fbpx

機管局「賞飛就飛」大抽獎!每日送出過千張國泰機票!每日都抽抽到去2020年3月1日!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

機管局「賞飛就飛」大抽獎

香港人就最鍾意去旅行!所以機管局 (唔係大家都嬲果個旅發局呀) 就繼續每日送國泰機票俾大家送到去2020年3月1日!

只需於每日上午8 時至晚上10時,到「賞飛就飛」大抽獎網站選擇你想去嘅目的地,然後填寫個人資料,就可以免費參加抽獎!每星期參加次數愈多,中獎機會愈大!

喺每日抽獎嗰陣,大家都要揀返大家想要既旅遊地點機票,例如你想去東京就要揀返東京,咁你就會喺嗰日抽東京機票啦!留意就算你嗰日無中獎都好,呢個抽獎機會都會一路帶到去星期尾!所以只要你喺要每星期內日日都抽,你就可以有好多次抽獎機會啦!

免費機票的目的地包括多個歐美亞太旅遊熱點,有東京、首爾、台北、新加坡、倫敦、紐約、三藩市等等!

呢個抽獎仲要係非常簡單,同埋已經有唔少fans同我講佢真係抽到,不過抽完唔知去唔去好喎!真係煩呀你地,中獎都要諗lol

所以記得要日日好似返工咁,上返呢條網址抽機票呀!

抽獎網址:hkairportluckydraw.com/

機管局「賞飛就飛」大抽獎 遊戲規則

1. 抽獎活動舉辦日期為 2020年 1月3 日至 2020年 3 月 1 日(活動期間),共9週。參加者可於活動期間逢星期一至日的早上8點至晚上10點正(香港標準時間,以伺服器上提交時間為准)每日登記參與抽獎。

2. 參加者必須在抽獎活動網站上進行登記,方合資格參加抽獎。抽獎活動得獎者(得獎者)可贏取從香港出發之單人往返經濟艙機票(機票獎品)及價值港幣150元機場電子現金券(現金券)。

3. 每次參與抽獎時,參加者必須且僅可在公佈的 5 至 7 個機票目的地中選取乙個。

4. 參加者在活動期間可參加多於一次抽獎,但每日僅限一次。

5. 參加者於每次抽獎可選擇曾經挑選之機票目的地或新的機票目的地。抽獎系統將每日抽出得獎者。

6. 該日登記但未能中獎之參加者會自動進入翌日相同目的地之抽獎之中。

7. 參加者可在翌日通過重複選擇前一天挑選的機票目的地或新的機票目的地,以增加中獎機會。

8. 參加者於每週參加抽獎的次數愈多,該週中獎的機會愈大。

9. 每名參加者在活動期間內只可中獎一次,中獎後不可參與其後在該抽獎網站上舉辦的其他抽獎。

10. 香港機場管理局有權,在考慮到以下合理情況時,在任何時間取消涉事參加者參與抽獎及得獎資格,而毋須事先通知及給予解釋:

 • 以任何方法或程式擾亂或操控抽獎活動;
 • 以任何手法損害或干擾抽獎活動的正常進行;
 • 違反此等條款及細則或適用法律及條款

並對該涉事參與者及得獎者不負任何責任。

 

機管局「賞飛就飛」大抽獎 登記方式及參加資格

11. 參加者登記時須確定輸入資料正確無誤。參加活動填寫之姓名須與護照上所顯示的完全相同。

12. 參加者須依照本抽獎活動訂明之收集個人資料聲明填寫個人資料以登記參與抽獎。詳細《收集個人資料聲明》請按此查閱。

13. 參加者須於登記參加抽獎時確保相關的旅遊證件有效期為至少6個月。

14. 凡是已登記之參加者,於下次參與抽獎時只須輸入已登記之電話號碼便可。

15. 每名參加者只可使用一個電話號碼,正確護照號碼及護照姓名登記參與抽獎。參加者不得用多於一個電話號碼登記抽獎。

16. 香港機場管理局,提供機票獎品的航空公司,及任何籌辦是次抽獎活動的代理廣告公司之員工均不得參加是次抽獎活動,以示公允。

 

機管局「賞飛就飛」大抽獎 得獎公佈及獎品領取

17. 每天登記抽獎時間結束後,機管局的電腦系統將即時抽出各目的地之得獎者。得奬者將獲自動回覆電郵個別通知得奬(自動得獎通知電郵)。

18. 得奬者會在獲自動得獎通知電郵後12日內另獲電郵(兌獎電郵)以通知兌獎詳情。得奬者須於獲自動得獎通知電郵後30 日內,以兌獎電郵上的指示及兌獎資料,自行聯絡獎品列明之航空公司兌換機票獎品,逾期作廢。得奬者亦須下載「我的航班」手機應用程式,以登記抽獎之電郵登記成為會員領取機場電子現金券。

19. 在以下任何一種情況下,得獎者將會被無條件及不可撤銷的剝奪其兌換機票獎品及現金券之權利:

自動得獎通知電郵或兌換電郵因無法送抵抽獎登記之電子郵箱而被退回;
機管局無法聯繫上得獎者;
準得獎者未有遵守此等條款及細則
機管局毋須對有關準得獎者承擔額外責任。

20. 主辦單位有權以其認為合適的任何方式處置無人領取的機票獎品及現金券。

21. 每週之得獎名單將會於每下個星期一早上9時正於抽獎網站公佈。

22. 抽獎活動舉辦日期內所有得獎名單將於 2020年1月15日, 2020年1月29日, 2020年2月12日, 2020年2月26日, 2020年3月11日於星島日報及英文虎報內刊登,主辦機構有權在結果中列出得獎者的姓名及電話(頭尾各兩位數字)等資訊。

 

機管局「賞飛就飛」大抽獎 機票奬品使用條款

23. 機票獎品之出發期限為 2020年 1 月 3日至 2020年 6 月 30 日,並視乎個別航空公司的機位供應情況及按照機票的停留期限內完成旅程。

24. 機票獎品不適用於以下出發日期及視乎個別航空公司的機位供應情況︰

航空公司 不適用出發日期(即兌換的機票不可在以下列明的出發期間使用)
國泰及國泰港龍 從香港始發的航班:

 • 2019年12月18日至2020年1月1日
 • 2020年1月17日至2月5日
 • 2020年4月3日至13日
香港快運 視航空公司線上預約網站的即時機位供應情況

25. 於2020年1月6至12日供抽獎之往返吉隆玻、高雄、及曼谷之機票將不會受以上24項所屬的不適用出發日期之限制。

26. 所有機票不可退款、轉讓、轉換行程目的地,且不可用於交換或兌換現金或信用額度或任何其他類型的好處。

27. 機票獎品須在 2020年 1 月 3日至 2020年 6 月 30 日期間使用。

28. 所有機票獎品不包括機場稅、機場保安費、航空公司燃油附加費、額外行李收費、保險費用、及其他額外費用。得獎者須自行承擔這些費用。

29. 一旦得獎者領取獎品後,若有遺失或被竊, 均不會作出補償。機管局非奬品供應商,故並不保證送出奬品之質量及為此而負上任何責任。得獎者如對機票獎品及兌獎有任何疑問,須聯繫機票獎品上列明之航空公司。

30. 機票獎品須受相關航空公司之使用條款及細則約束,詳情請向航空公司查詢。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

27 comments

Skip to comment form

  • Jane Yang on 1 月 18, 2020 at 8:09 下午
  • Reply

  why everytime after entering my telephone, it shows the information page and ask me to fill in, after filling in, it said my email address has been registered

  1. i don’t have this problem @@
   try to contact them and modify your information

  • kma on 1 月 12, 2020 at 9:23 下午
  • Reply

  “顯示之數字代表該週整個抽獎活動之中獎機會”係1, 咁即係代表咩呀?

  1. 你參與一次會每星期個次數+1 你當日唔中都仲有機會係呢個星期入面中呀

  • fox cat on 1 月 7, 2020 at 8:14 上午
  • Reply

  如果沒有護照怎樣登記?

  1. 咁咪無得參加@@

  • kennyswat on 1 月 4, 2020 at 7:19 下午
  • Reply

  香港人去旅遊,鬆一鬆!

  • on 1 月 4, 2020 at 9:04 上午
  • Reply

  點上架,登記唔到

  1. 佢個網神神地 可能太多人抽了

  • Connie Chan on 1 月 4, 2020 at 8:56 上午
  • Reply

  我已提交但沒有顯示及收到電郵確認抽獎提交成功,是正常嗎?

  1. 佢個system壞壞地出唔到唔奇

  • Rocky on 1 月 3, 2020 at 11:42 下午
  • Reply

  香港要從新出發。全部人一起媝努力!

  • Ko keung on 1 月 3, 2020 at 10:41 下午
  • Reply

  Hk go go go

  • Maisie Wong on 1 月 3, 2020 at 8:21 下午
  • Reply

  Cannot enter forum by mobile.

  • chris lau on 1 月 3, 2020 at 6:22 下午
  • Reply

  really?

  • Xman2020 on 1 月 3, 2020 at 5:16 下午
  • Reply

  香港人,要舒援吓!

 1. [email protected] 各位試一下參加

  • whitehead888 on 1 月 3, 2020 at 3:42 下午
  • Reply

  good

  • micky on 1 月 3, 2020 at 3:41 下午
  • Reply

  好想飛

 2. flyformiles.hk

  • Lee Lee Lee Lily on 1 月 3, 2020 at 2:31 下午
  • Reply

  Thank you.

  • S. Ling on 1 月 3, 2020 at 2:01 下午
  • Reply

  抽獎今日 3/1/2020 先開始
  得獎名單下星期一先公佈
  作者鳩噏話有朋友真係🀄️咗

  1. 呢個已經係第2輪啦 你望清楚d先

 3. [email protected]

  • 唐唐 on 1 月 3, 2020 at 12:34 下午
  • Reply

  有得抽好過冇得抽

  • pui on 1 月 3, 2020 at 11:00 上午
  • Reply

  請問如果登記錯護照號碼可改嗎?

  1. 最緊要名岩

Leave a Reply

Your email address will not be published.