fbpx

【大新英國航空白金卡特選客戶優惠】簽夠指定簽賬目標,可享高達額外15,000 Avios 飛行里數!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :🎉全城最正 清卡數貸款優惠🎉只限3月31日或之前⏰ DBS「貸易清」私人貸款還款期長達84個月,經小斯申請加碼送你高達$21,500獎賞: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

大新信用卡優惠

如果你有大新英國航空白金卡既話,快check下電郵啦!因為又有特選客戶優惠啊!今次優惠仲送高達額外15,000 Avios 飛行里數嫁!不過每人既簽賬目標都唔同,一定要check番自己個offer先得嫁!小斯個例子只係比大家參考下,大家有收到高D低D既目標,都可以報料嚟聽下!由2021年11月7日起至2023年1月15日:

 • 每月簽賬目標1:簽$5,000送額外1,000 Avios
 • 每月簽賬目標2:簽$8,000送額外2,000 Avios

 • 整個推廣期:簽$50,000送額外$15,000 Avios (全部人一樣)

都幾著數嫁!差唔多送你來回日本、韓國、泰國、台灣等既來回機票!不過留意番,只係計本地及海外零售或網上簽賬,電子銀包增值(八達通、PayMe)、WeChat Pay、Alipay比錢等等全部都唔計嫁!大家記得真係要收卡或者Apple Pay, Google Pay或者Samsung Pay比錢既先計數嫁!都係果句,就算收唔到email都去小斯條link登記左先,無成本既,有咪有,無咪無,haha!

優惠詳情:大新網站

登記網站:www.dahsing.com/card/regnow

適用信用卡:

大新英國航空白金卡 (於11月18日至11月22日,於申請表格tick埋連同大新ONE+一併申請,毋須簽賬就有$1,200 Apple Gift Card / 超市禮券啦!)

其他大新信用卡:

大新ANA World Master (於11月18日至11月22日,於申請表格tick埋連同大新ONE+一併申請,毋須簽賬就有$1,200 Apple Gift Card / 超市禮券啦!)

大新聯合航空World萬事達卡 (於11月18日至11月22日,於申請表格tick埋連同大新ONE+一併申請,毋須簽賬就有$1,200 Apple Gift Card / 超市禮券啦!)


大新信用卡優惠特選客戶優惠

推廣期:2021 年 11 月 7 日至 2023 年 1 月 15 日

 1. 里數獎賞

每人每月簽賬目標唔同,里數獎賞都唔同,小斯個例子參考炸:

指定簽賬要求 累積的合資格簽賬額 每月里數獎賞
每月簽賬目標1 $5,000 1,000 Avios
每月簽賬目標2 $8,000 2,000 Avios
整個推廣期 $50,000或以上 15,000 Avios

 

特選大新信用卡客戶簽賬推廣(「推廣」)之條款及細則

一般條款及細則:

 1. 除特別註明外,本推廣之推廣期由 2022 年 11 月 7 日起至 2023 年 1 月 15 日止(包括首尾兩日) (「推廣期」)。推廣期分以下兩個階段進行:
  • 第一階段:2022 年 11 月 7 日至 2022 年 12 月 15 日(包括首尾兩日)
  • 第二階段:2022 年 12 月 16 日至 2023 年 1 月 15 日(包括首尾兩日)
 2. 除特別註明外,本推廣只適用於接獲由大新銀行有限公司(「本行」)所發出有關本推廣之指定 邀請電郵及/或邀請短訊,並持有顯示於有關本推廣之指定邀請電郵及/或邀請短訊上及由本行 於 2022 年 7 月 31 日或之前所發出之大新英國航空白金卡、大新 ANA World 萬事達卡或大新聯合 航空 World 萬事達卡(各稱為「合資格信用卡」)主卡之特選客戶(「合資格客戶」)。
 3. 本行將根據儲存於本行之簽賬記錄,以決定合資格客戶是否符合獲取獎賞之資格。合資格客戶必 須於整個推廣期內及獲取獎賞時仍然持有有效之合資格信用卡及擁有良好信用記錄,而有關之簽 賬必須已誌賬,方可獲得相關獎賞。若客戶未能符合相關要求,本行保留取消或扣除有關獎賞之 權利而毋須另行通知。
 4. 合資格客戶必須保留有關零售簽賬存根正本或網上簽賬交易確認記錄,如有任何爭議,本行保留 要求合資格客戶提供有關簽賬存根、確認記錄及其他文件或証據以作核實的權利。已遞交之簽賬 存根、確認記錄及其他文件及証據將不獲發還。本行保留對有關簽賬是否符合資格之最終決定權。
 5. 在本推廣中,如任何用作計算相關獎賞之有關交易涉及詐騙、濫用成份或被取消,本行有權從合 資格客戶名下之戶口扣除相關獎賞之價值或其等值而毋須另行通知。
 6. 本行保留隨時修改本條款及細則及/或終止或修改本推廣內容之權利而毋須另行通知。如有任何 爭議,本行將保留最終決定權。
 7. 本文所載之條款及細則將成為規限使用本行信用卡的合約之一部份,並須按該合約詮釋。如本條 款及細則與該合約有任何抵觸,將以本條款及細則為準。
 8. 本條款及細則受香港法律管轄並應根據香港法律詮譯。任何因本條款及細則而引起的爭議均受香 港法院的非專有司法管轄權管轄。
  大新銀行有限公司 Page 1 of 4
 9. 任何人士若非本條款及細則的一方,不可根據《合約(第三者權利)條例》(香港法例第 623 章) 強制執行本條款及細則的任何條文。
 10. 本條款及細則之中英文版本如有歧異,一概以英文版本為準。

「里數獎賞」之條款及細則:

 1. 合資格客戶須於推廣期內登入 並輸入其合資格信用卡之主卡號 碼以登記本推廣。成功登記後,合資格客戶須於推廣期內憑已登記之合資格信用卡(包括主卡及 附屬卡)累積合資格簽賬(定義見下列條款及細則第 13 條)達指定簽賬要求,方可享有關額外 Avios 飛行積分或飛行里數獎賞(「里數獎賞」)。每張合資格信用卡須符合個別指定簽賬要求, 有關指定簽賬要求及可獲之里數奬賞請參閱有關本推廣之指定邀請短訊及/或邀請電郵。本推廣 並不接受以合資格信用卡之附屬卡登記
 2. 每位合資格客戶於本推廣中憑每張其名下合資格信用卡最高可享之里數獎賞為 15,000 Avios 飛行 積分或飛行里數。
  例子 1:假設指定每階段之簽賬目標 1 及目標 2 分別為 2,000 港元及 4,000 港元:

積分或飛行里數。
例子 1:假設指定每月簽賬目標 1 及目標 2 分別為 2,000 港元及 4,000 港元:

指定簽賬要求

憑已登記之合資格信用卡 所累積的合資格簽賬額

可享之總里數獎賞*

簽賬目標 1:2,000 港元,里數 獎賞為額外 1,000 Avios 飛行積分 或里數

第一階段(2022 年 11 月 7 日至 2022 年 12 月 15 日):2,000 港元;及 第二階段(2022 年 12 月 16 日至 2023 年 1 月 15 日):4,000 港元 整個推廣期內總合資格簽賬額:6,000 港元

1,000 Avios 飛行積 分或里數+
2,000 Avios 飛行積
分或里數 =
3,000 Avios 飛行積 分或里數

簽賬目標 2:4,000 港元,里數 獎賞為額外 2,000 Avios 飛行積分 或里數

例子 2:假設指定每月簽賬目標 1 及目標 2 分別為 2,000 港元及 4,000 港元:

指定簽賬要求

憑已登記之合資格信用卡 所累積的合資格簽賬額

可享之總里數獎賞*

簽賬目標 1:2,000 港元,里數 獎賞為額外 1,000 Avios 飛行積 分或里數

第一階段(2022 年 11 月 7 日至 2022 年 12 月 15 日):10,000 港元;及

第二階段(2022 年 12 月 16 日至 2023 年 1 月 15 日):40,000 港元 整個推廣期內總合資格簽賬額: 50,000 港元

15,000 里數

簽賬目標 2:4,000 港元,里數 獎賞為額外 2,000 Avios 飛行積 分或里數

*可享之總里數獎賞為額外 Avios 飛行積分或飛行里數,並不包括憑合資格信用卡作本地簽賬、海
外簽賬或其他指定簽賬所享之基本 Avios 飛行積分或飛行里數。

13.「合資格簽賬」包括零售或網上簽賬;惟不適用於以下交易,包括但不限於「八達通自動增值」
服務金額、透過任何流動支付服務所作之電子錢包增值金額(包括但不限於八達通增值金額)及 購買八達通、流動轉賬及增值交易(包括但不限於 PayMe、TNG 等)、WeChat Pay HK、 AlipayHK、現金透支、自動轉賬、循環付款交易(如 Autotoll 自動增值)、股票投資儲蓄計劃、 免息分期之月供金額、禮物換領費用(如適用) 、信用卡支票服務交易(如適用)金額、「開 心消費分期」計劃、信用卡兌現計劃、分行易兌現、「智息揀」結欠轉賬計劃、「智‧簡單」折 現計劃、銀行手續費(包括但不限於繳交年費、財務費用、逾期費用及現金透支手續費等 )、 「網上繳費 NET」繳費金額、「繳費易」繳費金額、籌碼兌換、未誌賬 / 取消 / 退回 / 未經授權 / 退款之交易。有關每階段之合資格簽賬將按每張合資格信用卡獨立計算,以其中一張合資格信用 卡所作之合資格簽賬並不會與其他合資格信用卡之合資格簽賬合併計算。合資格客戶在本推廣之 合資格簽賬包括憑合資格信用卡之附屬卡所累積之合資格簽賬。本行就個別交易是否為合資格簽 賬擁有最終決定權。如合資格簽賬金額出現小數位,一律調低為整數計算。
14. 如合資格客戶持有多於一張合資格信用卡,只須以其名下其中一張合資格信用卡主卡於推廣期內 登記一次。登記記錄以本行之記錄為準。如合資格客戶於登記時輸入錯誤資料而未能成功登記, 本行並不會另行通知。
15. 當合資格客戶達到上述第 12 條條款及細則之有關指定每階段之簽賬要求後,相關里數獎賞將於 2023 年 3 月 31 日或之前存入合資格客戶之英國航空 Executive Club 賬戶、ANA 里程俱樂部賬戶或 MileagePlus 賬戶內(以適用者為準)。合資格客戶請自行查閱有關賬戶之記錄。所有里數獎賞均 不可兌換現金、積分、其他產品服務、禮品或折扣、不可轉讓予他人或其他賬戶。
16. 合資格客戶不可同時享有本推廣及其他指定之大新信用卡簽賬推廣(如適用)之優惠。如合資格 客戶同時登記上述之指定推廣,憑已登記本推廣之合資格信用卡及其附屬卡(如適用)所作的合 資格簽賬將不適用於其他指定之大新信用卡簽賬推廣。詳情請參閱相關推廣之條款及細則。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

  • TL on 8 12 月, 2022 at 10:23 下午
  • 回覆

  HKG LHR need 75000 avios now?!

  1. ba/cx?

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。