fbpx

HSBC超級市場專有簽賬獎賞!額外8%「獎賞錢」回贈!仲可以配合現時額外5%回贈優惠一齊使用,合共13%!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$36,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

大家留意一下email或信件啊!因為HSBC有個超市專有簽賬獎賞!係額外8%「獎賞錢」回贈就呀!

只要喺2020年3月1日至5月31日期間,每月作合資格簽賬並累積每月簽賬淨額不少於每月個人目標消費額 (人人唔同,睇返信件啦),便可就該月份既合資格超級市場簽賬及合資格餐飲簽賬享有額外8%「獎賞錢」回贈!每月最多可獲額外$200「獎賞錢」回贈!即係話簽$2,500已經賺盡!

3個月都簽盡的話,就可以拎盡$600「獎賞錢」啦!

另外宜家HSBC有個5%既超級市場優惠做緊,都可以一齊使用架!咁樣就合共有13%「獎賞錢」回贈,計返勁抵呀!

優惠網址及登記連結:hsbc.com.hk/tc/dsoffer

適用信用卡:HSBC Red 信用卡HSBC Visa信用卡

HSBC超級市場專有簽賬獎賞 適用信用卡

HSBC Red 信用卡
HSBC Visa信用卡

HSBC超級市場專有簽賬獎賞 條款及細則優惠

推廣期

1. 優惠推廣期為2020年3月1日至5月31日。

優惠詳情

2. 於推廣期內,您以合資格信用卡﹕

a. 作合資格簽賬並累積每月簽賬淨額不少於每月個人目標消費額,便可就該月份的合資格超級市場簽賬及合資格餐飲簽賬享有額外8%「獎賞錢」回贈(上調至最接近的整數)。您每月最多可獲額外$200「獎賞錢」回贈,即於整個推廣期內,最多獲合共額外$600「獎賞錢」回贈;及

b. 成功申請合資格分期計劃並該項合資格分期計劃獲批核金額達港幣5,000元或以上,可就每項合資格分期計劃享額外$100「獎賞錢」回贈,整個推廣期內最多可獲合共額外$200「獎賞錢」回贈。

如何獲享優惠

3 . 您可獲享優惠,若您:

a. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;
b. 於推廣期內成功進行登記(如適用);
c. 於推廣期內以合資格信用卡作合資格簽賬(如適用);
d. 於推廣期內以合資格信用卡成功申請合資格分期計劃(如適用);及
e. 獲發專有簽賬獎賞之推廣郵件。獲享優惠前須注意事項

4. 有關額外8%「獎賞錢」回贈,登記不限於簽賬前或之後進行。您只須於推廣期內登記一次。成功登記並不代表我們已確認有關信用卡、交易或持卡人符合獲得優惠及額 外「獎賞錢」的資格。

5. 若您名下持有多於一張合資格信用卡,該等合資格信用卡的所有合資格簽賬及合資格分期計劃之申請將會合併計算,以釐定您可獲享的額外「獎賞錢」。

6. 我們將根據我們持有的登記(如適用)紀錄、合資格簽賬及合資格分期計劃之申請紀錄,以計算您可獲享的額外「獎賞錢」。如您符合資格獲享優惠,我們會於2020年8月31日或之前將額外「獎賞錢」自動誌入您的合資格信用卡戶口內,或將額外8%「獎賞錢」回贈自動誌入於我們紀錄中您首張用作登記的合資格信用卡戶口內。

7. 如持卡人為綜合戶口附屬卡持卡人,則主卡及附屬卡持卡人均可享用已誌入該附屬卡戶口內的額外「獎賞錢」。

8. 此優惠下的額外「獎賞錢」並不包括

(i)「獎賞錢」計劃中可獲享的基本「獎賞錢」,及

(ii)於「最紅自主獎賞」推廣下分配於「賞滋味」及╱或「賞家居」類別的額外「獎賞錢」(只適用於已登記該推廣之持卡人)。

9. 於獲享額外「獎賞錢」後,如用作計算額外「獎賞錢」的有關交易被取消,我們有權於有關持卡人的合資格信用卡戶口扣除該額外「獎賞錢」而不作通知。

10. 有關合資格分期計劃之額外$100「獎賞錢」回贈,如您於獲享優惠前提早償還合資格分期計劃之款項或取消合資格分期計劃,將不獲任何額外「獎賞錢」。如您於獲享優惠後提早償還合資格分期計劃之款項或取消合資格分期計劃,我們有權於有關持卡人的合資格信用卡戶口扣除該額外「獎賞錢」而不作通知。

11. 若您並非以香港貨幣進行合資格簽賬,有關簽賬金額將以信用卡月結單上已折算為港幣之金額為準。

12. 您於進行簽賬交易前或簽賬交易後,我們恕不負責澄清該項交易可否獲享優惠。

13. 您 不 可將 優 惠 兌換 現金、其他貨品、服務、折扣或 轉讓。

14. 您必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根或正式交易紀錄的正本。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關存根、交易紀錄及╱或其他證據,以作核實並保存。

15. 合資格信用卡、我們的「獎賞錢」計劃、合資格分期計劃及 所有其他適用的現行推廣活動的條 款及細則繼續適用。

16. 我們可更改或終止優惠或修改條款及細則並給予適當的通知。

17. 如我們認為您有任何欺詐或濫用行為,您將不可獲享優惠。我們亦可從您的信用卡扣除您已獲享的額外「獎賞錢」或任何已享用的優惠,或取消您的信用卡。

18. 就本推廣如有任何爭議,本行保留最終決定權。

19. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。

詞彙定義

20. 「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及銀聯雙幣信用卡的港幣子戶口。

21. 「合資格簽賬」指推廣期內以合資格信用卡所作、及於2020年6月30日或之前已誌賬的網上、本地、海外簽賬、繳交保險費用、現金貸款及於本地商戶進行之「信用卡免息分期付款計劃」的每月供款金額。以下交易並不是合資格簽賬:

a. 財務及銀行費用:年費、財務費用、逾期費用;

b. 其他交易:
i. 郵購、傳真及電話訂購;
ii. 透過滙豐流動理財及╱或網上理財繳費(繳交保險費用除外);
iii. 購買及╱或充值儲值卡的交易;
iv. 以電子錢包所作的交易,包括增值電子錢包;
v. 八達通自動增值;
vi. 於「獎賞錢」購物網及其他推廣進行的換購交易;
vii.「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃的提款金額;
viii.「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃及「簽賬分期計劃」及其他分期計劃(本地商戶進行之「信用卡免息分期付款計劃」除外)之每月供款金額;
ix. 於非金融機構的交易(包括購買外匯、匯票及旅行支票);
x. 於金融機構的交易(包括購買銀行產品及服務);
xi. 電匯;
xii. 賭博交易;
xiii. 繳交稅 款;
xiv. 自動 轉賬、循環付款;
xv. 所有未誌賬╱取消╱退款的交易。

22. 「合資格超級市場簽賬」指於香港的下列指定商戶所作的合資格簽賬:

a. 759阿信屋; h. food le parc; o. Jasons ichiba; b. 香港華潤萬家超級市場; i. GOURMET; p. Market Place By Jasons; c. HKTVmall; j. GREAT; q. Oliver’s The Delicatessen; d. 百佳超級市場; k. SU-PA-DE-PA; r. 3hreesixty;及 e. FUSION; l. EXPRESS; s. U購select f. TASTE; m. 惠康; g. INTERNATIONAL; n. Jasons.Food & Living;

23. 「合資格餐飲簽賬」指:

a. 透過外賣速遞平台
(i)戶戶送(Deliveroo),
(ii)foodpanda及╱或
(iii)Uber Eats於香港訂餐時所作的合資格簽賬;或

b. 於香港的餐廳食肆所作的合資格簽賬,餐廳食肆將根據VISA國際組織、MasterCard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited 及中國銀聯的商戶編號釐定,當中不包括酒席宴會、私人宴會、包場派對、設於酒店╱百貨公司╱俱樂部╱會所內的飲食專櫃╱商戶、及於「最紅自主獎賞」推廣之其他消費類別(即非「賞滋味」類別)的指定商戶所提供的餐飲服務的交易。

24. 「合資格分期計劃」指由本行不時提供的「簽賬分期計劃」。

25. 「每月個人目標消費額」指您於每個月的目標消費額,並已顯示於專有簽賬獎賞推廣郵件上。

26. 「簽賬淨額」指合資格信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券╱禮物卡之使用均不會計算在內。

27. 「每月簽賬淨額」指於推廣期內的每個月的簽賬淨額。每個月之定義為2020年3月1日至2020年3月31日、2020年4月1日至2020年4月30日及2020年5月1日至2020年5月31日。

28. 「登記」指以2020年1月31日或之前已發出並啓動之合資格信用卡,透過(a)我們的網頁或(b)24小時登記熱線(852)8228 3188成功進行登記。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.