fbpx

大新信用卡簽賬優惠!節日聯賞 • 悅買月賞!本地簽賬高達HK$700獎賞及自動參加大抽獎!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :🎉全城最正 清卡數貸款優惠🎉只限3月31日或之前⏰ DBS「貸易清」私人貸款還款期長達84個月,經小斯申請加碼送你高達$21,500獎賞: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

大新信用卡簽賬優惠

大新2020年最後一次既大額簽賬優惠出左啦!今次優惠期係由2020年12月1日至2021年2月28日,不過同第三季一樣依然唔係好吸引 lol

優惠一:

 • 今次個每月本地零售簽賬目標係$5,000
 • 只要指定本地零售簽賬單一簽賬金額達HK$500或以上就可以有HK$40現金回贈
 • 又或者簽夠HK$10,000既話有HK$120回贈
 • 即係每個月都簽夠$10,000,3個月就可以拎盡呢HK$360回贈

優惠二:

 • 經Keychain Pay每月繳付住宅/車位/辦公室租金達HK$15,000,每月可享HK$100回贈!另外12月更可享額外HK$50早鳥優惠,3個月合共可拎HK$350回贈!


優惠三:

達到$5,000簽賬目標後

 • 喺2020年12月期間每次作合資格簽賬即可自動獲得1次抽獎機會

獎品包括香港 JW 萬豪酒店海港景觀客房住宿一晚連自助早餐兩位及MCL 戲院2D 電影電子禮券!

留意返成個優惠都唔包電子錢包,仲有同之前出既網上簽賬優惠都唔可以一齊用,所以都真係好難難難難難玩呀!

詳情及登記網址:http://www.dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers/reward_express.html

適用信用卡:

1️⃣ 大新BA: flyformiles.hk/dsb.ba.avios (申請完於表格tick埋連同大新ONE+申請有$650禮券)
2️⃣ 大新ANA: 
flyformiles.hk/dsb.ana.apply (申請完於表格tick埋連同大新ONE+申請有$650禮券)
3️⃣ 大新ONE+: 
flyformiles.hk/dsb.oneplus ($400禮券)
(記得要喺12月31日或之前申請先有架)

大新信用卡優惠大集合

大新信用卡簽賬優惠

推廣一:「節日聯賞 • 悅買月賞」推廣

優惠一:「節日聯賞 • 悅買月賞」高達HK$360現金回贈

大新信用卡客戶成功登記此推廣並達每月簽賬目標,可獲享以下現金回贈:

登記期及簽賬期 (合稱「推廣期」):2020年12月1日至2021年2月28日

每月簽賬目標 該月可獲之現金回贈
HK$5,000 HK$40
HK$10,000 HK$120

註:

 1. 本推廣只適用於首10,000名成功登記之合資格客戶。
 2. 本推廣之合資格簽賬指單一簽賬金額達500港元或以上之零售簽賬或網上簽賬,惟不適用於其他簽賬項目包括但不限於網上繳費、指定之流動轉賬及增值交易等。詳情請參閱「節日聯賞 • 悅買月賞」推廣之條款及細則第4條。本行保留對簽賬是否合符資格之最終決定權。
 3. 合資格客戶不可同時享有本推廣、「特選客戶–節日聯賞 • 悅買月賞」推廣(如適用)、「網上及外幣簽賬回贈」推廣(如適用)、「大新 Sanrio 信用卡簽賬第二階段推廣」(如適用)及大新英國航空白金卡「特選客戶之本地簽賬獎賞」推廣(如適用)之優惠。詳情請參閱「節日聯賞 • 悅買月賞」推廣之一般條款及細則第3條。

優惠二:「KeyChain Pay 高達350港元額外現金回贈」優惠

成功登記本推廣並以 KeyChain Pay 繳付住宅/車位/辦公室租金每月達以下目標金額,該月可享以下額外現金回贈:

每月KeyChain Pay簽賬目標 該月可獲之額外現金回贈
15,000港元  2020年12月份:150港元(100港元及50港元早鳥優惠)
2021年1月份:100港元
2021年2月份:100港元

整個推廣期最多可享350港元額外現金回贈!
憑大新 Mastercard 卡於 KeyChain Pay 手機應用程式支付租金享2.2%服務費優惠 (原服務費2.9%)。

優惠三「節日聯賞 • 悅買月賞大抽獎」

於2020年12月內每次作合資格簽賬即可自動獲得1次抽獎機會,有機會贏取下列獎品:

香港 JW 萬豪酒店海港景觀客房住宿一晚連自助早餐兩位 (名額1名)
MCL 戲院2D 電影電子禮券(1張)(名額50名)

註:

 1. 每位合資格客戶最多可獲獎品一或獎品二一份。
 2. 合資格客戶於2020年12月內達5,000港元簽賬目標即可自動參與大抽獎。

「節日聯賞•悅買月賞」推廣(「本推廣」)一般條款及細則:

 1. 本推廣之簽賬期 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日(包括首尾兩日)(「推廣期」),登記期由 2020 年 12 月 7 日至 2021 年 2 月 28 日(包括首尾兩日)(「登記期」)。簽賬以有關交易日期計算,而交易及登記日期以大新銀行有限公司(「本行」)之記錄為準。
 2. 本推廣只適用於持有由本行所發出之信用卡或其聯營卡(「合資格信用卡」)之主卡之客戶及其名下附屬卡之客戶(「合資格客戶」),惟不適用於現金卡、公司卡、採購卡、商務卡、Gift卡、貴賓卡、「智息揀」結欠轉賬戶口及「智‧簡單」折現計劃戶口。
 3. 合資格客戶不可同時享有本推廣、「特選客戶–節日聯賞・悅買月賞」推廣(如適用)、「網上及外幣簽賬回贈」推廣(如適用)、「大新 Sanrio 信用卡簽賬第二階段推廣」(如適用) 及大新英國航空白金卡「特選客戶之本地簽賬獎賞」推廣(如適用)之優惠。詳列如下:
  i. 有關「特選客戶–節日聯賞・悅買月賞」推廣之條款及細則詳情,請參閱有關該推廣之邀請函或相關推廣網頁。
  ii. 如合資格客戶同時成功登記本推廣及「網上及外幣簽賬回贈」推廣,則其名下之所有合資格信用卡於「網上及外幣簽賬回贈」推廣內定義之合資格網上簽賬及合資格外幣簽賬將不適用於本推廣。
  iii. 如合資格客戶同時成功登記本推廣及「大新 Sanrio 信用卡簽賬第二階段推廣」或大新英國航空白金卡「特選客戶之本地簽賬獎賞」推廣,則用作登記「大新 Sanrio 信用卡簽賬第二階段推廣」之指定大新 Sanrio 信用卡或用作登記大新英國航空白金卡「特選客戶之本地簽賬獎賞」推廣之大新英國航空白金卡所作之簽賬,將不適用於本推廣。
 4. 合資格客戶須同時為參與商戶之會員。客戶請向參與商戶查詢登記成為其會員之詳情。參與商戶有機會收集合資格客戶之個人資料,該資料之用途須受參與商戶之收集客戶的個人資料聲明所約束。詳情請瀏覽個別參與商戶之網站(如適用)。
 5. 推廣登記一經本行確認後,將不可作出取消或更改(如適用)。
 6. 本行銀聯雙幣信用卡之人民幣賬戶合資格簽賬將以 1:1.2 換算為港幣以作計算合資格簽賬總額並與港幣賬戶合併計算。
 7. 當簽賬以外幣進行,該外幣簽賬將會根據各發卡組織於本行清算有關交易當日所釐定的兌換率折算為港幣(如適用)。有關外幣交易收費詳情,請參閱本行之「大新信用卡/貴賓卡服務費用一覽表」。
 8. 所有獎賞/獎品/優惠均不可兌換現金、積分、其他產品服務或折扣、不能退回、不可轉讓予他人或轉讓於其他賬戶或轉換其他產品。
 9. 所有獎賞/獎品/優惠數量有限,換/送/售完即止。如有關獎賞/獎品/優惠出現缺貨情況或其他問題,本行及/或參與商戶有權以其他獎賞/獎品/優惠取代,並毋須向有關客戶作另行通知,而該獎賞/獎品/優惠之價值或種類可能與是次推廣所提供的獎賞/獎品/優惠不相同。
 10. 獎賞/獎品/優惠之使用須受有關之條款及細則約束。所有現金券/禮券/禮品/產品/服務均由參與商戶提供及銷售予客戶。本行並非現金券/禮券/禮品/產品/服務之供應商,恕不負責有關現金券/禮券/禮品/產品/相關服務之任何責任,亦不就該現金券/禮券/禮品/產品/服務作任何陳述或保證。客戶如對該現金券/禮券/禮品/產品/相關服務質素有任何查詢、意見或投訴,請直接與參與商戶聯絡。
 11. 本行將根據儲存於本行之簽賬記錄,以決定客戶是否符合獲取獎賞之資格。客戶必須於整個推廣期內及獲取獎賞時仍然持有有效之本行合資格信用卡及擁有良好信貸記錄,而有關之簽賬必須已誌賬,方可獲得相關獎賞。若客戶未能符合相關要求,本行保留取消有關獎賞之權利而毋須預先通知。
 12. 合資格客戶必須保留有關簽賬存根正本,如有任何爭議,本行保留要求合資格客戶提供有關簽賬存根及其他文件或証據以作核實的權利,已遞交之簽賬存根及其他文件及証據將不獲發還。本行保留對有關簽賬是否符合資格之最終決定權。
 13. 於本推廣內,如任何用作計算相關獎賞之有關交易涉及詐騙、濫用成份、退回或被取消,本行有權從合資格客戶之信用卡戶口扣除相關獎賞之現金價值/參考價值(見下列條款及細則第 5至 7 條)而毋須另行通知。
 14. 如參與商戶結束營業,有關獎賞/獎品/優惠將會即時終止。
 15. 所有有關獎賞/獎品/優惠之圖片、產品價錢及產品資料由個別參與商戶提供及只供參考,並須受由有關參與商戶訂定的條款及細則所約束,詳情請直接向參與商戶查詢。
 16. 本行及/或參與商戶保留隨時終止此推廣或修改本條款及細則之權利而毋須另行通知。如有任何爭議,本行及/或參與商戶將保留最終決定權。
 17. 本文所載之條款及細則將成為規限使用本行信用卡的合約之一部份,並須按該合約詮釋。如本條款及細則與該合約有任何抵觸,將以本條款及細則為準。本條款及細則之中英文版本如有歧異,一概以中文版本為準。

「節日聯賞・悅買月賞」推廣之條款及細則:

 1. 合資格客戶須於登記期內登入 www.dahsing.com/card/reward,輸入其名下合資格信用卡主卡號碼成功登記並符合本條款及細則第 5-7 條之簽賬要求方可享相關優惠。
 2. 如合資格客戶持有多於一張合資格信用卡,只須以其名下其中一張合資格信用卡主卡登記一次。本推廣並不接受以附屬卡或銀聯雙幣信用卡之人民幣賬戶登記。如合資格客戶以合資格信用卡主卡作多於一次登記,本行將以登記期內本行錄得該客戶最後之登記記錄為準。如合資格客戶於登記時輸入錯誤資料而未能成功登記,本行並不會另行通知。
 3. 本推廣只適用於首 10,000 名成功登記之合資格客戶。登記名額有限,先到先得,額滿後相關網頁將不再接受登記。
 4. 本推廣之合資格簽賬指單一簽賬金額達 500 港元或以上(或其等值)之零售簽賬或網上簽賬(「合資格簽賬」)。網上簽賬指於網上完成之交易,簽賬地點及貨幣種類不限,包括於商戶購物應用程式內進行之流動支付交易(如 Apple Pay、Google Pay™、Samsung Pay)。惟不適用於其他簽賬項目包括但不限於網上繳費、指定之流動轉賬及增值交易(包括但不限於 PayMe、TNG 等)、WeChat Pay、AliPay、現金透支、自動轉賬、循環付款交易(如八達通自動增值、Autotoll 自動增值)、透過任何流動支付服務所作之電子錢包增值金額(包括但不限於八達通增值金額)或就於任何流動支付服務內加入新八達通所支付之金額、「開心消費分期」計劃、信用卡兌現計劃、信用卡升級兌現計劃、股票投資儲蓄計劃、結欠轉賬金額、信用卡折現金額、「繳費 NET」繳費金額、交稅金額、「繳費易」繳費金額、免息分期月供之交易金額、禮品換領費用、信用卡支票服務交易、銀行手續費(包括但不限於繳交年費、財務費用、逾期罰款、現金透支手續費等)、籌碼兌換、未誌賬/取消/退回及所有未經授權之交易。本行就個別交易是否為合資格簽賬擁有最終決定權。合資格客戶其名下所有合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)之合資格簽賬將合併計算。如合資格簽賬金額出現小數位一律調低為整數計算。

有關「每月簽賬獎賞」優惠(「優惠一」):

 1. 成功登記本推廣之合資格客戶須於推廣期內以其名下合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)每月
  累積合資格簽賬達下列所需金額(「每月簽賬目標」),方可就該月享以下相關之現金回贈(「現
  金回贈」):

  每月簽賬目標  該月可獲之現金回贈
  5,000 港元  40 港元
  10,000 港元  120 港元
 2. 每位合資格客戶憑其名下所有合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於推廣期內每月最高可獲
  120 港元現金回贈,於整個推廣期最高可獲合共 360 港元現金回贈。
 3. 現金回贈將於 2021 年 6 月份或之前以大新信用卡免找數簽賬額的形式存入合資格客戶於推廣
  期內作最後合資格簽賬之合資格信用卡主卡賬戶內用以扣減該信用卡新簽賬項之用,並顯示於
  隨後之月結單上。

有關「KeyChain Pay 高達 350 港元額外現金回贈」優惠(「優惠二」):

 1. 成功登記本推廣之合資格客戶須於推廣期內以其名下合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於KeyChain Pay 繳付租金,每月累積單一簽賬滿 500 港元之交易(「合資格 KeyChain Pay 簽賬」)達以下目標金額(「每月 KeyChain Pay 簽賬目標」),方可就該月享以下相關之現金回贈(「額外現金回贈」):
  每月 KeyChain Pay 簽賬目標 該月可獲之額外現金回贈
  15,000 港元 2020 年 12 月份:100 港元 及 50 港元早鳥優惠合共 150 港元
  2021 年 1 月份:100 港元
  2021 年 2 月份:100 港元
 2. 合資格 KeyChain Pay 簽賬將以 KeyChain Pay 之支付日期計算並以本行之交易日期記錄為準。相關支付日期由 KeyChain Pay 智能系統決定,合資格客戶不得更改該日期。
 3. 每位合資格客戶憑其名下所有合資格信用卡(包括主卡及附屬卡)於整個推廣期內最高可獲350 港元額外現金回贈。
 4. 額外現金回贈將於 2021 年 6 月份或之前以大新信用卡免找數簽賬額的形式存入合資格客戶作最後有關合資格 KeyChain Pay 簽賬之合資格信用卡主卡賬戶內用以扣減該信用卡新簽賬項之用,並顯示於隨後之月結單上。

 


有關「節日聯賞・悅買月賞大抽獎」推廣 (「優惠三」)之條款及細則:

 1. 每位成功登記本推廣並於 2020 年 12 月內達「優惠一」之任何每月簽賬目標之合資格客戶,於該月內以合資格信用卡每次作合資格簽賬,可自動獲得 1 次抽獎機會參加「節日聯賞・悅買月賞大抽獎」。
 2. 優惠三之頭獎得獎者可獲「香港 JW 萬豪酒店海港景觀客房住宿一晚連自助早餐兩位」(參考價值 4,700 港元)(「獎品一」),得獎名額 1 名;其後 50 名得獎者可獲「MCL 戲院 2D 電影電子禮券(1 張)」(「獎品二」)。
 3. 每位獲資格參加本抽獎之合資格客戶最多可獲獎品一或獎品二一份。
 4. 有關獎品發送及使用:
  a. 本行將於 2021 年 6 月份或之前以電腦抽籤形式抽出得獎者,並於抽獎完結後將得獎結果於本行網頁公佈及通知得獎者。
  b. 有關獎品一:本行將以得獎通知信形式以郵寄方式通知得獎者。得獎者須根據得獎通知信上之指示於換領期內親身於換領中心換領獎品,逾期無效。獎品一之換領及使用須受列印於得獎通知信上之條款及細則約束。
  c. 有關獎品二:本行將以流動電話短訊形式通知得獎者(短訊將發送至得獎者於本行記錄中最後登記的有效香港手提電話號碼)。得獎者須於短訊上指定之有效期內於指定商戶網站/手機應用程式使用有關獎品,逾期無效。獎品二之換領及使用須受顯示於得獎短訊上之條款及細則約束。
  d. 如得獎通知信/得獎短訊在任何情況下無法送遞(包括但不限於得獎者未有於本行登記有效香港郵寄地址/有效香港手提電話號碼、所登記之郵寄地址/手提電話號碼屬無效、不正確或將其郵寄地址/手提電話號碼設為拒收本行之直接宣傳推廣(如適用 ))、遺失、被竊或逾期未用及/或未換領,本行將不承擔任何責任及不會作出補發。
 5. 大新金融集團之員工不可參加本優惠三之抽獎,以示公允。
 6. 抽獎以電腦隨機抽籤形式決定結果,如就抽獎方法、得獎者資格、獎品詳情及一切有關本抽

獎的事項有任何爭議,本行保留絕對及最終決定權。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

  • Stevefai on 24 5 月, 2020 at 3:47 下午
  • 回覆

  呢個優惠及抽獎要消費包唔包括 payme, wechat pay, 八達通自動增值及支付寶轉帳呢?
  (包括但不限於)到底係咩意思呢?謝謝

  1. 簡單d黎講除左佢寫到明既payme wehcat 八達通 一定唔包之外 都仲有可能有其他野唔包

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。