fbpx

【HSBC獎賞錢換到The Point積分啦】優惠期內兌換可獲100% The Point積分!即$1獎賞錢可兌換500 The Point積分!等於$1獎賞錢當$2用呀!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :🎉全城最正 清卡數貸款優惠🎉只限5月31日或之前⏰ DBS「貸易清」私人貸款還款期長達84個月,經小斯申請加碼送你高達$21,500獎賞: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

嘩!繼易賞錢、MTR積分後,HSBC「獎賞錢」又多樣野可以換到啦!就係The Point積分啦!當然係有優惠啦!

由2022年4月14日至6月30日,係滙豐 HSBC Reward+連結你既The Point賬戶,然後透過「兌換獎賞錢」功能以「獎賞錢」兌換「The Point積分」,可獲額外100%「The Point積分」!

 • 優惠期內每$1「獎賞錢」可兌換500「The Point積分」
 • 一般情況為每$1「獎賞錢」可兌換250「The Point積分」
 • 全期兌換上限為$150「獎賞錢」
 • 「The Point積分」每2,500積分可當$10用
 • 所以計返即係$1「獎賞錢」就可以當$2用啦

另外提返大家,「The Point積分」除咗可以當錢用外,其實仲可以換到好多野!有時仲要好抵架!例如曾經就試過可以用3,000積分換到$1,000至$1,400酒店住宿券!所以唔趕住用既,不妨留返啲「The Point積分」等有優惠先用啊!

記得要喺6月30日起碼轉$150「獎賞錢」做「The Point積分」賺咗呢100%回贈先呀!


【HSBC信用卡新地商場優惠】單一簽賬滿$500, 可有1個電子印花!最多換領48個印花,即160,000積分,相等於$640 Point Dollars!

又有商場優惠啦!HSBC信用卡同新地商場優推出咗個優惠,由即日起至2022年12月31日,The Point會員憑滙豐信用卡即日單一簽賬滿$500, 可換領1個電子印花 (每位會員每日最多可獲印花兩個)!

✅ 優惠分為4個階段:
1️⃣ 階段 1:2022年1月1日至3月31日
2️⃣ 階段 2:2022年4月1日至6月30日
3️⃣ 階段 3:2022年7月1日至9月30日
4️⃣ 階段 4:2022年10月1日至12月31日

每個階段收集3個印花可換領10,000積分,相等於$40 Point Dollar!而每階段最多領取12印花,即可享40,000積分,即係整個優惠期內最多領取48個印花,即160,000積分,相等於$640 Point Dollars!

優惠詳情:https://www.moko.com.hk/zh-hant/promotions/hsbc-credit-card-red-hot-year-round-offers/

適用信用卡:HSBC Visa信用卡HSBC銀聯信用卡HSBC Red CardHSBC Premier 信用卡HSBC EveryMile信用卡


HSBC信用卡新地商場優惠

✅ 優惠分為4個階段:
1️⃣ 階段 1:2022年1月1日至3月31日
2️⃣ 階段 2:2022年4月1日至6月30日
3️⃣ 階段 3:2022年7月1日至9月30日
4️⃣ 階段 4:2022年10月1日至12月31日


HSBC信用卡新地商場 優惠詳情

於推廣期內日,The Point會員憑滙豐信用卡即日單一簽賬滿$500, 可換領1個電子印花 (每位會員每日最多可獲印花兩個)!

 • 每個階段收集3個印花可換領10,000積分,相等於$40 Point Dollar
 • 每階段最多領取12印花,即可享40,000積分
 • 整個優惠期內最多領取48個印花,即160,000積分,相等於$640 Point Dollars!

The Point by SHKP參與商場

APM、卓爾廣場、東港城、北角匯、Homesquare、錦薈坊、上水廣場、新都廣場、Mikiki 、新都會廣場 、新城市廣場、將軍澳中心 、大埔超級城、荃灣廣場、新達廣場 、V City、元朗廣場、YOHO MALL、世貿中心WTC、新世紀廣場、V Walk


HSBC信用卡新地商場 優惠條款及細則

1. 優惠推廣期為2022年1月1日至12月31日,並分以下4個階段進行:
a. 階段1:2022年1月1日至3月31日
b. 階段2:2022年4月1日至6月30日
c. 階段3:2022年7月1日至9月30日
d. 階段4:2022年10月1日至12月31日

優惠詳情

 1. 於推廣期內,The Point 會員以合資格滙豐信用卡於參與商場作合資格簽賬並單一 簽賬淨額滿港幣 500 元,可於「新地商場」手機應用程式領取1個電子印花;收 集滿 3 個電子印花即可換領 10,000 The Point 積分。
 2. 每個階段於所有參與商場內最多可領取 12 個印花以兌換 40,000 The Point 積分; 於整個推廣期內最多可合共領取 48 個印花以兌換 160,000 The Point 積分。惟不 同階段所領取之印花不可累計以兌換積分。

如何獲享優惠

4. 您可獲享優惠,若您:

 1. 持有合資格滙豐信用卡及其信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;
 2. 是現有ThePoint會員或於推廣期內成功登記為ThePoint會員;及
 3. 於推廣期內於參與商戶以合資格滙豐信用卡作合資格簽賬。

獲享優惠前須注意事項

5. 每位會員每日於所有參與商場最多可獲得兩個電子印花 (須來自不同商戶之簽賬)。

 1. 會員(包括已啟用「自動賺取The Point積分」功能之YATA-Fans會員及SmarTone 流動電話服務計劃用戶)必須於簽賬當日的指定時間內親臨所簽賬之參與商場之指 定登記地點出示合資格交易之商戶機印發票正本、相關簽賬存根正本及與簽賬存根 上相同之合資格滙豐信用卡以領取電子印花及/或登記積分。經商場工作人員核對 無誤及登記積分後,電子印花將即時於「新地商場」手機應用程式之活動頁面顯示。
 2. 商場工作人員將於已啟用「自動賺取The Point積分」功能之YATA-Fans會員及 SmarTone流動電話服務計劃用戶之The Point帳戶作出積分調整,以確保成功登 記印花。
 3. 簽賬之持卡人必須為The Point會員本人,商場工作人員有權要求會員出示身分證 明文件作核實之用。
 4. 登記電子印花不適用於「新地商場」手機應用程式或「新地商場會員計劃」微信官 方帳號之自助登記。
 5. 透過電子錢包所作的交易(包括WeChat Pay 及支付寶),均不會算作本推廣的合 資格簽賬。
 6. 集齊3個印花後,會員可於「新地商場」手機應用程式活動頁面按「立即換領」以 換領積分。成功換領後,積分獎賞將即時存入會員帳戶內,同時亦可瀏覽「積分紀 錄」以了解積分狀況。
 7. 會員必須於每個階段之推廣期完結後14天內以該階段獲得之電子印花兌換 The Point 積分。恕不接受逾期兌換。

 page2image978250288page2image978250576

 1. 每張合資格簽賬存根只可用作登記電子印花1個,並不可與參與商場內其他推廣活 動重複或同時使用(The Point by SHKP商場綜合會員計劃之登記積分活動及參與 商場之常設泊車優惠除外)。
 2. 本推廣活動只接受參與商場內之商戶所發出之商戶機印發票正本及簽賬存根正本。所有商戶機印發票須於參與商場內之商戶營業時間內發出方為有效。商戶機印發票 正本須清楚列明商戶名稱、簽賬日期、交易金額及消費項目,而簽賬存根正本須清 楚列明合資格滙豐信用卡號碼、商戶名稱、簽賬日期、交易金額、有效之授權號碼 及持卡人簽署(如適用),如未能於登記積分時出示資料相符之有效商戶機印發票正 本、簽賬存根正本及/或作合資格簽賬之合資格滙豐信用卡,或所提供之資料不 全,不論任何原因,會員將不可登記積分及領取電子印花。所有損毀、逾期及未能 清晰顯示相關資料的簽賬存根及商戶機印發票均為無效。
 1. 恕不接受任何分拆簽賬。
 2. 分期付款之單據以商戶機印發票之全數金額計算。如該項交易只付訂金部份,簽賬 金額即以當日所付之訂金計算,並非以該交易的消費總額計算,餘額亦不可再參加 任何推廣活動(The Point by SHKP商場綜合會員計劃之登記積分活動除外)。如以 該項交易的餘額部份參加活動,須同時出示訂金部份的商戶機印發票正本及簽賬存 根正本以證明該訂金部份未曾用以參加任何推廣活動(The Point by SHKP商場綜 合會員計劃之登記積分活動除外)。
 3. 任何影印副本、手寫及重印之發票、單據或簽賬存根及銀行賬單或月結單恕不接 受。簽賬交易不包括已取消、退款、偽造或未誌賬的交易。
 4. 所有用作登記積分及領取電子印花之商戶機印發票正本經確認後會被商場工作人員 蓋印,以示已成功登記。您不可憑已蓋印之商戶機印發票正本要求商戶退回款項。 任何多於合資格簽賬要求(即港幣500元)之餘額不可享有其他優惠。

19. 各參與商場之登記地點及時間如下:

20. 積分及電子印花一經送出,在任何情況下,均不得取消、更改、轉讓、退回、兌換 現金及找贖。

 1. 換領積分及電子印花的詳情,請參閱「新地商場」手機應用程式或「新地商場會員 計劃」微信官方帳號之「獎賞」頁面 ,The Point 積分使用須受 The Point by SHKP 商場綜合會員計劃之條款及細則約束。
 2. 會員必須保留所有合資格簽賬的簽賬存根正本。如有任何爭議,滙豐信用卡或會隨 時要求您提供有關存根及/或其他文件或證據,以作核實並保存。
 3. 同一合資格滙豐信用卡戶口下的基本卡持卡人與附屬卡持卡人會被視為獨立的持卡 人,並可各自以其合資格滙豐信用卡簽賬獲享優惠。
 4. 對於參與商場所提供的產品及服務質素或參與商場或會提供的額外推廣優惠/折 扣,滙豐信用卡概不承擔任何責任。請向參與商場的職員查詢優惠詳情及條款細 則。
 5. 優惠須受本條款及細則、合資格滙豐信用卡及參與商場的條款及細則約束。滙豐信 用卡、新鴻基地產及參與商場可更改或終止優惠或修改條款及細則。有關最新之優 惠內容、供應及條款及細則,請參閱有關網頁或向參與商場職員查詢。
 6. 如滙豐信用卡、新鴻基地產或參與商場認為閣下有任何欺詐或濫用行為,閣下將不 可獲享優惠。
 7. 就本推廣如有任何爭議,滙豐信用卡、新鴻基地產及參與商場保留最終決定權。
 8. 滙豐信用卡根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中 英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「新鴻基地產」指新鴻基地產代理有限公司。
 2. 「The Point 會員/會員」指 The Point by SHKP 商場綜合會員計劃之會員。
 3. 「參與商場」指新鴻基地產旗下參與 The Point 商場綜合會員計劃的商場,包括:觀塘 apm、屯門卓爾廣場、將軍澳東港城、北角匯、沙田 HomeSquare、屯門錦 薈坊、上水廣場(只適用於二樓至五樓商戶)、葵芳新都會廣場、上水新都廣場、新 蒲崗 Mikiki、旺角 MOKO 新世紀廣場、沙田新城市廣場一期及三期、將軍澳中心、 將軍澳 PopWalk 天晉滙、大埔超級城、荃灣荃錦中心、荃灣廣場、大埔新達廣場、 屯門 V city、南昌 V Walk、銅鑼灣 WTC 世貿中心(只適用於地下至十三樓商戶)、 元朗 YOHO MALL 形點及元朗廣場(下稱「參與商場」)。
 4. 「合資格滙豐信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於 香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣 信用卡,除特別聲明外。
 5. 「合資格簽賬」指推廣期內於參與商場以合資格滙豐信用卡簽賬並以港幣結算的交 易。本推廣活動接受購買指定節慶食品券 (只限月餅券 (包括雪糕月餅券)、賀年糕 點券、粽券及臘腸券)之簽賬。惟以下交易並不是合資格簽賬: Apple 商戶、旅行 社、健身及美容中心(於 PopWalk 天晉滙的美容中心除外)、過境巴士站、地產代 理公司、老人院、醫務所/牙醫診所、停車場、洗車及汽車美容、汽車產品及服務、 購買泊車卡、小賣車、展覽場地、臨時展銷攤位/Pop Up Store、寫字樓客戶、酒 店、銀行服務、保險計劃的保費、貨幣兌換店、學費(於 PopWalk 天晉滙支付的學 費除外)/會籍費/月費、購買或增值八達通、任何增值服務或繳費、郵購、傳真訂 購、電郵訂購、電話訂購、網上購物(包括「新地商場」手機應用程式購買外賣自 取或獎賞平台之訂單,唯網上購買電影戲票除外)、任何台費、電話卡費用、門券 銷售服務(如商場活動、演唱會門票)、購買香港挪亞方舟及天際 100 入場券、以貨 品作貼換交易、購買或使用禮券、現金券、新地商場贈券、新地商場電子贈券、禮 品卡、會員卡、積分卡、折扣卡、增值卡、鞋券、湯券、飲品券、食品券、餅卡及婚嫁禮券(包括但不限於西餅券、唐餅券、婚嫁禮卡及婚嫁禮券)、購買金粒、金條 及供金會、以現金繳付之發票,以及參與商場決定之其他類別。

34. 「簽賬淨額」指合資格滙豐信用卡的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券 /禮物卡之使用均不會計算在內。


HSBC Reward+ 兌換The Point積分優惠

優惠推廣期

2022年4月14日至2022年6月30日。

優惠詳情

推廣期內,於滙豐Reward+連結您的The Point賬戶及透過「兌換獎賞錢」功能以「獎賞錢」兌換「The Point積分」可獲額外100%「The Point積分」,即每$1「獎賞錢」可兌換500「The Point積分」(一般情況為每$1「獎賞錢」可兌換250「The Point積分」)。 您全期兌換上限為$150「獎賞錢」。

如何獲享優惠

您可獲享優惠,若您:
– 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;
– 於推廣期內成功於滙豐Reward+連結您的The Point賬戶,您於我們和The Point賬戶的手提電話號碼必須一致;及

獲享優惠前須注意事項

您只須連結滙豐Reward+及The Point賬戶一次。成功連結並不代表我們已確認有關信用卡、兌換交易或持卡人符合獲得優惠及「The Point積分」的資格。

基本「The Point積分」及優惠之額外「The Point積分」會於兌換後即時存入相關的The Point賬戶。

您需自行登入The Point手機應用程式查閱「The Point積分」餘額。如您發現仍未獲取額外「The Point積分」,請聯絡The Point顧客服務主任,電話:(852)3766 6362 (辦公時間:星期一至五早上9時30分至下午1時及下午2時30分至6時,公眾假期除外)。

當「獎賞錢」兌換成「The Point積分」後,即受參與商場的條款及細則所約束。已兌換的交易不可再轉回。

您必須保留所有兌換紀錄。如有任何爭議,我們或會隨時要求您提供有關兌換紀錄及/或其他證據,以作核實並保存。

您不可:
– 將優惠兌換現金、其他貨品、服務、折扣或轉讓;及
– 與其他優惠同時使用。
– 合資格信用卡、「獎賞錢」計劃、Reward+及滙豐Reward+「獎賞錢」兌換為第三方獎賞積分的條款及細則繼續適用。

「參與商場指新鴻基地產代理有限公司旗下參與The Point綜合會員計劃的商場,包括:觀塘apm、屯門卓爾廣場、薄扶林置富南區廣場、將軍澳東港城、北角匯、沙田HomeSquare、屯門錦薈坊、上水廣場、葵芳新都會廣場、上水新都廣場、新蒲崗Mikiki、旺角MOKO新世紀廣場、柴灣新翠商場、沙田新城市廣場、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、大埔超級城、荃灣荃錦中心、荃灣廣場、大埔新達廣場、屯門V city、南昌V Walk、銅鑼灣WTC世貿中心、元朗YOHO MALL形點及元朗廣場。

「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡。優惠不適用於iCAN卡及附屬卡。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

2 comments

  • CC on 15 4 月, 2022 at 12:52 下午
  • 回覆

  請問如果係普通家庭主婦冇收入證明,匯豐邊一張卡最易開?係唔係RED card最易批?謝謝。

  1. 都要有資產係hsbc先有機會開到呀 放最少10萬

發佈留言

暱稱和郵箱必需填寫,您的郵箱只有管理員可見。