fbpx

【中銀信用卡優惠】好抵啊!用中銀信用卡消費或繳費高達10X積分!中銀淘寶World萬事達卡都有優惠!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

中銀信用卡優惠

嘩嘩嘩,宜家用中銀信用卡購物或者繳費,可享高達10倍積分獎賞,計番即係有高達4%回贈嫁!宜家用中銀卡食飯買野,甚至AlipayHK簽賬都可以賺盡10倍積分嫁!

 • 中銀信用卡(中銀淘寶World萬事達卡有份!):每月簽帳$5,000或以上可得5倍積分
 • 中銀銀聯雙幣信用卡:每月簽帳$10,000或以上可得10倍積分

假設你係9月買用中銀銀聯雙幣信用卡簽賬$11,000,咁就有10倍積分,成110,000分嫁,計番係$440回贈!10月繼續用中銀銀聯雙幣信用卡簽賬$12,000,又有10倍積分,即係有120,000分,計番係$480回贈!2個月就有230,000分,即係$920回贈!回贈有4%嫁!

最重要係淘寶神卡,中銀淘寶World萬事達卡都有優惠,都有5倍積分嫁!今次用佢黎串流音樂平台、訂酒店平台等,除左豁免海外簽賬手續費,仲可以有5倍積分!抵啊!仲可以食埋淘寶購物日日無上限0%手續費既優惠,仲有5倍積分啊!真係買得多就慳得多啊!

宜家中銀淘寶World萬事達卡全新客戶仲有迎新優惠,收到卡之後2個月內,累積簽賬$3,000,就有$400現金回贈!咁抵!未有中銀淘寶World萬事達卡既記得網上申請啦!

優惠詳情:中銀網站

適用信用卡:中銀淘寶World萬事達卡

中銀淘寶World萬事達卡申請連結:flyformiles.hk/boc.taobao
(全新客戶仲可以賺埋迎新$400現金回贈架)


「中銀信用卡簽賬高達10X積分獎賞」優惠詳情

 • 推廣期:2021年9月1日至10月31日
 • 憑中銀信用卡單一簽賬淨額須滿HK$500或以上並累積滿指定金額,可享額外積分:
每月累積簽賬滿 中銀銀聯雙幣信用卡 其他中銀信用卡
HK$5,000 – HK$10,000 5x積分獎賞 (高達2%回贈)
HK$10,000以上 10x積分獎賞 (高達4%回贈) 5x積分獎賞 (高達2%回贈)
每月最多可獲享的額外簽賬積分 112,500積分 (=HK$450回贈) 50,000積分 (=HK$200回贈)
整個推廣期內最多可獲享額外225,000積分 (=HK$900回贈)

「中銀信用卡簽賬高達10X積分獎賞」推廣之條款及細則:

 1. 「中銀信用卡簽賬高達10X積分獎賞」推廣 (下稱「本推廣」) 只適用於由香港發行並印有中銀標誌的中銀信用卡、中銀銀聯雙幣信用卡及中銀聯營卡 (下稱「合資格信用卡」),但不適用於由內地及澳門發行的中銀信用卡、私人客戶卡、採購卡及美金卡。
 2. 本推廣之推廣期由2021年9月1日至10月31日(包括首尾兩日,下稱「推廣期」)。
 3. 本推廣之登記期由2021年9月1日上午10時至10月31日晚上11時59分 (下稱「登記期」)。客戶須於登記期內透過中銀香港網頁(www.bochk.com/s/a/10xgpreward) 、中銀香港流動應用程式、BoC Pay 流動應用程式或「中銀香港信用卡」微信官號 (WeChat ID:BOCHK_CC) 輸入合資格信用卡之正確資料及成功登記一次 (下稱「登記」),完成後客戶將獲發一個登記編號,方可參與本推廣。本推廣設有登記名額限制,並只適用於登記期內首30,000名成功登記之客戶 (下稱「合資格客戶」)。登記名額將以中銀信用卡(國際)有限公司(下稱「卡公司」) 之電腦紀錄為準,額滿即止。
 4. 「合資格簽賬」指於推廣期內憑合資格信用卡作以下交易,且單一簽賬淨額須滿HK$500或以上 (以該簽賬之誌賬金額計算) (下稱「合資格簽賬」):

(i) 於本地、網上及海外所作之零售簽賬(包括透過AlipayHK所作之簽賬),惟不包括透過WeChat Pay HK所作之簽賬,亦不包括於推廣期內與卡公司展開門市/網上簽賬推廣之不同指定商戶所作之簽賬(包括但不限於「百老滙簽賬優惠」推廣;卡公司將在該門市/網上簽賬推廣中列明有關不獲界定為本推廣合資格簽賬之簽賬)、「積FUN錢」交易、現金提現/現金透支、現金存戶服務金額、結餘轉戶金額、自動轉賬、八達通增值/自動增值、分期付款 (包括但不限於現金分期、月結單分期付款、網上繳費分期及商戶免息分期之每月供款)、年費、財務費用、手續費、繳交公共事務費用/繳費金額 (包括但不限於支付稅款、通訊費、會費、教育機構費用/學費、或水電等公用設施的費用)、網上支付系統繳費予指定商戶 (包括但不限於PayPal或支付寶)、購買及/或充值儲值卡或電子錢包的交易、金融機構/非金融機構的產品/服務交易 (包括但不限於存款、外匯、過數/轉賬、投機買賣、保險、基金及股票之供款)、賭博交易、慈善及非牟利機構交易,以及其他未經許可之簽賬;

(ii) 於中銀香港個人網上銀行或手機銀行繳付商戶的賬單,惟不包括繳付稅務局、銀行或信用卡服務、信貸財務、證券公司及借貸還款(包括但不限於償還保單貸款)等相關繳費的賬單類別,亦不包括直接付款授權及分期繳付的賬單。

卡公司全權酌情界定合資格簽賬之定義。

5. 每位合資格客戶(以身份證明文件號碼計算)於推廣期內以指定之合資格信用卡進行合資格簽賬,可享以下高達10倍簽賬積分獎賞(即於整個推廣期內最多可獲享額外225,000簽賬積分):

(i) 以中銀銀聯雙幣信用卡於推廣期內之任何一個曆月累積合資格簽賬達HK$5,000至HK$10,000,可享5倍簽賬積分獎賞(獎賞已包括合資格簽賬原有HK$1 =1簽賬積分,及每HK$1合資格簽賬可享額外4倍簽賬積分);如累積合資格簽賬達HK$10,000以上,則可享10倍簽賬積分獎賞(獎賞已包括合資格簽賬原有HK$1 =1簽賬積分,及每HK$1合資格簽賬可享額外9倍簽賬積分(下稱「額外9倍簽賬積分」))。

每位合資格客戶(以身份證明文件號碼計算) 於推廣期內每曆月最多可於額外9倍簽賬積分獎賞中獲享112,500簽賬積分,並於整個推廣期內最多可獲享225,000簽賬積分;

(ii) 以任何合資格信用卡於推廣期內之任何一個曆月累積合資格簽賬滿HK$5,000或以上,可享5倍簽賬積分獎賞(獎賞已包括合資格簽賬原有的HK$1 =1簽賬積分,及每HK$1合資格簽賬可享的額外4倍簽賬積分(下稱「額外4倍簽賬積分」))。每位合資格客戶(以身份證明文件號碼計算) 於推廣期內每曆月最多可於額外4倍簽賬積分獎賞中獲享50,000簽賬積分,並於整個推廣期內最多可獲享100,000簽賬積分。

6. 合資格客戶若持有多於一個合資格信用卡賬戶,只須以其中一張合資格信用卡登記一次;以其名下非合資格信用卡登記及/或簽賬,將不獲享額外簽賬積分獎賞。合資格客戶若以其名下不同的合資格信用卡登記多於一次,有關額外簽賬積分獎賞亦將會誌入首張成功登記的合資格信用卡賬戶內。於推廣期間,如登記的信用卡賬戶曾進行轉換或提升,額外簽賬積分獎賞將誌入新卡賬戶內。

7. 附屬卡的登記及簽賬交易將被視為同一主卡賬戶的登記及交易,附屬卡的額外簽賬積分獎賞將合併計算於主卡賬戶內。可獲贈的總額外簽賬積分獎賞將以每一個合資格信用卡賬戶合併計算。

8. 所有合資格簽賬須以交易日期計算,推廣期第一個曆月之合資格簽賬須於2021年10月7日或之前成功誌賬;推廣期第二個曆月之合資格簽賬須於2021年11月7日或之前成功誌賬。

9. 合資格客戶以中銀銀聯雙幣信用卡人民幣賬戶所作之合資格簽賬,將以每 1元人民幣簽賬當作港幣1元計算。

10. 登記一經完成,所有登記資料將被列入紀錄內,不可取消、更改或轉換。客戶透過登記系統獲得的登記紀錄並不代表卡公司已確認客戶符合獲享額外簽賬積分獎賞的資格。卡公司將根據交易日期及金額核對儲存於卡公司的交易紀錄,以決定有關合資格客戶獲得額外簽賬積分獎賞的資格。若合資格客戶持有的資料與卡公司的紀錄不符,一概以卡公司之紀錄為準。

11. 本推廣只接受有簽賬/電子存根/收據之交易,合資格客戶必須保留有關交易之所有有關文件之正本。如有任何爭議,卡公司保留權利要求合資格客戶提供有關交易存根正本及/或其他有關文件正本或證據,以作核實。已遞交的交易存根及其他有關文件或證據將不獲發還。

12. 任何虛假交易、未經許可的交易、未誌賬、已取消或已退款的交易款項均不會列入為合資格簽賬。

13. 合資格客戶於推廣期內及誌入額外簽賬積分獎賞時,合資格信用卡賬戶及流動支付綁定狀態(如適用)必須正常、有效及信用狀況良好,方符合資格參與本推廣及獲得有關額外簽賬積分獎賞。如合資格客戶於推廣期內或獲取額外簽賬積分獎賞時,違反持卡人合約條款、持卡人賬戶已取消、有欠款逾期未清還或有不良紀錄,或客戶自動放棄領取額外簽賬積分獎賞,將不獲發有關額外簽賬積分獎賞,有關額外簽賬積分獎賞將自動取消。

14. 所獲贈的額外簽賬積分獎賞只可用作日後抵銷信用卡零售簽賬用途,並不可用作透支現金、支付任何財務費用或繳交獲贈額外簽賬積分獎賞前累積未繳的信用卡結欠。

15. 客戶所獲贈的額外簽賬積分不能轉讓,亦不可用作售賣用途。

16. 其他簽賬積分條款及細則,一概以中銀信用卡「簽賬得 FUN 獎賞計劃」及其他有關優惠推廣條款內容為準。

17. 所有有關交易/推廣紀錄由卡公司經核實無誤後,有關額外簽賬積分獎賞將於2022年1月31日或之前誌入合資格客戶首張成功登記的合資格信用卡賬戶內,並顯示於2022年1月或2月份之月結單上。

18. 合資格客戶獲取額外簽賬積分獎賞後如用作計算獎賞的交易被取消或有任何舞弊或欺詐成分,卡公司將即時取消客戶的額外簽賬積分獎賞資格並於該信用卡直接扣除相等於所獲的額外簽賬積分獎賞的金額而不作另行通知。卡公司亦保留取消該信用卡的權利,及/或採取任何其認為適當的法律行動。

19. 本推廣條款受香港特別行政區法律所管轄,並以此作為法律詮釋。

20. 除有關持卡人及卡公司以外,並無其他人士有權按《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條文,或享有本條款及細則任何條文下的利益。

21. 卡公司保留更改、暫停或取消本推廣或修訂其條款及細則之酌情權。卡公司保留對所有爭議的最終決定權。

22. 上述產品、服務與優惠受有關條款約束,詳情請參閲相關宣傳品或向中國銀行(香港)有限公司職員查詢。

23. 如此條款及細則的中、英文版本有所差異,一概以中文版本為準。

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

12 comments

Skip to comment form

  • Wendy on 10 月 24, 2021 at 1:37 下午
  • Reply

  hello 小斯,想請問下9月冇簽到數,10月份可唔可以一次交2萬蚊學費?定係回贈一個月上限只係1萬?謝謝

  1. 每個月計啊

  • Fai on 10 月 4, 2021 at 10:35 下午
  • Reply

  用支付寶繳交差餉計不計10倍分?

  1. 唔得
   (ii) 於中銀香港個人網上銀行或手機銀行繳付商戶的賬單,惟不包括繳付稅務局、銀行或信用卡服務、信貸財務、證券公司及借貸還款(包括但不限於償還保單貸款)等相關繳費的賬單類別,亦不包括直接付款授權及分期繳付的賬單。
   要用呢個交先計

  • ALan on 10 月 2, 2021 at 12:24 上午
  • Reply

  同時登記左10X積分獎賞、百老滙簽賬優惠,可唔可以賺哂兩個推廣?

  如果唔得,係百老匯買左$6000野,係計邊面推廣優惠?

  1. 唔得
   9. 客戶於推廣期內於合資格商舖所作之所有交易,將不視為「中銀信用卡簽賬高達10X積分獎賞」推廣之合資格簽賬,有關「中銀信用卡簽賬高達10X積分獎賞」推廣之詳情及條款及細則,請瀏覽中銀香港網頁 (中銀香港網頁>信用卡>推廣優惠>最新優惠)。

  • Him on 9 月 23, 2021 at 10:13 上午
  • Reply

  想問佢繳費 係咪水費, 電費, 差响都有得賺分?

  1. 可以

  • Tap on 9 月 22, 2021 at 6:31 下午
  • Reply

  用中銀雙幣卡繳交保費也有10X積分嗎?

  唔該小斯

  1. ebanking交應該可以呀
   (ii) 於中銀香港個人網上銀行或手機銀行繳付商戶的賬單,惟不包括繳付稅務局、銀行或信用卡服務、信貸財務、證券公司及借貸還款(包括但不限於償還保單貸款)等相關繳費的賬單類別,亦不包括直接付款授權及分期繳付的賬單。

  • ALan on 9 月 18, 2021 at 11:59 上午
  • Reply

  整個推廣期內最多可獲享額外225,000積分 (=HK$900回贈)

  如果我想賺盡,每月上限係簽幾多$?

  唔該小斯!

  1. 要睇你用邊張信用卡簽呀 唔同卡個計法唔同

Leave a Reply

Your email address will not be published.