之信用卡或其聯營卡(「合資格信用卡」)之主卡及其名下附屬卡之客戶(「合資格客戶」)。惟不適用於現金卡、公司卡、採購卡、商務卡、Gift卡、貴賓卡、「智息揀」結欠轉賬戶口及「智 • 簡單」折現計劃戶口。
 3. 合資格客戶須於推廣期內於本行網頁www.dahsing.com/card/wilson 成功登記(「登記」)並符合「高達HK$450現金回贈」之條款及細則第1條所指定之簽賬要求及其他所有有關條款及細則,方可享現金回贈。
 4. 如合資格客戶持有多於一張合資格信用卡,只須以其名下其中一張合資格信用卡主卡登記一次。本推廣並不接受附屬卡及銀聯雙幣信用卡之人民幣賬戶登記。如合資格客戶於登記時輸入錯誤資料而未能成功登記,本行並不會另行通知。
 5. 本推廣只適用於首10,000名成功登記之合資格客戶。登記名額有限,先到先得,額滿即止。額滿後相關網頁將不再接受登記。登記時間以本行記錄為準。登記記錄一經本行確認後,將不可作出更改、取消或退回。
 6. 本推廣之合資格簽賬只適用於推廣期內於衛訊全線香港分店及由衛訊營運之指定 Samsung聯營店(即九龍灣德福廣場)(「參與商戶」)簽賬並附有簽賬存根之交易(如適用)或透過指定流動支付交易(即Apple Pay, Google Pay™及Samsung Pay)(如適用)(「合資格簽賬」),但不適用於網上簽賬、WeChat Pay、AliPay、免息分期付款、未誌賬/取消/退回及所有未經授權之交易。本行及參與商戶保留對簽賬是否合乎資格之最終決定權。
 7. 推廣期內於參與商戶所作之合資格簽賬將不適用於本行之「特選客戶推廣」及/或「狂歡飛嚐 • 賞」推廣。
 8. 合資格客戶須於參與商戶出示並以合資格信用卡全數簽賬,方可享有關推廣優惠。
 9. 可獲享額外現金回贈之合資格指定流動支付交易只限於透過Apple Pay付款之合資格簽賬(「Apple Pay合資格簽賬」),但不適用於本行之銀聯雙幣信用卡。
 10. 所有優惠不可兌換現金、積分、其他產品服務或折扣;不得退回、不得轉讓,亦不可與任何其他推廣優惠、折扣、折扣卡、商戶貴賓卡、現金券及禮券同時使用(除特別註明外)(如適用)。
 11. 所有有關優惠之圖片、產品價錢及產品資料由個別參與商戶提供及只供參考,並須受由有關參與商戶訂定的條款及細則所約束,詳情請直接向參與商戶查詢。
 12. 所有產品/服務均由參與商戶及有關代理商提供及銷售予客戶。而有關產品/服務之質素及供應量,一概由參與商戶負責。本行將不會作任何陳述或保證任何產品及/或服務之質素。如客戶對產品及/或服務有爭議或投訴,應直接聯絡有關參與商戶。
 13. 合資格客戶必須保留有關簽賬存根正本(如適用)或流動支付服務之合資格簽賬記錄(如適用)(「合資格簽賬記錄」)。如有任何爭議,本行保留權利要求合資格客戶提供有關合資格簽賬記錄及其他文件或證明,以作核實。已遞交之合資格簽賬記錄及其他文件或證明將不獲發還。
 14. 優惠不可轉讓予他人或轉讓於其他賬戶、兌換現金或作現金透支提取或兌換其他禮品,亦不可用作繳付信用卡結欠。
 15. 如參與商戶結束營業,有關優惠將會即時停止。
 16. 優惠須視乎供應情況而定,價格及優惠內容可隨時作出更改。本行及參與商戶保留隨時修改本條款及細則及取消或更改優惠內容之權利而毋須事先通知,詳情請直接向有關參與商戶查詢。如有任何爭議,本行及參與商戶將保留最終決定權。
 17. 參與商戶保留接受流動支付服務之最終決定權。本行並非流動支付服務供應商。客戶如對有關產品或服務質素有任何查詢、意見或投訴,請直接與有關流動支付服務供應商聯絡。本行對有關產品或服務質素恕不承擔任何責任。
 18. 登記、啟動及使用合資格信用卡於流動支付服務之客戶須受本行之有關條款及細則約束,有關條款及細則,請瀏覽www.dahsing.com/card/MobilePaymentServicetnc 。
 19. 本文所載之條款及細則將成為規限使用本行信用卡的合約之一部份,並須按該合約詮釋。如本條款及細則與該合約有任何抵觸,將以本條款及細則為準。
 20. 如任何用作計算優惠之有關交易涉及詐騙、濫用成份或被取消,本行有權從合資格客戶之信用卡戶口扣除相關優惠而毋須另行通知。
 21. 本條款及細則之中英文版本如有歧異,概以中文版本為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。