fbpx

【Citi信用卡自選升級回贈計劃】月月賺高達$250回贈!食、買、玩回贈任您揀!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,000獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Citi信用卡自選升級回贈計劃

最近Citi信用卡推出回贈新玩法,只要你每月到簽賬目標,你就可以即可喺心水類別商戶賺取回贈!簽賬分為食、買、玩3個類別,你可以自由揀選你鐘意既類別!有高達額外$250回贈啊!

簽賬目標:

 • $5,001或以上:累積簽賬回贈 +$50
 • $10,001或以上:累積簽賬回贈 +$100
 • $15,001或以上:累積簽賬回贈 +$150
 • $25,001或以上:累積簽賬回贈 +$250

回贈類別:

 • 好賞食:喺指定美食平台賺回贈
 • 好賞玩:喺指定娛樂平台賺回贈
 • 好賞買:喺指定購物平台賺回贈

簡單D講,就係平時照碌卡,簽賬目標唔係要全部都來自你想揀既回贈類別嫁!到咗簽賬目標,就睇下3大類別中,邊個碌得最多就揀邊個回贈啦!例如你簽咗$11,000,又揀左好賞食做回贈,咁就可以Deliveroo 、foodpanda、KFC、McDonald’s、Pret A Manger同Starbucks當中既簽賬賺高達$100既回贈!不過,你加埋既簽賬唔夠回贈金額,係唔會有晒全數嫁。如果你簽得$90,就淨係得$90!

所以大家都要諗定,張Citi Reward 或 Citi Plus 要嚟碌咩啦!

優惠詳情:HKTVmall網站

適用信用卡推介:Citi Rewards 信用卡

其他Citi信用卡推介:Citi Prestige 信用卡Citi 八達通信用卡Citi Cash Back 信用卡Citi Premiermiles 信用卡
(新客戶記得要喺7月1日至7月15日,用小斯呢條link申請,並於8月15日或之前批卡,再喺批卡後30日內簽$300,先有$2,200 Apple Gift Card!記得要申請個陣必須同時交埋文件呀)

 


Citibank信用卡自選升級回贈計劃

「符合賺取回贈資格的指定交易」是指由下列商戶將交易誌入月結單中而符合賺取回贈資格的交易。每個獎賞組合各包括多個合資格的商戶,包括:

獎賞組合選項名稱 參與商戶及服務
「好賞玩」組合 Apple.com、Google Play、KKBox Inc、Netflix Inc.、Nintendo Co. Ltd任天堂、PlayStation Store及Spotify
「好賞食」組合 Deliveroo戶戶送、Foodpanda、KFC肯德基、McDonald’s麥當勞、Pret a Manger及Starbucks星巴克
「好賞買」組合 Amazon.com Inc.、City’super、Farfetch、Marks & Spencer Group馬莎百貨、YATA一田及Zalora Group

最高嘅回贈為HK$250,惟亦取決於你符合賺取回贈資格嘅指定交易之金額。詳情請瀏覽條款及細則中嘅示例。
^ 此計劃可獲得最高之回贈為HK$250。


自選回贈教學

1.  喺Citi Mobile® App撳Citi自選升級回贈計劃 並揀您最喜歡嘅獎賞組合

2. 憑您嘅信用卡喺任何商戶消費並累積「合資格簽賬」

3. 每當您喺已選獎賞組合嘅商戶進行「符合賺取回贈資格的指定交易」,您將憑此收到相等於或少於「符合賺取回贈資格的指定交易」金額嘅回贈

4. 達到「合資格簽賬」及「符合賺取回贈資格的指定交易」嘅條件,回贈將被誌賬


Citi自選升級回贈計劃之條款及細則

在此條款及細則中,「信用卡」是指由花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」,亦稱為「本行」或「本行的」)發行的Citi Rewards信用卡及/或Citi Plus信用卡,而「您」或「您的」是指基本卡持卡人。您登記 Citi自選升級回贈計劃,即代表您同意以下條款及細則:

 1. 計劃簡介。推廣期由 即日至 2022 年 12 月 31 日或 2022 年 12 月信用卡月結單周期的最後一天(以較早者為準),包括首尾兩天(「推廣期」)。在推廣期間,如您每月憑合資格信用卡累計消費達到「合資格簽賬」的最低金額及進行「符合賺取回贈資格的指定交易」,並符合第5節及第6節所述的不同等級(「獎賞組合」),Citi自選升級回贈計劃(「計劃」)將允許您根據您所選擇的獎賞組合賺取相應回贈以抵消指定商戶簽賬。為清晰起見,「月結單周期 是指信用卡月結單的計費周期,通常約為一個月,是產生信用卡月結單的時期。就著每個時期,月結單將顯示該時期內誌賬的交易、費用、還款及其他貸款。「合資格簽賬」是指在月結單周期內憑認可信用卡完成的所有簽賬交易,包括與您已選獎賞組合中並未註明的商戶所進行的簽賬交易。詳情請參閱第5 節。

  「符合賺取回贈資格的指定交易」是指與您已選的獎賞組合中任何指定商戶所進行的交易,詳情如第6節所述。此等交易將讓您獲得回贈以抵消與獎賞組合中指定商戶進行的相關消費。

  獎賞組合適用於以下產品的持卡人,包括花旗銀行(香港)有限公司發行的Citi Rewards信用卡及Citi Plus信用卡(「合資格信用卡」)。 持卡人可根據您的日常消費習慣或個人喜好,在「好賞食」、「好賞買」或「好賞玩」中選擇其中一個零售類別,並憑您於已選獎賞組合中的精選商戶之消費獲得回贈。

 2. 登記本計劃。如您的信用卡賬戶狀況良好(代表您沒有違反信用卡條款及細則),您可以在推廣期內參加本計劃以獲得賺取回贈的資格,而無需支付任何額外費用。否則,花旗銀行保留取消回贈的權利,恕不作事先通知。 您可以在任何時間登記,惟每次只限登記一個獎賞組合。任何登記/取消登記或更改獎賞組合都可以透過Citi Mobile App進行。「合資格簽賬」將從您登記獎賞組合後的下一個月結單周期的第一天開始計算。選擇獎賞組合後,除非您按照第4節所述取消登記,否則所選的獎賞組合將自動延續到下一個月結單周期。
 3. 更改獎賞組合。您每一次只限登記一個獎賞組合,而該獎賞組合將一直生效至當前信用卡月結單周期結束。在此期間您亦可以更改您的獎賞組合,新的獎賞組合將於下一個月結單周期的第一天生效。如你更改到另一個獎賞組合或取消當前獎賞組合,您在較早前登記的獎賞組合則將一直生效至當前月結單周期的最後一天,本行將根據下一個信用卡月結單周期開始前最後更改成的獎賞組合。
 4. 取消本計劃之登記。您可以隨時取消登記。如果您決定取消,您所選的獎賞組合將在提出此要求時所屬的信用卡月結單周期的最後一天失效。
 5. 本計劃之詳情
  • 5.1. 「合資格簽賬」指在月結單周期內,憑認可信用卡進行的所有簽賬交易,包括於網上或實體店以港元或外幣進行並附有正式付款記錄的交易,並以交易誌賬日期為準。如網上交易以外幣結算,交易金額將根據信用卡月結單上的貨幣及折算成港幣的誌賬金額為準。這亦包括與您已選獎賞組合中並未註明的商戶所進行的簽賬。「合資格簽賬」包括任何於網上或銷售點進行的定時定額交易。
  • 5.2. 「不合資格簽賬」包括但不限於透過Citi Rewards UNIONPAY信用卡所作之人民幣簽賬、快速支付系統(「轉數快」)進行之交易、現金透支、信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、所有繳款包括繳付予稅務局之稅項、以「Citi PayAll服務」所繳交之費用、繳交基金之供款、銀行手續費、賭場交易、未誌賬/取消/退款的交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。
  • 5.3. 在此計劃下,就「好賞食」、「好賞買」或「好賞玩」三個獎賞組合,您需要滿足兩個條件,方能獲得回贈:1) 如第 5.1 節所述,憑您的認可信用卡消費滿HKD$ 5,001的「合資格簽賬」;以及 2) 憑認可信用卡於您所選獎賞組合中指定的商戶進行指定交易(「符合賺取回贈資格的指定交易」)。在同一合資格信用卡賬戶下透過主卡及附屬卡進行的所有合資格簽賬將被合併計算,而回贈則將計入主卡賬戶內。
   • a) 如合資格簽賬交易被撤銷,則相等的金額將從您用以計算回贈的消費總金額中扣除。被撤銷的簽賬金額將計入其被誌賬的該個月結單周期中。在隨後的月結單周期中用作計算「合資格簽賬」而被撤銷的交易金額,則將於該月結單周期的消費金額中被扣除。如「合資格簽賬」低於合資格簽賬等級(如下文第 6.2 節所述),則相應的回贈將被撤銷。
   • b) 計入撤銷交易後,「合資格簽賬」之評估將在月結單周期的最後一日進行。該等交易的相關回贈(如適用)將在下一個月結單周期的第一天被撤銷。
   • c) 回贈將在達到所有資格條件後的三至五個工作日存入您的信用卡賬戶。回贈可在一個月結單周期內多次記入您的信用卡賬戶,但不超過最高的合資格金額。
   • d) 如您在月結單周期的最後(日)達到「合資格簽賬」,回贈將在三至五個工作日,即下一個月結單周期計入您的信用卡賬戶。
   • e) 賺取回贈的資格只會根據每個月結單周期中被誌賬的交易作獨立評估,而非交易日期。未經採用的消費金額或未被賺取的回贈將不會被計算入下一個月結單周期。
 6. 指定商戶交易(「符合賺取回贈資格的指定交易」)
  • 6.1 「符合賺取回贈資格的指定交易」是指由下列商戶將交易誌入月結單中而符合賺取回贈資格的交易。每個獎賞組合各包括多個合資格的商戶,包括:
  獎賞組合選項名稱 參與商戶及服務
  「好賞玩」組合 Apple.com、Google Play、KKBox Inc、Netflix Inc.、Nintendo Co. Ltd任天堂、PlayStation Store及Spotify
  「好賞食」組合 Deliveroo戶戶送、Foodpanda、KFC肯德基、McDonald’s麥當勞、Pret a Manger及Starbucks星巴克
  「好賞買」組合 Amazon.com Inc.、City’super、Farfetch、Marks & Spencer Group馬莎百貨、YATA一田及Zalora Group
   • a) 合資格交易的識別將由花旗銀行全權決定。花旗銀行將盡最大努力識別交易,並將以網絡/交易處理器與花旗共享的交易描述中所提及的正確商戶名稱及服務作為根據。
  • 6.2 回贈及合資格簽賬等級此計劃下最高的回贈相等於在指定商戶進行的「符合賺取回贈資格的指定交易」金額,如下表中所提及。此累積回贈金額將以「合資格簽賬」釐定。如「符合賺取回贈資格的指定交易」少於特定「合資格簽賬」級別可獲的最高獎賞,回贈將相等於實際交易金額,而您可能無法獲得回贈金額的全數獎賞。

   任何未經採用的消費金額或未被賺取的回贈不會被計算入下一個月結單周期。記入您信用卡賬戶的回贈將不會被計入最低到期還款。

   下表說明達到「合資格簽賬」並進行「符合賺取回贈資格的指定交易」後可賺取的相應回贈:

  合資格簽賬金額 憑已選獎賞組合中的指定交易所賺得的回贈 累積回贈金額
  第一級 HK$5,001 – HK$10,000 高達HK$50 高達HK$50
  第二級 HK$10,001 – HK$15,000 高達HK$50 高達HK$100
  第三級 HK$15,001 – HK$25,000 高達HK$50 高達HK$150
  第四級 HK$25,001或以上 高達HK$100 高達HK$250

6.3賺取回贈的說明

 • I. 從Citi Mobile App中選擇您最喜歡的獎賞組合。
 • II. 如上文所述,憑您的信用卡於任何商戶消費並累積「合資格簽賬」
 • III. 每當您在已選獎賞組合的商戶進行「符合賺取回贈資格的指定交易」時,您將憑此收到相等於或少於「符合賺取回贈資格的指定交易」金額的回贈。
 • IV. 一旦達到「合資格簽賬」「符合賺取回贈資格的指定交易」的條件,回贈將被誌賬。

 

 1. 此推廣活動由花旗銀行全權提供及贊助。精選商戶及服務與花旗銀行並無協議或附屬關係,亦無授權或認可由花旗銀行推出的本計劃或根據本計劃進行的任何推廣活動。有關本計劃及其推廣活動的所有疑問均應直接向花旗銀行查詢。花旗銀行將全權決定與本計劃有關的所有事宜,其絕對的最終決定權包括不定時更改商戶名單,及將對所有客戶具有約束力。
 2. 本行不提供任何保證,亦並非包含在獎賞組合選項中的服務或產品的交付、服務適用性、銷售性、供應或品質之代表,因此,將不就與上述產品或服務相關的任何損失或損害負責。與產品或服務相關的所有查詢應直接向第 6 節所述的商戶或服務提供商提出。
 3. 登記本計劃後,即代表您同意收取相關服務的推送通知,包括但不限於短訊及/或電郵,您亦會收到相關推送通知以提示您完成合資格簽賬以賺取獎賞。
 4. 持卡人應根據花旗銀行的要求保留並提交與合資格交易相關的銷售單據正本或正式付款記錄,以供檢查。所有文件一經提交予花旗銀行,將一律不予退還。
 5. 登記本計劃後,即代表您同意受此條款及細則之約束,而此條款及細則必須與管轄信用卡之使用的相關信用卡合約一併閱讀。若此條款及細則與相關的信用卡合約互有衝突,則應以此條款及細則為準。
 6. 30,000位獎賞名額有限,先到先得,額滿即止。
 7. 本行可能隨時修改此條款及細則而無需事先通知。本行將透過Citi Mobile App或花旗銀行認為合適的任何通訊渠道向您通知任何的修改。
 8. 花旗銀行保留隨時終止此推廣的權利,恕不另行通知。所有事宜及爭議均以花旗銀行之最終決定為準。
 9. 若您的信用卡賬戶在獲得回贈之前因任何原因被取消,所獲得的獎賞將不會被記入該卡賬戶。
 10. 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。
 • 附件a) 示例1 – 指定商戶簽賬高於相應級別的最高回贈

  客戶Z本月結單周期為2022年4月15日至2022年5月14日,其在2022年4月20日於Deliveroo(「好賞食」組合中的參與商戶)消費HK$300,其後於2022年4月25日進行HK$5,000的合資格簽賬,達至第一級,並於2022年5月5日作合資格簽賬,總數至達HK$30,000,滿足第四級。

  結果:當客戶於2022年4月25日累積合資格簽賬滿HK$5,001達至第一級,他可賺取HK$50回贈,回贈將於交易後3至5個工作天記入該卡賬戶。他於2022年5 月頭進行另一筆簽賬令其累積合資格簽賬達到第四級,他將再賺取HK$200回贈。他於同一月結單周期分別得到兩次回贈,總數為HK$250,即本級別的最高回贈。

  月結單截數日: 每月的14號
  月結單周期: 4月15日至5月14日
  簽賬日期 金額 (HK$) 符合賺取回贈資格的指定交易 累積合資格簽賬 (HK$) 回贈 (HK$) 累積回贈 (HK$)
  4月20日 300 Y 300 0 0
  4月25日 5,000 N 5,300 50 50
  5月5日 24,700 N 30,000 200 250
 • b) 示例2 – 指定商戶簽賬少於相應級別的最高回贈客戶X月結單周期由每月的20號開始。客戶X喜歡聽音樂,每月以HK$60訂閲音樂串流平台Sportify(「好賞玩」組合中的參與商戶)。他並於2022年4月10日登記「好賞玩」組合,他在此後一個月的月結單周期消費了HK$12,000。

  結果:客戶合資格簽賬金額超過HK$10,001(達至第二級),他本應可賺取回贈最高為HK$100。然而,由於Spotify月費HK$60,而他沒有於其他「好賞玩」組合中的參與商戶進行交易,故其最多可賺取HK$60回贈。

月結單截數日: 每月的19號
月結單周期: 4月20日至5月19日
簽賬日期 金額 (HK$) 符合賺取回贈資格的指定交易 累積合資格簽賬 (HK$) 回贈 (HK$) 累積回贈 (HK$)
4月30日 60 Y 60 0 0
5月18日 12,000 N 12,060 60 60

 

 • c) 示例3 – 更改獎賞組合客戶X於上個月選擇「好賞買」組合,並在2022年5月頭預示會較多使用食物外賣平台,因此在其下個月結單周期之前,即早於5月20號,他已經選擇由「好賞買」組合更改至「好賞食」組合。

  結果:客戶X於2022年4月20日至2022年5月19日可享受「好賞買」組合獎賞。同時,他在當前的月結單周期(5月頭)更改其獎賞組合至「好賞食」組合,因此「好賞食」組合會於下個月結單周期開始生效,即2022年5月20日。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。