fbpx

HSBC信用卡新地商場優惠!The Point by SHKP會員單一簽賬滿$500可獲1個電子印花!4個電子印花即可獲$50新地商場電子贈券!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/18539

😆 想知宜家香港酒店優惠Staycation小斯仲有乜私心推介,可以睇下:flyformiles.hk/26938

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

HSBC信用卡新地商場優惠

今次呢個商場優惠幾抵啊!簽4次$500就可以換到張$50電子贈券!

SHKP會員係每個階段既推廣期內於參與商場以合資格之滙豐信用卡單一簽賬滿HK$500並成功登記積分,即可獲得電子印花一個;於同一階段集齊4個印花,即可換領12,500積分,相等於$50新地商場電子贈券呀!

每個階段最多可領取8個印花,即成個推廣期內最多可合共領取24個印花.,加埋有成HK$300!

提提大家呢個優惠需要親身去參與商場既指定登記地點登記印花,用「新地商場」手機應用程式或「新地商場會員計劃」微信官方帳號之自助登記都唔count架!

優惠詳情:HSBC網頁

適用信用卡:HSBC Visa信用卡HSBC Premier 信用卡HSBC銀聯信用卡HSBC Red Card


HSBC信用卡新地商場優惠 優惠推廣期

1. 優惠推廣期為2021年4月1日至12月31日,並分以下3個階段進行:

(a) 階段1:2021年4月1日至6月30日

(b) 階段2:2021年7月1日至9月30日

(c) 階段3:2021年10月1日至12月31日


HSBC信用卡新地商場優惠 詳情 

2. 於推廣期內,The Point會員以合資格滙豐信用卡於參與商場作合資格簽賬並單一簽賬淨額滿港幣500元,可於「新地商場」手機應用程式領取1個電子印花;收集滿4個電子印花即可換領12,500 The Point積分(相等於$50新地商場電子贈券)。

3. 每個階段之推廣期於所有參與商場內最多可領取8個印花以兌換25,000 The Point積分,而於整個推廣期內最多可合共領取24個印花以兌換75,000 The Point積分。惟不同階段所領取之印花不可累計以兌換積分。

如何獲享優惠

4. 您可獲享優惠,若您:

(a) 持有合資格滙豐信用卡及其信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;

(b) 是現有The Point 會員或於推廣期內成功登記為The Point會員;及

(c) 於推廣期內於參與商戶以合資格滙豐信用卡作合資格簽賬。


HSBC信用卡新地商場優惠 注意事項

5. 每位會員每日於所有參與商場最多可獲得兩個電子印花(須來自不同商戶之簽賬)。

6. 會員(包括已啟用「自動賺取The Point積分」功能之YATA-Fans會員及SmarTone流動電話服務計劃用戶)必須於作合資格簽賬當日的指定時間內親臨所簽賬之參與商場之指定登記地點出示合資格交易之商戶機印發票正本、相關簽賬存根正本及與簽賬存根上相同之合資格滙豐信用卡以領取電子印花及/或登記積分。經商場工作人員核對無誤及登記積分後,電子印花將即時於「新地商場」手機應用程式之活動頁面顯示。

7. 商場工作人員將於已啟用「自動賺取The Point積分」功能之YATA-Fans會員及SmarTone流動電話服務計劃用戶之The Point帳戶作出積分調整,以確保成功登記印花。

8. 簽賬之持卡人必須為The Point會員本人,商場工作人員有權要求會員出示身分證明文件作核實之用。

9. 每換領12,500 The Point積分為1個名額。每個階段之推廣期內所有參與商場可供兌換積分之總名額合共為30,000,即於整個推廣期內之總名額為90,000。先到先得,額滿即止。

10. 登記電子印花不適用於「新地商場」手機應用程式或「新地商場會員計劃」微信官方帳號之自助登記。

11. 集齊四個印花後,會員可於「新地商場」手機應用程式活動頁面按「立即換領」以換領積分。成功換領後,積分獎賞將即時存入會員帳戶內,同時亦可瀏覽「積分紀錄」以了解積分狀況。

12. 會員必須於每個階段之推廣期完結後14天內以該階段獲得之電子印花兌換The Point積分。恕不接受逾期兌換。

(a) 階段1之The Point積分最後兌換日:2021年7月14日

(b) 階段2之The Point積分最後兌換日:2021年10月14日

(c) 階段3之The Point積分最後兌換日:2022年1月14日

13. 每張合資格簽賬存根只可用作登記電子印花1個,並不可與參與商場內其他推廣活動重複或同時使用(The Point by SHKP商場綜合會員計劃之登記積分活動及參與商場之常設泊車優惠除外)。

14. 本推廣活動只接受參與商場內之商戶所發出之商戶機印發票正本及簽賬存根正本。所有商戶機印發票須於參與商場內之商戶營業時間內發出方為有效。商戶機印發票正本須清楚列明商戶名稱、簽賬日期、交易金額及消費項目,而簽賬存根正本須清楚列明合資格滙豐信用卡號碼、商戶名稱、簽賬日期、交易金額、有效之授權號碼及持卡人簽署(如適用),如未能於登記積分時出示資料相符之有效商戶機印發票正本、簽賬存根正本及/或作合資格簽賬之合資格滙豐信用卡,或所提供之資料不全,不論任何原因,會員將不可登記積分及領取電子印花。所有損毀、逾期及未能清晰顯示相關資料的簽賬存根及商戶機印發票均為無效。

15. 恕不接受任何分拆簽賬。

16. 分期付款之單據以商戶機印發票之全數金額計算。如該項交易只付訂金部份,簽賬金額即以當日所付之訂金計算,並非以該交易的消費總額計算,餘額亦不可再參加任何推廣活動(The Point by SHKP商場綜合會員計劃之登記積分活動除外)。如以該項交易的餘額部份參加活動,須同時出示訂金部份的商戶機印發票正本及簽賬存根正本以證明該訂金部份未曾用以參加任何推廣活動(The Point by SHKP商場綜合會員計劃之登記積分活動除外)。

17. 任何影印副本、手寫及重印之發票、單據或簽賬存根及銀行賬單或月結單恕不接受。簽賬交易不包括已取消、退款、偽造或未誌賬的交易。

18. 所有用作登記積分及領取電子印花之商戶機印發票正本經確認後會被商場工作人員蓋印,以示已成功登記。您不可憑已蓋印之商戶機印發票正本要求商戶退回款項。任何多於合資格簽賬要求(即港幣500元)之餘額不可享有其他優惠。

19. 各參與商場之登記地點及時間如下:

觀塘apm
登記地點:大堂高層禮品換領處
登記時間:中午12時至晚上11時

屯門卓爾廣場
登記地點:地下顧客服務中心
登記時間:下午1時至晚上10時

將軍澳東港城
登記地點:2樓禮品換領處
登記時間:下午1時至晚上10時

北角匯
登記地點:一期地下/ 二期1樓顧客服務中心
登記時間:下午1時至晚上10時

沙田HomeSquare
登記地點:1樓顧客服務中心
登記時間:上午11時至晚上9時

屯門錦薈坊
登記地點:2樓顧客服務中心
登記時間:下午1時至晚上10時

上水廣場
登記地點:4樓顧客服務中心
登記時間:中午12時至晚上10時

葵芳新都會廣場
登記地點:L2顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上10時

上水新都廣場
登記地點:2樓顧客服務中心
登記時間:中午12時至晚上9時

新蒲崗Mikiki
登記地點:地下顧客服務中心
登記時間:下午1時至晚上10時

旺角MOKO新世紀廣場
登記地點:L1樓層顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上10時

沙田新城市廣場一期及三期
登記地點:一期4樓/ 三期2樓顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上10時

將軍澳中心
登記地點:L1顧客服務中心
登記時間:下午1時至晚上10時

將軍澳PopWalk天晉滙
登記地點:1期及2期地下顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上10時

大埔超級城
登記地點:B區及C區顧客服務中心
登記時間:中午12時至晚上9時

荃灣荃錦中心
登記地點:2樓會員專櫃
登記時間:下午1時至晚上10時

荃灣廣場
登記地點:L3顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上10時

大埔新達廣場
登記地點:1樓顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上10時

屯門V city
登記地點:MTR層顧客服務中心
登記時間:上午11時至晚上10時

南昌V Walk
登記地點:2樓禮品換領處
登記時間:中午12時至晚上10時

銅鑼灣WTC世貿中心
登記地點:P2顧客服務中心
登記時間:中午12時至晚上10時

元朗YOHO MALL 形點
登記地點:YOHO MALL I  & II L2顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上10時

元朗廣場
登記地點:1樓顧客服務中心
登記時間:上午10時至晚上9時

換領時間如有更改,恕不另行通知。

20. 積分及電子印花一經送出,在任何情況下,均不得取消、更改、轉讓、退回、兌換現金及找贖。

21. 換領積分及電子印花的詳情,請參閱「新地商場」手機應用程式或「新地商場會員計劃」微信官方帳號之「獎賞」頁面,The Points積分使用須受The Point by SHKP商場綜合會員計劃之條款及細則約束。

22. 會員必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根正本。如有任何爭議,滙豐信用卡或會隨時要求您提供有關存根及/或其他文件或證據,以作核實並保存。

23. 同一合資格滙豐信用卡戶口下的基本卡持卡人與附屬卡持卡人會被視為獨立的持卡人,並可各自以其合資格滙豐信用卡簽賬獲享優惠。

24. 對於參與商場所提供的產品及服務質素或參與商場或會提供的額外推廣優惠/折扣,滙豐信用卡概不承擔任何責任。請向參與商場的職員查詢優惠詳情及條款細則。

25. 優惠須受本條款及細則、合資格滙豐信用卡及參與商場的條款及細則約束。滙豐信用卡、新鴻基地產及參與商場可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁或向參與商場職員查詢。

26. 如滙豐信用卡、新鴻基地產或參與商場認為閣下有任何欺詐或濫用行為,閣下將不可獲享優惠。

27. 就本推廣如有任何爭議,滙豐信用卡、新鴻基地產及參與商場保留最終決定權。

28. 滙豐信用卡根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。


HSBC信用卡新地商場優惠 詞彙定義

29. 「新鴻基地產」指新鴻基地產代理有限公司。

30. 「參與商場」指新鴻基地產旗下參與The Point商場綜合會員計劃的商場,包括:觀塘apm、屯門卓爾廣場、將軍澳東港城、北角匯、沙田HomeSquare、屯門錦薈坊、上水廣場(只適用於二樓至五樓商戶)、葵芳新都會廣場、上水新都廣場、新蒲崗Mikiki、旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場一期及三期、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、大埔超級城、荃灣荃錦中心、荃灣廣場、大埔新達廣場、屯門V city、南昌V Walk、銅鑼灣WTC世貿中心(只適用於地下至十三樓商戶)、元朗YOHO MALL形點及元朗廣場(下稱「參與商場」)。

31. 「The Point會員/ 會員」指The Point by SHKP商場綜合會員計劃之會員。

32. 「合資格滙豐信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡,除特別聲明外。

33. 「合資格簽賬」指推廣期內於參與商場以合資格滙豐信用卡簽賬並以港幣結算的交易。本推廣活動接受購買指定節慶食品券(只限月餅券(包括雪糕月餅券)、賀年糕點券、粽券及臘腸券)之簽賬。惟以下交易並不是合資格簽賬:Apple商戶、旅行社、健身及美容中心(於PopWalk天晉滙的美容中心除外)、過境巴士站、地產代理公司、老人院、醫務所/牙醫診所、停車場、洗車及汽車美容、汽車產品及服務、購買泊車卡、小賣車、展覽場地、臨時展銷攤位/Pop Up Store、寫字樓客戶、酒店、銀行服務、保險計劃的保費、貨幣兌換店、學費(於PopWalk天晉滙支付的學費除外)/會籍費/月費、購買或增值八達通、任何增值服務或繳費、郵購、傳真訂購、電郵訂購、電話訂購、網上購物(網上購買電影戲票除外)、任何台費、電話卡費用、門券銷售服務(如商場活動、演唱會門票)、購買香港挪亞方舟及天際100入場券、以貨品作貼換交易、購買或使用禮券、現金券、新地商場贈券、新地商場電子贈券、禮品卡、會員卡、積分卡、折扣卡、增值卡、鞋券、湯券、飲品券、食品券、餅卡及婚嫁禮券(包括但不限於西餅券、唐餅券、婚嫁禮卡及婚嫁禮券)、購買金粒、金條及供金會、以現金繳付之發票,以及參與商場決定之其他類別。

34. 「簽賬淨額」指合資格滙豐信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠架!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。