fbpx

【小斯 x UA公務員/專業人士特快低息貸款優惠】現金獎高達HK$18,000*!實際年利率低至1.38%!隨時隨地網上申請現金即到手!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

UA公務員/專業人士特快低息貸款優惠

嘩!正呀! UA有低息貸款優惠,利率仲低到只係1.38%!仲要有現金獎高達HK$18,000*!

新舊客戶^由即起日起至2022年6月30日,經小斯申請UA公務員/專業人士特快低息貸款,除咗實際年利率低至1.38%外,仲有現金獎高達HK$18,000*呀!

公務員/專業人士包括但不限於公務員、醫生、護士、牙醫、藥劑師、律師、會計師、工程師、精算師、教師、社工等,持有專業執照或註冊的專業人士,以及任何受聘於公營機構/半政府機構,機場管理局及醫院管理局職員!所以個範圍都好闊下呀!(UA保留對專業人士定義的最終詮釋權)

案例:

假設你借HK$100,000並分12期還款,實際年利率為1.38%,平均月息只需$59.7,總還款額都只是HK$100,716。

另外呢隻loan仲有以下幾個特點:

  • 實際年利率低至1.38%,彈性還款期6 – 60個月
  • 隨時隨地網上申請,全程無須露面
  • 一批轉數快,現金即到手,星期六、日照批照過數#

所以係公務員或專業人士嘅,就即刻快手申請啦!

#UA亞洲聯合財務 #YesUA

👉 申請連結:flyformiles.hk/ua.professional
(記得要喺2022年6月30日或之前成功申請及提取貸款,先有呢個優惠架!)


小斯 x UA公務員/專業人士特快低息貸款 賞現金獎高達HK$20,000* 條款及細則:

由即日起至2022年6月30日期間 ,經小斯申請UA公務員/專業人士特快低息貸款,賞現金獎高達HK$20,000*!

分期私人貸款 e-Cash 開戶獎賞 分期私人貸款現金獎賞 現金獎
< HK$10,000 HK$200 HK$100 $300
HK$10,000 – HK$29,999 HK$200 HK$500 $700
HK$30,000 – HK$49,999 HK$200 HK$800 HK$1,000
HK$50,000 – HK$69,999 HK$200 HK$1,500 HK$1,700
HK$70,000 – HK$89,999 HK$200 HK$2,500 HK$2,700
HK$90,000 – HK$109,999 HK$200 HK$3,500 HK$3,700
HK$110,000 – HK$249,999 HK$200 HK$4,800 HK$5,000
HK$250,000 – HK$399,999 HK$200 HK$7,800 HK$8,000
HK$400,000 – HK$499,999 HK$200 HK$9,800 HK$10,000
HK$500,000 – HK$599,999 HK$200 HK$11,800 HK$12,000
HK$600,000 – HK$699,999 HK$200 HK$13,800 HK$14,000
HK$700,000 – HK$799,999 HK$200 HK$15,800 HK$16,000
≥ HK$800,000 HK$200 HK$17,800 HK$18,000

*優惠期有限並受條款及細則約束,詳情請向亞洲聯合財務有限公司客戶服務主任查詢。
^新舊客戶定義為於申請日期起計過去24個月內並未於亞洲聯合財務有限公司持有任何形式之貸款交易,在推廣期開立的e-Cash循環備用現金戶口除外。
#貸款批核及電子轉賬服務時間為星期一至五(9:00am-6:30pm),星期六及星期日(9:00am-5:30pm),公眾假期除外;惟實際轉賬日子仍須按個別銀行之轉賬服務時間而決定。
亞洲聯合財務有限公司保留一切有關批核借貸申請之權利。
忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介
查詢及投訴熱線:2681 8888
放債人牌照號碼:1299/2022


亞洲聯合財務有限公司限時推廣優惠之條款及細則

1. 亞洲聯合財務有限公司(「本公司」)限時優惠(包括 e-Cash 循環備用現金開戶現金獎賞及分期私人貸款現金獎賞 之推廣期由即日起至 2022年6月30日,包括首尾兩天推廣期間(「推廣期」)。
2. 新舊客戶定義為於申請日期起計前 24 個月內於本公司並未持有任何形式之貸款交易,在推廣期開立的 e-Cash 循 環備用現金戶口除外(合資格客戶)。
3. 合資格客戶須於推廣期內成功開立本公司之 e-Cash 循環備用現金戶口方可獲取 HK$200 開戶現金獎賞(「開戶獎 賞」)。
4. 合資格客戶須於推廣期內成功提取分期私人貸款及還款期達 12 個月或以上,即可根據分期私人貸款額獲取現金獎 賞(「現金獎賞」)。

分期私人貸款 e-Cash 開戶獎賞 分期私人貸款現金獎賞 現金獎
< HK$10,000 HK$200 HK$100 $300
HK$10,000 – HK$29,999 HK$200 HK$500 $700
HK$30,000 – HK$49,999 HK$200 HK$800 HK$1,000
HK$50,000 – HK$69,999 HK$200 HK$1,500 HK$1,700
HK$70,000 – HK$89,999 HK$200 HK$2,500 HK$2,700
HK$90,000 – HK$109,999 HK$200 HK$3,500 HK$3,700
HK$110,000 – HK$249,999 HK$200 HK$4,800 HK$5,000
HK$250,000 – HK$399,999 HK$200 HK$7,800 HK$8,000
HK$400,000 – HK$499,999 HK$200 HK$9,800 HK$10,000
HK$500,000 – HK$599,999 HK$200 HK$11,800 HK$12,000
HK$600,000 – HK$699,999 HK$200 HK$13,800 HK$14,000
HK$700,000 – HK$799,999 HK$200 HK$15,800 HK$16,000
≥ HK$800,000 HK$200 HK$17,800 HK$18,000

5. 除上述第 三 及四項適用條款外,本 推廣優惠 只限於 合資格客戶透過網上平台 、 「 YES UA 」手機應用程式 、 電話專線、 本公司 分行或貸款部遞交之貸款申請。若透過其他途徑申請貸款,將不可獲得本計劃之 任何 獎賞。
6. 合資格客戶 須於 2022 年 7 月 21 日 或之 前 成功開立並啟動 e Cash 循環備用現金戶口 ,開戶獎賞將於推廣期結束 後 4 星期內直接存入客戶之 e Cash 循環備用現金戶口,而不作另行通知, 而開戶獎賞發出當天或之前該 e Cash 循環備用現金戶口必須正常、 有效及信貸狀況良好方符合資格獲取獎賞。
7. 合資格客戶須準時償還第一 、第二 、 第三及第四期分期貸款供款額後現金獎賞將於翌日直接存入客戶之 e Cash 循環備用現金戶口,而現金獎賞發出當天或之前,該分期貸款戶口及 e Cash 循環備用現金戶口必須正常、有效及 信貸狀況良好,並沒有任何逾期還款,方符合資格獲取 現金獎賞。
8. 開戶獎賞及現金獎賞將於2022年12月31日或之前存入客戶之e-Cash 循環備用現金戶口。
i) 如客戶於2022 年7 月21 日後啟動e-Cash 循環備用現金戶口,即視作放棄開戶獎賞及現金獎賞權利,獎賞將 被取消而不獲補發任何形式的補償。
ii) 如對獎賞有任何爭議,本公司保留最終決定權。
9. 合資格客戶可獲豁免e-Cash 循環備用現金戶口之首年年費,而該年費為信貸額之1%。
10. 於推廣期內不論成功申請或提取貸款次數多寡,限時優惠以每個貸款戶口計算,聯名戶口(不論戶口內之客戶人數) 只可獲享有關限時優惠乙次。每位客戶(包括曾為聯名戶口之貸款人)於是次推廣活動亦只可享有限時優惠乙次。
11. 本推廣優惠不可轉讓或與其他推廣優惠同時享用。
12. 本公司保留隨時取消或更改是次推廣計劃之條款及細則之權利而毋須另行通知。如有任何爭議,本公司保留最終決 定權。
13. 本條款及細則的中文及英文版本若出現任何歧義,概以英文版本為準。
14. 除相關客戶及本公司外,無任何人有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享有 本條款及細則的任何條文下的利益。
15. 本條款及細則受香港特別行政區法律管轄,及按香港特別行政區法律詮釋。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.