fbpx

【滙豐Travel Guru會員】外幣高達6%獎賞錢回贈!咁樣玩先最抵!

😍 經小斯申請信用卡/戶口/稅貸有額外積分/禮券/現金呀:flyformiles.hk/20634

😀 😀 :清理卡數債務最忌係拖❗ 即刻介紹個專家比你 幫你債務清零仲要還得聰明❗🤩經小斯申請送高達$31,500獎賞❗: flyformiles.hk/60581

😆 記得要follow埋我Instagram睇我啲靚旅行相呀!

😳 唔想錯過任何優惠或消息,記得要訂閱我既電子報呀!一有消息就會email通知你呀!(按我登記訂閱)

好搞笑呀!HSBC又有新野!你一入Reward+就會見到有3粒菇菇!就可以登記做會員升級你個菇菇了!升到最盡仲有6%外幣回贈啊!好玩好玩!

會籍分為3級:

 • GO級旅人:外幣簽賬額外3%「獎賞錢」;迎新AIRSIM 30%
  回贈優惠碼
 • GING級旅人:外幣簽賬額外4%「獎賞錢」;迎新HK$200 Klook 電子禮品券
 • GURU級旅人:外幣簽賬額外6%「獎賞錢」;迎新HK$500 Trip.com 電子禮券 (Everymiles卡額外香港環亞優逸庭禮券x1及升級禮券 x1)

你用HSBC Visa Signature信用卡,最紅獎賞計劃有揀「賞世界」,外幣簽賬有3.6%「獎賞錢」回贈,連埋GURU優惠就有高達9.6%「獎賞錢」回贈!

建議當你開始跑GURU級旅人既時候,先用 HSBC Everymile信用卡!當你去到最高級別,解鎖到最多既6%「獎賞錢」回贈,加埋GURU優惠就有8.5%回贈,即係HK$0.6=1里!

不過咁HSBC Visa Signature信用卡雖然贏咗「獎賞錢」回贈,但係換里數方面,都係 HSBC Everymile信用卡贏!所以睇下大家需要而決定用邊張卡啦!

適用信用卡:

HSBC Everymile信用卡HSBC Visa Signature信用卡HSBC Premier 信用卡HSBC Visa信用卡HSBC Red CardHSBC銀聯


滙豐Travel Guru會員詳情

GO級旅人 (第一級) GING級旅人(第二級) GURU級旅人(第三級)
迎新禮遇 AIRSIM 30%回贈優惠碼 HK$200之klook電子禮
品卡
HK$500Trip.com電子禮券 +
EveryMile 卡持有人額外
專享:香港環亞優逸庭禮券x1及升級禮券×1
外幣簽賬
額額外「獎賞
錢」回贈**
3%* 4% 6%
額外「獎賞錢」回贈上限 $600「獎賞錢」 $1,400「獎賞錢」 $2,200「獎賞錢」
精選旅遊
優惠
指定旅遊商戶(包括阿聯酋航空、Klook、Trip.com等)可享全年獨家折扣
及優惠!

* 會籍有效期內連續三個日曆月合共累積相等於港幣8,000元的外幣簽賬即可解鎖額外3%「獎賞錢」回贈。

**GO 級旅人(第一級),GING 級旅人(第二級)及GURU 級旅人


如何升級及續會

成為新級別的 12個月內,你需要達成以下任務:

GO級旅人 (第一級) GING級旅人(第二級) GURU級旅人(第三級)
條件 免費登記
 • 累積相等於港幣30,000元或以上的外幣簽賬,及
 • 預訂達3次機票或酒店*
 • 累積相等於港幣70,000元或以上的外幣簽賬,及
 • 預訂達6次機票或酒店*

* 機票或酒店簽賬金額需滿港幣1,500元或以上。
如果您末能在GING級旅人(第二級)或GURU 級旅人(第三級)會員有效期內達到相應要求,您將會成為您所達到較低要求之會員級别。

滙豐信用卡主卡持有人均可免費加入


滙豐Travel Guru會員計劃之條款及細則

 1. 會員計劃
  1.1滙豐Travel Guru會員計劃(以下稱為「本計劃」)是由香港上海滙豐銀行有限公司(我們,本行)為滙豐個人合資格信用主卡持卡人(您)提供。本計劃受以下所述之條款及細則約束(以下稱 為「條款及細則」,我們有絕對權利隨時更改有關條款及細則)。
 2. 會員資格
  2.1 您必須透過Reward+進行登記成為Travel Guru 會員及持有合資格信用卡。您的合資格信用卡戶口在登記及會籍期內必需為有效及信用狀況良好。
  2.2 本計劃登記日期會不定時開放並以我們的公佈作準。本計劃可能會收取會籍申請費但會視乎情況而豁免。若果我們對在指定登記日期內進行登記的會員豁免會籍申請費,之後登記的會員並不代表可享豁免,我們會不定時檢視所需申請費用 。有關登記日期及/或會籍申請費的最新詳情,請參閱我們的網頁及/或 Reward+。
  2.3 我們有權隨時更改會籍資格,並擁有絕對及最終權力決定您是否符合獲得會籍之資格和標準。
  2.4 您只須於登記日期內登記一次。當您現時的會籍等級到期,您的新會籍等級(見以下定義)將根據指定條款獲得續級、升級或降級。完成登記並不代表我們已確認有關(i) 客戶,(ii) 信用卡或(iii) 交易獲享本計劃之優惠。
 3. 會員計劃等級
  3.1 本計劃共分為 3個等級:
  • GO 級旅人 (「第一級」)
  • GING 級旅人(「第二級」)
  • GURU 級旅人(「第三級」)
  每個等級單獨稱為「會籍等級」,統稱為「會籍級別」。
  3.2 當您成功登記成為Travel Guru會員,您將自動成為GO 級旅人等級,若您符合各會籍級別的條件,您的會籍等級可獲得升級。詳情請參閱「滙豐Travel Guru會員計劃之簽賬獎賞條款及細則」。
  3.3 您只可同時持有一個會籍等級。
  3.4 本計劃不設會籍跨級提升,您每次只能晉升至高一級的會籍等級,即使您已符合升級至最高會籍等級的資格的條件。
  3.5 我們在事先通知的情況下,可能會不時更改每個會籍等級的要求。
  3.6 我們將向您發送通知,若(i)您成功登記成為Travel Guru會員;(ii) 您會籍等級後續的升級、續級或降級及/或 (iii)本計劃之任何變更,當中有可能包括我們的產品及/或服務資訊。如您已開啟Reward+推播通知功能,我們將向您發送推播通知,或發送至您於我們記錄中註冊的電子郵件地址。
 4. 會籍有效期,會籍等級升級、續級或降級生效期
  4.1 您的登記日可為登記入會期內任何一個曆日。而您會籍等級升級的生效日期將為您符合「滙豐Travel Guru會員計劃之簽賬獎賞條款及細則」相關要求後的下一個日曆月之首個曆日(「會籍升級實際生效日期」)。
  4.2 會籍等級之續級或降級的生效日期將為現時會籍等級有效期完結後的下一個日曆月之首個曆日(「會籍續級或降級實際生效日期」)。
  4.3 除您首年入會的會籍有效期(「首年會籍有效期」)外,所有會籍等級的有效期均為您自升級、續級或降級的實際生效日起計 12 個月。
  4.4 您的首年會籍有效期會由您登記入會當日起計算,一直維持到第十二 (12) 個月的最後一個曆日。因此,視乎您的登記日期,您的首年會籍有效期可能為 12 個月或更長時間。
  4.5 有關會籍有效期的示例,請參閱我們的網頁。
  4.6 有關會籍等級升級、續級或降級要求,請參閱「滙豐Travel Guru會員計劃之簽賬獎賞條款及細則」。
  4.7 有關會籍等級的升級、續級或降級資格的簽賬以交易日期為準。您在 Reward+ 上的會籍等級將在根據我們的紀錄並就有關會籍等級變更的合資格簽賬成功誌賬後更新。以下交易將不會被計入升級、續級或降級:
  a) 信用卡交易未被誌賬;或
  b) 信用卡交易自交易日起21日內未被誌賬;或
  c) 信用卡交易已被誌賬但隨後全數或部分被取消、還原或退回(包括購物退稅)。
  4.8 即使交易已成功誌賬,我們的系統也需要時間來處理Reward+上會籍等級的更新。因此, Reward+上會籍等級可能不會於交易誌賬日期同一日內更新。
  若發生該等情況,會籍等級的升級、續級或降級的生效日期仍為會籍升級實際生效日期或會籍續級或降級實際生效日期(如適用),而Reward+ 上則可能會在新會籍等級實際生效日期之後的日子才反映最新的會籍等級。但您自會籍升級實際生效日期或會籍續級或降級實際生效日期(如適用)起進行的所有合資格簽賬仍獲享升級、續級或降級會籍等級下的優惠和獎賞。
  4.9 有關解釋第 4.7 項條款和第 4.8 項條款所述情況的示例,請參閱我們的網頁。
  4.10 您必須在進行合資格簽賬當日或之前登記成為Travel Guru會員。登記前之所有簽賬將不獲計算為合資格簽賬。
 5. 會籍終止及計劃終止或變更
  5.1 如果我們在任何時候發現您出現以下情況,我們將終止您的會籍,將您退出本計劃,及/或取消您已獲得/累積的所有優惠、回贈及/或獎賞:
  a) 濫用本計劃之任何優惠、回贈及/或獎賞;
  b) 篡改本計劃及其優惠、回贈及/或獎賞;
  c) 濫用、欺騙或欺詐本計劃及其優惠、回贈及/或獎賞;
  d) 未能遵守本計劃條款;
  e) 向我們作出任何失實陳述或虛假陳述;或
  f) 違反適用的法律或法規。
  5.2 如我們認為您有符合上述第5.1項條款所述的任何行為,我們有權扣除您的「奬賞錢」或於信用卡收回任何已獲享的優惠、回贈及/或獎賞,或取消您的信用卡。我們同時保留向您收取罰款的權利,罰款將按照您從參加計劃之日起獲得的優惠、回贈及/或獎賞總額計算。
  5.3 我們保留無限期暫停或刪除本計劃的權利,或隨時改變,取消或終止本計劃及本計劃提供之優惠、回贈及/或獎賞或本計劃之條款權利,而無須給予任何理由或事先通知。請參閱我們的網頁及/或 Reward+,了解本計劃和優惠的最新資訊、可用性和條款及細則。
 6. 一般條款及細則
  6.1 合資格信用卡、「獎賞錢」計劃及Reward+的條款及細則繼續適用。
  6.2 如就本推廣有任何關於您的的爭議,我們保留最終決定權。
  6.3 您不可將會籍出售,交換、轉讓或兌換現金、折扣或其他服務。
  6.4 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。
  6.5 詞彙定義
  6.5.1「合資格信用卡」指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。若您只持有附屬卡而未持有任何個人基本卡,該附屬卡將不可獲享優惠、回贈及/或獎賞。
  6.5.2「合資格簽賬」指於推廣期內以合資格信用卡根據「滙豐Travel Guru會員計劃簽賬獎賞條款及細則」所列的條件並於有資格獲享優惠時已誌賬的交易及(i)於海外進行並附有簽賬存根正本或正式交易紀錄的簽賬,有關海外交易是根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited及中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定,(ii)惟非以香港貨幣進行的簽賬及。簽賬金額以信用卡月結單上的簽賬貨幣及已折算為港幣之金額為準。以下交易並不是合資格簽賬:
  a) 郵購、傳真及電話訂購;
  b) 透過滙豐流動理財及/或網上理財進行的簽賬交易;
  c) 購買及╱或充值儲值卡的交易;
  d) 以電子錢包所作的交易(包括增值電子錢包);
  e)「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃的提款金額;
  f)「商戶免息分期付款計劃」的整筆簽賬金額;
  g)「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃、「簽賬分期計劃」、「商戶免息分期付款計劃」及其他分期計劃之每月供款金額;
  h) 於非金融機構的交易(包括購買外匯、匯票及旅行支票);
  i) 於金融機構的交易(包括購買銀行產品及服務);
  j) 電匯;
  k) 賭博交易;
  l) 繳稅;
  m) 自動轉賬、循環付款;
  n) 所有未誌賬╱取消╱退款的交易。

6.5.3「Reward+」指滙豐HK Reward+應用程式。
6.5.4「Travel Guru會員」指本計劃之會員。

借定唔借?還得到先好借!

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發
Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited


滙豐Travel Guru會員計劃之簽賬獎賞條款及細則 (「本條款」)

本條款應與「滙豐Travel Guru會員計劃之條款及細則」一併閱讀和解釋。除非本文另有明確定義,否則「滙豐Travel Guru會員計劃之條款及細則」中定義的條款在本條款使用時應具有相同的含義。

優惠推廣期

 1. Travel Guru會員登記日期為2023年9月1日至2023年12月31日(包括首尾兩日)。
 2. 優惠推廣期為2023年9月1日至2024年12月31日 (包括首尾兩日)。

會籍簽賬條件

 1. 於優惠推廣期內,若您符合以下簽賬條件您可獲得會籍等級升級或續級:

a. 續級GO 級旅人並無簽賬要求,若您要解鎖額外3%「獎賞錢」回贈(見以下) ,您需於GO 級旅人會籍等級有效期內連續三個日曆月累積合共相等於港幣8,000元或以上的合資格簽賬(額外3%「獎賞錢」回贈要求)。
b. 若您要由GO級旅人升級至GING級旅人,或維持GING級旅人會籍,您需於現時會籍有效期內:
i. 累積合共相等於港幣30,000元或以上的合資格簽賬,及
ii. 進行3次或以上合資格機票預訂或合資格酒店預訂
c. 若您要由GING 級旅人升級至GURU級旅人,或維持GURU級旅人的會籍,您需於現時的會籍有效期內:
i. 累積合共相等於港幣70,000元或以上的合資格簽賬,及
ii. 進行6次或以上合資格機票預訂或合資格酒店預訂

4.如果您在現時會籍等級有效期內未能達到相應會籍等級要求,您將被降級至您符合該要求之會籍等級。
5. 您於會籍等級內所累積的合資格簽賬總額、合資格機票或合資格酒店預訂次數將於您新會籍等級的第一個曆日到期並重設為零。
6. 關於會籍有效期、會籍升級、續級及降級生效日期,請參閱「滙豐Travel Guru會員計劃之條款及細則」。

優惠詳情

 1. 您可享有下表所列明各會籍等級的額外「獎賞錢」回贈、迎新優惠及/或滙豐EveryMile 信用卡專享優惠:

即日起至2023年12月31日免費登記成為Travel Guru會員,即享以下旅遊禮遇!

升級/續級條件 GO 級旅人 (第一級) GING 級旅人 (第二級) GURU 級旅人 (第三級)
合資格機票預訂或酒店預訂次數
(單一簽賬滿HK$1,500或以上)
不適用 3 6
合資格簽賬 免費登記 HK$30,000 或以上外幣
及 預訂3次機票或酒店*
HK$70,000 或以上外幣
及 預訂6次機票或酒店*
額外「獎賞錢」回贈 3%# 4% 6%
額外「獎賞錢」回贈上限 $600「獎賞錢」 $1,400「獎賞錢」 $2,200「獎賞錢」
迎新禮遇 AIRSIM 30%回贈 HK$200
Klook電子券
HK$500
Trip.com電子券
滙豐EveryMile信用卡
迎新禮遇
不適用 不適用 香港環亞優逸庭x1 及
升級禮券x1

如何獲享優惠

 1. 您可獲享優惠,若您:
  a. 於進行合資格簽賬當日或之前登記成為Travel Guru會員。登記前之所有簽賬將不獲計算為合資格簽賬。有關Travel Guru會員計劃之詳情,請參閱「滙豐Travel Guru會員計劃之條款及細則」;及
  b. 持有合資格信用卡及您的信用卡戶口在整個推廣期及獲享優惠時仍然有效及信用狀況良好;及
  c. 於推廣期內以合資格信用卡作合資格簽賬並符合上述要求。

獲享優惠前須注意事項

9.額外「獎賞錢」回贈條款
a. 唯有以下簽賬才可獲享GO 級旅人等級的額外3%「獎賞錢」回贈:
i. 成功達到額外3%「獎賞錢」回贈要求之合資格簽賬;及
ii. 符合額外3%「獎賞錢」回贈要求後所進行的合資格簽賬。

不符合上述要求的合資格簽賬不可獲享GO 級旅人等級的額外3%「獎賞錢」回贈。有關解釋本條款所述的示例,請參閱我們的網頁。

b.若您的會籍等級有任何升級、續級或降級至其他會籍等級,相關的額外「獎賞錢」回贈會連同您新會籍等級的有效期一同生效,而各等級的「獎賞錢」回贈亦設有上限並述於第7項條款。
c.若您名下持有多於一張合資格信用卡,我們會將該等合資格信用卡的所有合資格簽賬合併計算,以釐定您可獲享的額外「獎賞錢」。
d.我們將根據我們持有的登記及合資格簽賬交易紀錄,以計算您可獲享的額外「獎賞錢」。如您符合資格獲享優惠,我們會按月將額外「獎賞錢」自動誌入您上個日曆月於我們紀錄中累積合資格簽賬淨額最高的合資格信用卡戶口。舉例說: 從2023年11月1日至30日期間的合資格簽賬所賺取的「獎賞錢」將於2023年12月31日或之前存入您合資格的信用卡戶口。
e. 只有誌賬後的簽賬方可賺取「獎賞錢」。在下列情況下,簽賬不能賺取「獎賞錢」:(a) 信用卡交易未成功誌賬;或(b) 信用卡交易已被誌賬但隨後全數或部分被取消、還原或退回(包括購物退稅)。
f.此優惠下的額外「獎賞錢」並不包括「獎賞錢」計劃中可獲享的基本「獎賞錢」。
g. 於獲享額外「獎賞錢」後,如用作計算額外「獎賞錢」的有關交易被取消,退回或退款,我們有權於有關持卡人的信用卡戶口扣除該額外「獎賞錢」而不作事先通知。
h. 於整個推廣期內的額外「獎賞錢」總金額將以四捨五入方法計算。

 1. 迎新禮遇及滙豐EveryMile信用卡禮遇條款

a. 我們擁有絕對及最終權力決定您是否符合獲得迎新禮遇及滙豐EveryMile信用卡禮遇,而扣除電子優惠券/優惠碼後各禮遇的餘額需以合資格滙豐信用卡支付。
b. 禮遇可能有不同的有效期,如未在規定的有效期內兌換或使用,禮遇將會失效。使用禮遇須遵守有關商戶不時訂立的條款及細則。若您因不遵守有關商戶所訂立的相關條款而未能使用/享有迎新禮遇,我們概不負責。
c. 迎新禮遇及/或滙豐EveryMile信用卡禮遇將於會籍升級實際生效日期或會籍續級或降級實際生效日期一個日曆月內發送至滙豐Reward+(我的電子優惠券),或至我們記錄中註冊的電子郵件地址,或透過Reward+推播通知發送 (若您已開啟相關功能)。
d. 若您要獲享滙豐EveryMile信用卡禮遇,您需於符合GURU 級旅人等級所需條件當日持有有效的滙豐EveryMile 信用卡。
e. 我們保留隨時以其他商戶之優惠以代替現時商戶及/或迎新禮遇及/或滙豐EveryMile信用卡禮遇的權利,並可更改禮遇的類型或價值,以及更改有關禮遇(包括日後禮遇)的獲取資格,而毋須事先通知。
f. 我們不是提供迎新禮遇及/或滙豐EveryMile信用卡禮遇的供應商。我們對以下事項概不負責或承擔任何責任:
i. 商戶提供的迎新禮遇及/或滙豐EveryMile信用卡禮遇的產品及服務質素;
ii. 商戶退出本推廣;
iii. 商戶以任何理由停止提供產品或服務。
g. 如對迎新禮遇及/或滙豐EveryMile信用卡禮遇有任何爭議,我們擁有最終決定權。
h. 根據上述規定,本推廣的迎新禮遇及/或滙豐EveryMile信用卡禮遇一經賺取,將視為最終獎賞,您將無法修改或取消。

 1. 一般條款

a. 如果我們在任何時候發現您出現以下情況,我們將取消您已獲得/累積的所有優惠、回贈及/或獎賞:

濫用本推廣之任何優惠、回贈及/或獎賞;

篡改本推廣及其優惠、回贈及/或獎賞;

濫用、欺騙或欺詐本推廣及其優惠、回贈及/或獎賞;

未能遵守本推廣條款;

向我們作出任何失實陳述或虛假陳述;或

違反適用的法律或法規。

b. 如我們認為您有符合上述第11a項條款所述的任何欺詐或濫用行為,我們有權扣除您的「奬賞錢」或於信用卡收回任何已獲享的優惠之等值而不作事先通知,或取消您的信用卡。我們還保留向您收取罰款的權利,罰款將按照您從參加計劃之日起獲得的獎勵總額計算。

c. 滙豐Travel Guru 會員計劃詳情、合資格信用卡、「獎賞錢」計劃及滙豐Reward+的條款及細則繼續適用。

d. 如就本推廣有任何關於您的的爭議,我們保留最終決定權。

e. 您不可將優惠(包括迎新禮遇,「獎賞錢」回贈及/或滙豐EveryMile信用卡禮遇)出售,交換、轉讓、退款或兌換現金、折扣或其他服務。

f.我們可更改或終止優惠,回贈或獎賞或修改條款及細則。有關最新之優惠內容、供應及條款及細則,請參閱我們的網頁。

g. 我們根據香港法例撰寫優惠之條款及細則。本推廣資料及本條款及細則的中英文本如有任何歧義或不一致,概以英文本為準。

詞彙定義

 1. 「合資格信用卡」與於「滙豐Travel Guru會員計劃之條款及細則」中所定義的條款相同,指由香港上海滙豐銀行有限公司(及其繼承人及受讓人)於香港發出的港幣個人基本卡、綜合、獨立戶口附屬卡及以港幣戶口簽賬的銀聯雙幣信用卡。若您只持有附屬卡而未持有任何個人基本卡,該附屬卡將不可獲享優惠,回贈及/或獎賞。
 2. 「合資格機票預訂」指於航空公司單次簽賬金額滿港幣1,500元或以上並誌賬之簽賬,只包括根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited或中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定之商戶編號釐定為航空公司的簽賬。為免生疑問,於旅遊網站預訂航班且單次簽賬金額滿港幣1,500 元或以上並誌賬之簽賬,而該交易根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited及中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定之商戶編號釐定為旅遊網站,此類交易將被歸類為合格酒店預訂,簽賬定義如下。

14.「合資格酒店預訂」簽賬指於官方酒店,旅行社單次簽賬金額滿港幣1,500元或以上並誌賬之簽賬。只包括根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited或中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定之商戶編號釐定為官方酒店,旅行社的簽賬。

15.「合資格簽賬」與「滙豐Travel Guru會員計劃之條款及細則」中所定義的條款相同,指於推廣期內以合資格信用卡並於有資格獲享優惠時已誌賬的交易及(i)於海外進行並附有簽賬存根正本或正式交易紀錄的簽賬,有關海外交易是根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited及中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定,(ii)惟非以香港貨幣進行的簽賬及。簽賬金額以信用卡月結單上的簽賬貨幣及已折算為港幣之金額為準。以下交易並不是合資格簽賬:

a) 郵購、傳真及電話訂購;
b) 透過滙豐流動理財及/或網上理財進行的簽賬交易;
c) 購買及╱或充值儲值卡的交易(包括透過電子錢包或任何其他途徑增值八達通之交易);
d) 以電子錢包所作的交易(包括增值電子錢包);
e) 現金貸款、「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃的提款金額;
f) 「商戶免息分期付款計劃」的整筆簽賬金額;
g) 「現金套現」分期計劃及「現金套現」計劃、「簽賬分期計劃」、「商戶免息分期付款計劃」及其他分期計劃之每月供款金額;
h) 於非金融機構的交易(包括購買外匯、匯票及旅行支票);
i) 於金融機構的交易(包括購買銀行產品及服務);
j) 電匯;
k) 賭博交易;
l) 繳稅;
m) 自動轉賬、循環付款;
n) 所有未誌賬╱取消╱退款的交易。

16.「商戶」指AIRSIM,Klook,Trip.com及香港環亞優逸庭及我們不時規定的其他商戶。
17. 「單次簽賬金額」是指以合資格信用卡簽賬的最後簽賬金額,所有折扣扣除的金額及現金券/禮物卡之使用均不會計算在內。

借定唔借?還得到先好借!

由香港上海滙豐銀行有限公司刊發

Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

😀 😀 😀 😀 😀 😀 我是一條分隔線 😀 😀 😀 😀 😀 😀

記得同時要like埋我 facebook,仲要撳埋"see first", 咁先會第一時間睇到我出既最新優惠!

同埋梗係要follow 埋我Instagram,睇我啲靚相同IG Story啦!

88 comments

Skip to comment form

  • David on 6 月 28, 2024 at 1:31 下午
  • Reply

  trip.com 轉外幣book酒店計唔計Guru果8000?

  1. 唔計

  • Andy lau on 6 月 21, 2024 at 6:24 下午
  • Reply

  如果完成最後GURU(食晒6%,+再簽多$70k +全部姑姑)會係game over 定重新再嚟過? 同埋即刻重新嚟過話要等一年?

  1. game over 佢係成個推廣期上限 推廣期去到12月31

  • Adam on 6 月 9, 2024 at 3:01 下午
  • Reply

  hsbc red 網購 4% 外幣guru 6% = 10% 最高?

  • Jerry on 6 月 8, 2024 at 3:41 下午
  • Reply

  想問如果trip.com 買package 來回機票加酒店係計任務二既一次定三次 同埋想問點解我expida 3個朋友 日本來回加酒店 一次任務都無達成既? 🙇🏻‍♂️

  1. 呢個要問返hsbc啊 我都唔肯定佢個計法

  • T LEUNG on 6 月 5, 2024 at 7:16 上午
  • Reply

  6月成功升咗做Travel Guru, 已即時收到環亞lounge 電子coupon,但係仲未見到Klook黃金會籍同埋Trip.com$500電子禮券,請問我點樣先可以收到?

  1. 如果您的 GURU 級旅人等級於 2024 年 2 月 1 日或之前生效,您將在 2024 年 3
   月 31 日或之前收到 Klook 黃金會員的註冊邀請連結。如果您的 GURU 級旅人等
   級於 2024 年 3 月 1 日或之後生效 ,您將在會籍升級實際生效日期或會籍續級或
   降級實際生效日期一個日曆月內(如適用)收到 Klook 黃金會員的註冊邀請連
   結。

   除特別註明外,迎新禮遇及/或滙豐 EveryMile 信用卡禮遇將於會籍升級實際生
   效日期或會籍續級或降級實際生效日期一個日曆月內發送至滙豐 Reward+(我的
   電子優惠券),或至我們記錄中註冊的電子郵件地址,或透過 Reward+推播通知
   發送 (若您已開啟相關功能)。

  • GT on 6 月 4, 2024 at 11:56 上午
  • Reply

  Hi 小斯,
  我2月先加入GURU, 宜家仲係GO級旅人, 而且未解鎖3個月內簽$8000外幣有額外3%嘅任務。黎緊8月會去日本, 終於可以用到, 想問下係咪即係到時簽$8000解鎖後, 再簽$20000就可以拎盡3%上限果$600RC? 定還是簽果$8000都已經可以同時享有額外3%? 謝謝~

  1. 個8千蚊入咗賬就會解鎖到了

  • Ibe on 5 月 29, 2024 at 11:50 上午
  • Reply

  想請問已經簽到處30,000
  如果唔訂機票酒店,仲有冇其他方式升級去GING級旅人(第二級)

  1. 你試下用trip.com個D買下門票個類 有機會計到 可以試下細額既

  • PP on 5 月 10, 2024 at 4:27 下午
  • Reply

  我想join HSBC guru, 但見佢地宜家唔接受申請, 唔知小斯有冇invitation link 呢?

  1. 無啦 宜家係唔俾

  • H on 5 月 5, 2024 at 3:12 下午
  • Reply

  你好,我已經完成咗go級旅人,並且打爆咗go級旅人果3%,而家簽緊三萬蚊想升ging 級,想請問如果我簽夠三萬蚊升咗去ging 級果時,升級個三萬蚊會唔會會自動有4%回贈?定係嗰4%係要升咗級之後嘅新簽帳先至計算?

  1. 升左先會有

  • Tim Lo on 5 月 2, 2024 at 1:31 上午
  • Reply

  升咗level2,知唔知klook gift card 係會幾時同點樣比我?🙏🏻🙏🏻

  • T on 4 月 26, 2024 at 1:10 下午
  • Reply

  想問CX係唔係點都係唔計外國商戶?買機票(唔係往返香港),用外幣畀,得唔得?

  1. 轉埋網站所在地應該可以 但唔肯定

  • littlelittle on 4 月 17, 2024 at 12:27 上午
  • Reply

  如果係外國網站嘅外幣簽賬用red card係,唔係可以同時賺red本身網上簽賬4%再加guru嘅外幣回贈? thanks

  1. 可以

  • Heidi on 4 月 7, 2024 at 3:23 下午
  • Reply

  我想問交保費,usd俾,計吾計外幣簽帳?

  1. 要外國商戶+外幣先係外幣呀

  • DINO on 3 月 28, 2024 at 7:08 下午
  • Reply

  Go 3% 600RC上限簽$20000爆,但要簽$30000先升Ging,咁係咪實質頭$30000簽帳 600/300 只是2%額外回增?

  1. 600/300係咩意思?
   但的確係中間個part唔count入去

  • Jerry on 2 月 26, 2024 at 7:09 下午
  • Reply

  想問下國泰買單程機票,英國返香港佢顯示係GBP, 算唔算外幣簽賬?

  1. 要睇埋個網係咪寫英國個邊

  • Michelle on 2 月 23, 2024 at 2:33 下午
  • Reply

  想問升級去GING級旅人(第二級)要預訂達3次機票或酒店,訂Airbnb嘅簽賬計唔計?

  1. 唔計

  • Jeremy on 2 月 17, 2024 at 9:30 下午
  • Reply

  想問升左第二級之後 個$1400額外獎賞錢 係咪計埋第一級個$600 ?定係$1400 係重新開始計 (姐係cap係35000)

  1. 重新計

  • JC on 2 月 6, 2024 at 12:10 下午
  • Reply

  剛升左去 ging 級, 我想喺 amazon 買野, 係咪 red card 就會有本身4% + Ging 級4% 回贈?

  如果我用 EM 咭呢? 本身係幾多回贈 (1%) 加 Ging 級4%?

  所以唔換 miles 就 red 抵D?

  1. EM係一季簽8000-15000內抵D

  • Jason on 2 月 3, 2024 at 5:44 下午
  • Reply

  請問如果已經升到第二級咗, 但數個月後取消咗酒店booking以至唔足夠三個酒店或機票$1500嘅交易, 而我喺第二級賺到嘅RC又已經用埋, 那麼HSBC會點計? 謝謝

  1. 呢個要打返去hsbc問啊

  • Candy on 1 月 19, 2024 at 12:57 上午
  • Reply

  請問旅行社簽賬可以計入GING第二級合資格30000元簽賬嗎?我用red card簽永安旅行社18000唔計,用signature card簽永安旅行社9000又計入30000簽賬內,有D混淆,或一定要簽外幣

  1. 計架 正常係計啊

  • T on 1 月 18, 2024 at 2:58 下午
  • Reply

  Airbnb揀用usd俾算唔算外幣簽賬?

  • Mary on 1 月 9, 2024 at 2:18 下午
  • Reply

  第二級 guru 同 EM 外幣即係幾錢一里?
  用 VS 又幾錢一里?

  1. 你指升咗級前定升咗級後定點?
   Vs又揀咗咩類別
   好難咁答你的

  • ted on 1 月 8, 2024 at 7:59 下午
  • Reply

  Booking.com 個D算唔算旅行社

  • Jlo on 1 月 3, 2024 at 2:16 下午
  • Reply

  我想問Agoda同埋Expedia.com HK算唔算係旅行社?

  • AA on 12 月 31, 2023 at 8:32 下午
  • Reply

  想問一下係淘寶 / 京東買野計唔計到落 Travel Guru 外幣簽賬?

  如果同時有 HSBC VS +賞世界 & HSBC Red card
  係咪用左 HSBC Red card 先? (4% vs 3.6% )

  1. 計唔到啊應該 要到時睇下

  • JACKY on 12 月 4, 2023 at 1:02 下午
  • Reply

  「合資格酒店預訂」簽賬指於官方酒店,旅行社單次簽賬金額滿港幣1,500元或以上並誌賬之簽賬。只包括根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited或中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定之商戶編號釐定為官方酒店,旅行社的簽賬。

  想問:
  Agoda Book 酒店計,有無人知 買Klook 買禮品卡,計唔計?

  1. KLOOK唔會計

 1. 小斯 ~ 你好 🙂

  請問我啱啱成功申請(已批左)張 everymiles,迎新簽$8000 回贈 $500 (舊客戶).

  (1) 如果而家申請埋 travel guru,簽夠外幣 $8000,係咪同時有 $500 EM 回贈 + 3% travel guru回贈 ?

  (2) 我一月會去旅行,因為未知 2024 EM promotion, 所以暫時睇,應該用 visa signature (嘗世界5x) 3.6% 會最好?

  (3) 外幣 $8000 = [ 一月旅行 VS (3.6%) + 係香港online shopping 用EM, $2 / mile ] > 咁樣啱唔啱呀 ?

  Thank you so much!

  1. 1. 可以同時有晒
   2. 暫時都係呀
   3. 岩

  • Ken on 11 月 27, 2023 at 10:24 上午
  • Reply

  Amazon用USD比錢,咁計唔計到入travel guru ga?

  1. 可以

  • Gum on 11 月 8, 2023 at 3:44 下午
  • Reply

  如果去到Ging級, 要儲miles好似都係EM抵D? 外幣5%都等於1蚊1里

  1. 係啊

  • Chris on 11 月 2, 2023 at 8:54 上午
  • Reply

  請問預訂機票係咪一定要自己名? 人地個名得唔得?

  1. 應該人地名都OK

  • San on 10 月 30, 2023 at 1:23 上午
  • Reply

  請問如果我喺9,10,11月內已簽夠8000, 12月的海外簽賬仲會唔會有3%? 定係得三個月內20000有3%?

  1. 睇落應該係同一個會藉期解左鎖就有
   不過最好都係打去hsbc問返 我睇個tc都睇到亂

  • Vivian on 10 月 8, 2023 at 7:04 下午
  • Reply

  Klook,kkday 果d 訂門票,會唔會算唔算合資格酒店預訂?佢話計旅行社code

  1. 有機會ok 但實際上都要試左先知

  • Vivian on 10 月 6, 2023 at 11:50 上午
  • Reply

  Online 外幣會唔會計我係外幣簽賬?

  • yin on 10 月 5, 2023 at 11:20 上午
  • Reply

  1) 請問如果我在網上買嘢用日元支付,計唔計?
  2) 如果我在iHerb HK 買嘢,但用USD 支付,計唔計?

  1. 1. 要睇個網本身所在地係邊
   2. 應該計 iherb本身唔係香港

  • Dan on 10 月 4, 2023 at 10:33 下午
  • Reply

  想問下係咪每月EM簽夠15000就轉用VS?

  1. vs都要睇你揀左咩最紅呀 唔中都唔用佢架啦

  • Chris on 10 月 4, 2023 at 4:23 下午
  • Reply

  agoda算唔算合資格酒店簽賬?

  1. 未必得 唔肯定計唔計到做旅行社
   「合資格酒店預訂」簽賬指於官方酒店,旅行社單次簽賬金額滿港幣1,500元或以上並誌賬之簽賬。只包括根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited或中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定之商戶編號釐定為官方酒店,旅行社的簽賬。

  • SHUN on 10 月 2, 2023 at 6:32 下午
  • Reply

  如果我用港幣支付AIRBNB
  因為AIRBNB 註冊地係英國 , 涉及CBF
  咁會唔會計我係外幣簽賬?

  1. 唔計

  • wuju on 9 月 14, 2023 at 11:03 上午
  • Reply

  係咪跑GO traveller 就用EM, 升到level 2 就用VS (賞世界x6)?

  1. 可以咁講既都

  • Guest on 9 月 11, 2023 at 1:29 上午
  • Reply

  想問GO級頭$8,000有冇3%回贈? 定係要8000後嘅20000先有3%?

  1. GO級頭$8,000有冇3%回贈??
   唔明

  • poor L on 9 月 10, 2023 at 10:00 下午
  • Reply

  會籍有效期內 {連續三個日曆月} 合共累積相等於港幣8,000元的外幣簽賬即可解鎖額外3%「獎賞錢」回贈。

  即係一個月內外幣簽賬滿$8000港幣會唔會有3%獎賞錢回贈?
  定係要計三個月內,每個月都需要有外幣簽賬?

  1. 三個月內簽8000

  • LLL on 9 月 7, 2023 at 2:09 上午
  • Reply

  hello siu c,

  今次大貓活動又有野要問啦, 以我理解係咪即係旅行社網簽夠1500佢就當你係酒店簽賬?….就算我用黎買左其他野, e.g. 火車飛, 租車

  「合資格酒店預訂」簽賬指於官方酒店,旅行社單次簽賬金額滿港幣1,500元或以上並誌賬之簽賬。只包括根據VISA國際組織、Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited或中國銀聯就相關國家或地區所設定的代碼釐定之商戶編號釐定為官方酒店,旅行社的簽賬。

  1. 係呀 佢計個商戶code

  • Peter on 9 月 6, 2023 at 11:11 下午
  • Reply

  我想問 “預訂達3次機票或酒店*”, 去到外國酒店直接俾錢計唔計?
  佢寫”* 機票或酒店簽賬金額需滿港幣1,500元或以上。”
  係一定要用港幣俾錢定外幣都ok?


  1. 等值就OK

  • Chui Sumsum on 9 月 6, 2023 at 2:31 下午
  • Reply

  如果係Go級/Gina級,當every mile 用晒$15000個個promotion後,仲用唔用everymile簽外幣好?到時其實係幾多$先有1 mile?

  1. 唔啦 完咗2蚊1里

  • Anthony on 9 月 6, 2023 at 10:22 上午
  • Reply

  VISA SIGNATURE 附屬卡揀左賞世界
  用 附屬卡碌卡 做唔做到升級及續會

  1. 附屬卡計落佢自己到架

Leave a Reply

Your email address will not be published.