fbpx

【渣打信用卡優惠】唔洗消費!登入渣打網上銀行或SC mobile,贏取最新旗艦手機1部或HK$100現金回贈!毋須登記!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

渣打2021 Digital Banking 大抽獎

ebanking真係好方便,一個app可以管理晒儲蓄、過數、外幣、投資等既功能,大大小小都靠晒佢啦!由宜家至2021年12月10日,登入渣打網上銀行或SC mobile app 就可以參加抽獎,獎品非常豐富嫁:

 • 最新旗艦手機1部 (名額5名)
 • HK$100現金回贈 (名額500名)
 • 毋須登記

只係有渣打信用卡都可以參加嫁,只要你登入渣打網上銀行或SC mobile app 就得啦!抽獎結果將會係2021年12月31日或之前,係渣打銀行網頁 sc.com/hk/ 公佈,得獎者亦會以短訊形式收到通知,祝大家好運啦!

優惠詳情:渣打網站

🔥 適用信用卡:
1️⃣ 渣打Smart信用卡 (新客戶記得一定要10月31日或之前用小斯呢條link申請先有額外HK$200架):flyformiles.hk/34052
2️⃣ 渣打國泰萬事達卡 (記得一定要經呢條link成功申請先有呀!如想要國泰馬可孛羅會會籍,更加要透過呢條link升級並開立指定銀行戶口呀):flyformiles.hk/41446


渣打2021 Digital Banking 大抽獎詳情

即日起至2021年12月10日,只要成功登入網上銀行或SC Mobile4,即可自動參加大抽獎,有機會贏取最新旗艦手機1部 (名額5名) 或HK$100現金回贈 (名額500名)!


2021 Digital Banking 大抽獎(「抽獎」) 條款及細則

 1. 推廣期為2021年10月25日至2021年12月10日,包括首尾兩天(「推廣期」)。
 2. 本抽獎適用於渣打銀行(香港)有限公司(「本行」)的零售銀行客戶,並在推廣期內完成下文第三項條款所定義的指定要求(為「合資格客戶」)。根據此列之條款及細則,
  合資格客戶可參予抽獎,獲得一次機會以贏取其中一份獎品 (「抽獎禮品」)。
 3.  每位合資格客戶須於推廣期內完成以下所有指定要求方可參加抽獎‥
  i. 須持有本行有效的數碼銀行戶口;及
  ii. 須成功登入網上理財或 SC Mobile 一次(「合資格登入」)
 4. 根據此列之條款及細則,所有符合以上第3項條款所述的所有指定要求的合資格客戶將 毋須登記,並自動參加抽獎。
 5. 於整個推廣期內,不論合資格登入之次數,每位合資格客戶最多只可參加抽獎一次。
 6. 本行會以電腦系統從所有已參加抽獎之合資格客戶中隨機抽取505位得獎者,每位得獎
  者將可獲得以下其中一份抽獎禮品:
  i. 最新旗艦手機(價值港幣 10,000 元)(名額 5 個);或
  ii. 港幣 100 元現金回贈(名額 500 個)
 7.  本行有權以其他禮品或現金回贈取代有關抽獎禮品獎賞,而不予通知。
 8. 於整個推廣期內,每位合資格客戶最多只可成為得獎者一次及獲得抽獎禮品一份。
 9. 如適用,本行將按以下次序將現金回贈存入得獎者之個人名義或以聯名戶口之基本戶口持有人名義於本行持有之港元存款戶口(MortgageOne® 增值按揭戶口及「置慳息」 往來存款戶口除外):
  i. 綜合存款戶口之附屬戶口;
  ii. 支票戶口;
  iii. 月結單儲蓄戶口;
  iv. 存摺儲蓄戶口
  如得獎者並未持有上述有效之港元存款戶口,本行將根據上述次序存入得獎者之美元存 款戶口。若得獎者持有多於一個同一類別之戶口,本行將全權酌情決定任何一個最近期 開立之戶口以存入現金回贈。
 10. 如得獎者並未持有本條款第 9 項所列之有效戶口,本行會將相關現金回贈存入得獎者之 信用卡戶口(但不包括附屬卡、渣打商務卡及渣打公司卡),如得獎者擁有多於一張渣打信用卡(但不包括附屬卡、渣打商務卡及渣打公司卡),本行有權選擇將現金回贈存入其中一張由本行選擇之信用卡戶口內。
 11. 本行有權於 刊登抽獎結果,其中可能包括得獎者於本行紀錄之姓氏及手
  提電話號碼之首 4 個數字。本行亦會於 2021 年 12 月 31 日或之前,以短訊形式發送通 知予各得獎者。
  i. 最新旗艦手機之得獎者會於 2021 年 12 月 31 日或之前收到由本行以電郵形式發 出的換領信。得獎者須自行前往換領中心換領最新旗艦手機,有關換領詳情請參閱換領信。
  ii. 港幣 100 元現金回贈之得獎者,現金回贈將於 2021 年 12 月 31 日或之前根據本 條款第 9 和 10 項存入得獎者之戶口
 12. 獲得抽獎禮品之得獎者若於 2022 年 1 月 31 日或之前仍未收妥抽獎禮品,得獎者須自行 通知本行;否則,本行恕不承擔有關責任,也不會作任何賠償。
 13. 抽獎禮品不可轉讓,不可兌換/兌換現金或其他產品。
 14. 得獎者理解並接受本行並非最新旗艦手機的供應商。本行不會對最新旗艦手機的任何方
  面承擔任何責任,包括但不限於其質量和供應、供應商提供的最新旗艦手機的描述、任 何虛假商品說明、虛假陳述、錯誤陳述、遺漏、未經授權的陳述、不公平的貿易做法或 與供應商、其員工、管理人員或代理商提供的最新旗艦手機有關的行為。最新旗艦手機 的使用可能受供應商規定的附加條款和條件的約束。
 15. 最新旗艦手機的照片及參考零售價僅供參考。本行對參考零售價與實際市價之間的差異 不承擔任何責任。
 16. 本行保留更改、修改及終止上述抽獎的權利,並可隨時修改上述任何條款及細則,恕不 另行通知。如有關於本抽獎之爭議,本行保留最終決定權,並具有約束力。
 17. 欺詐和濫用將導致合資格客戶喪失參與本抽獎的資格。如有任何懷疑濫用、誤用或欺詐 行為,本行保留絕對權利取消合資格客戶參與本抽獎及/或獲取抽獎禮品的資格,而不 作另行通知。
 18. 得獎者於抽獎結果公佈時,於本行記錄的個人資料必須保持最新及有效。得獎者如在抽 獎結果公佈時已終止與本行的銀行業務關係,將會被取消獲得抽獎禮品的資格。
 19. 中英文版本之內容如有任何歧義,在任何情況下概以英文版本為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。