fbpx

Citi 信用卡特選客戶張敬軒演唱會優惠!簽夠$15,000就有2張 $680門票!電子錢包都計呀!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

Citi 信用卡特選客戶張敬軒演唱會優惠

比起琴日個Citi 信用卡特選客戶Dyson優惠,我覺得呢個Citi 信用卡特選客戶張敬軒演唱會優惠仲抵,起碼今年軒仔演唱會真係唔知點解特別難買 🙁 喺推廣期內9月25至10月22日以推廣專函上嘅指定Citi信用卡累積合資格零售簽賬達指定金額,您就可以拎到衛訊呈獻張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會HK$680門票2張 (總值HK$1,360)!不妨check下自己個信箱有無中獎或者撳入黎條登記link到試下登記,睇下自己有無中到啦!

登記網址:www.citibank.com.hk/promos3

適用信用卡:
Citi Premiermiles (新客有$400送):flyformiles.hk/2752
Cash Back (新客有$400送)flyformiles.hk/7552
Rewards (新客有$200送)flyformiles.hk/2838
Clear (新客有$200送)flyformiles.hk/5759
Octopus (新客有$200送)flyformiles.hk/6627

Citi 信用卡特選客戶張敬軒演唱會優惠 – Dyson風筒或個人空氣淨化風扇 推廣期

2019年9月25至10月22日

Citi 信用卡特選客戶張敬軒演唱會優惠 適用信用卡

Citi Premiermiles (新客有$400送):flyformiles.hk/2752
Cash Back (新客有$400送)flyformiles.hk/7552
Rewards (新客有$200送)flyformiles.hk/2838
Clear (新客有$200送)flyformiles.hk/5759
Octopus (新客有$200送)flyformiles.hk/6627

Citi 信用卡特選客戶張敬軒演唱會優惠 登記方法

客戶須於推廣期內經列印在推廣專函上之指定網址登記指定信用卡一次。客戶須於登記時輸入指定信用卡之號碼(「登記」)。只適用於首500位於推廣期內成功登記之客戶(「登記客戶」)。名額先到先得。不接受同一主卡客戶名下其他Citi信用卡或附屬卡登記。

簽賬要求

於推廣期內,登記客戶憑指定信用卡累積合資格零售簽賬滿以下金額,可享於2019年11月22日在紅磡香港體育館舉行之衛訊呈獻張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會HK$680門票(「演唱會門票」)兩張(總值HK$1,360)。

累積合資格零售簽賬 演唱會門票
HK$15,000或以上 2張

合資格零售簽賬

合資格零售簽賬包括:
i. 「合資格本地簽賬」:以港幣、人民幣及澳門幣結算及已誌賬之本地零售簽賬、全新免息分期每月付款及現金透支;及/或
ii. 「合資格海外簽賬」:已誌賬並以外幣結算之海外零售簽賬及以外幣結算之海外現金透支(人民幣及澳門幣除外)。
不合資格簽賬包括(但不限於)購買現金券、購買或增值禮物卡、購買或充值 儲值卡、八達通自動增值服務之費用、透過快速支付系統(「轉數快」)進行之交易、以信用卡支付外幣兌換交易(例如但不限於Forex.com)、 信用卡結餘轉賬之金額、折現計劃之金額、賬單「分期更好使」計劃及簽賬「分期更好使」計劃、「Quick Cash」套現分期計劃之金額、 繳付予稅務局之稅項、以網上、網上銀行或支付系統繳交公共事務費用、自動轉賬、繳交基金之供款、銀行手續費、保險費用、賭場交易、 未誌賬/取消/退款的交易、分拆賬單交易及其他未經許可或有舞弊/欺詐成份之簽賬。

獎品詳情

於推廣期內,登記客戶最多可獲享2張演唱會門票。(只限2019年11月22日之場次))

花旗銀行將會根據儲存於花旗銀行之紀錄,以決定登記客戶是否合資格參加此推廣或核實簽賬是否為合資格零售簽賬,並保留最終決定權。有關簽賬如獲花旗銀行核實後確認為合資格獲取演唱會門票,有關演唱會門票將於2019年11月16日或之前以郵寄方式寄到合資格登記客戶之通訊地址。

於此推廣所獲得之演唱會門票表演日期及門票座位一律不可更改。演唱會門票不可退回、兌換現金或換取其他優惠。如有遺失/損壞,恕不補發。演唱會門票受其他條款及細則約束,詳情請參閱演唱會門票。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

Leave a Reply

Your email address will not be published.